Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,804,908  
4,059,544  
3,797,984  
3,309,621  
3,028,635  
4,106,279  
3,373,737  
3,099,034  
2,604,950  
2,313,406  
265,900  
231,281  
131,025  
122,898  
237,470  
778,945  
937,314  
892,953  
690,536  
609,611  
1,475,729  
1,162,645  
1,054,100  
923,619  
841,525  
1,437,003  
939,809  
920,384  
739,846  
490,693  
148,702  
102,689  
100,573  
128,050  
134,108  
698,629  
685,807  
698,950  
704,671  
715,229  
5,013  
10,193  
10,522  
6,085  
10,343  
476,474  
486,333  
493,916  
484,982  
438,628  
0  
0  
0  
0  
0  
26,443  
604  
2,697  
6,178  
55,416  
98,722  
94,112  
94,320  
110,032  
116,782  
91,977  
94,564  
97,494  
97,394  
94,060  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,804,908  
4,059,544  
3,797,984  
3,309,621  
3,028,635  
4,054,839  
3,373,981  
3,154,090  
2,836,533  
2,633,950  
3,965,336  
3,273,539  
3,053,991  
2,724,614  
2,523,923  
89,503  
100,443  
100,098  
111,919  
110,027  
750,070  
685,562  
643,894  
473,088  
394,685  
750,070  
685,562  
643,894  
473,088  
394,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0