Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,585,424  
4,825,330  
4,804,908  
4,059,544  
3,797,984  
3,669,558  
4,064,346  
4,106,279  
3,373,737  
3,099,034  
213,811  
259,192  
265,900  
231,281  
131,025  
758,059  
728,187  
778,945  
937,314  
892,953  
1,394,377  
1,442,860  
1,475,729  
1,162,645  
1,054,100  
1,170,676  
1,483,499  
1,437,003  
939,809  
920,384  
132,635  
150,610  
148,702  
102,689  
100,573  
915,866  
760,984  
698,629  
685,807  
698,950  
4,991  
4,973  
5,013  
10,193  
10,522  
595,276  
479,143  
476,474  
486,333  
493,916  
10,184  
0  
0  
0  
0  
94,875  
86,838  
26,443  
604  
2,697  
121,911  
98,972  
98,722  
94,112  
94,320  
88,629  
91,059  
91,977  
94,564  
97,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,585,424  
4,825,330  
4,804,908  
4,059,544  
3,797,984  
3,474,637  
3,970,388  
4,054,839  
3,373,981  
3,154,090  
3,377,502  
3,855,864  
3,965,336  
3,273,539  
3,053,991  
97,135  
114,524  
89,503  
100,443  
100,098  
1,110,788  
854,942  
750,070  
685,562  
643,894  
1,110,788  
854,942  
750,070  
685,562  
643,894  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0