Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,381,173  
5,713,148  
5,132,383  
5,055,312  
5,141,394  
4,172,616  
4,564,971  
4,075,298  
4,036,634  
4,205,421  
396,523  
402,300  
281,345  
391,426  
213,273  
148,500  
41,178  
79,578  
100,300  
671,936  
1,723,510  
1,838,508  
1,676,271  
1,659,256  
1,455,721  
1,570,762  
1,956,053  
1,765,889  
1,671,880  
1,687,026  
333,321  
326,931  
272,215  
213,772  
177,465  
1,208,556  
1,148,177  
1,057,084  
1,018,678  
935,973  
21,253  
21,852  
22,104  
3,281  
5,391  
807,913  
816,947  
659,025  
673,911  
604,324  
61,702  
61,793  
8,929  
9,020  
10,184  
70,241  
15,271  
89,095  
46,239  
95,378  
178,796  
162,506  
201,566  
193,613  
123,067  
68,652  
69,808  
76,365  
92,613  
97,628  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,381,173  
5,713,148  
5,132,383  
5,055,312  
5,141,394  
3,984,252  
4,349,130  
3,848,359  
3,845,544  
3,989,608  
3,881,673  
4,252,285  
3,727,071  
3,766,027  
3,892,529  
102,579  
96,845  
121,288  
79,518  
97,079  
1,396,921  
1,364,018  
1,284,024  
1,209,768  
1,151,786  
1,396,921  
1,364,018  
1,284,024  
1,209,768  
1,151,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0