Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,141,394  
4,585,424  
4,825,330  
4,804,908  
4,059,544  
4,205,421  
3,669,558  
4,064,346  
4,106,279  
3,373,737  
213,273  
213,811  
259,192  
265,900  
231,281  
671,936  
758,059  
728,187  
778,945  
937,314  
1,455,721  
1,394,377  
1,442,860  
1,475,729  
1,162,645  
1,687,026  
1,170,676  
1,483,499  
1,437,003  
939,809  
177,465  
132,635  
150,610  
148,702  
102,689  
935,973  
915,866  
760,984  
698,629  
685,807  
5,391  
4,991  
4,973  
5,013  
10,193  
604,324  
595,276  
479,143  
476,474  
486,333  
10,184  
10,184  
0  
0  
0  
95,378  
94,875  
86,838  
26,443  
604  
123,067  
121,911  
98,972  
98,722  
94,112  
97,628  
88,629  
91,059  
91,977  
94,564  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,141,394  
4,585,424  
4,825,330  
4,804,908  
4,059,544  
3,989,608  
3,474,637  
3,970,388  
4,054,839  
3,373,981  
3,892,529  
3,377,502  
3,855,864  
3,965,336  
3,273,539  
97,079  
97,135  
114,524  
89,503  
100,443  
1,151,786  
1,110,788  
854,942  
750,070  
685,562  
1,151,786  
1,110,788  
854,942  
750,070  
685,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0