Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,825,330  
4,804,908  
4,059,544  
3,797,984  
3,309,621  
4,064,346  
4,106,279  
3,373,737  
3,099,034  
2,604,950  
259,192  
265,900  
231,281  
131,025  
122,898  
728,187  
778,945  
937,314  
892,953  
690,536  
1,442,860  
1,475,729  
1,162,645  
1,054,100  
923,619  
1,483,499  
1,437,003  
939,809  
920,384  
739,846  
150,610  
148,702  
102,689  
100,573  
128,050  
760,984  
698,629  
685,807  
698,950  
704,671  
4,973  
5,013  
10,193  
10,522  
6,085  
479,143  
476,474  
486,333  
493,916  
484,982  
0  
0  
0  
0  
0  
86,838  
26,443  
604  
2,697  
6,178  
98,972  
98,722  
94,112  
94,320  
110,032  
91,059  
91,977  
94,564  
97,494  
97,394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,825,330  
4,804,908  
4,059,544  
3,797,984  
3,309,621  
3,970,388  
4,054,839  
3,373,981  
3,154,090  
2,836,533  
3,855,864  
3,965,336  
3,273,539  
3,053,991  
2,724,614  
114,524  
89,503  
100,443  
100,098  
111,919  
854,942  
750,070  
685,562  
643,894  
473,088  
854,942  
750,070  
685,562  
643,894  
473,088  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0