Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,797,984  
3,309,621  
3,028,635  
3,295,725  
3,930,225  
3,099,034  
2,604,950  
2,313,406  
2,665,853  
3,346,567  
131,025  
122,898  
237,470  
187,821  
444,557  
892,953  
690,536  
609,611  
674,071  
618,670  
1,054,100  
923,619  
841,525  
975,449  
1,095,977  
920,384  
739,846  
490,693  
683,089  
1,036,654  
100,573  
128,050  
134,108  
145,423  
150,710  
698,950  
704,671  
715,229  
629,872  
583,657  
10,522  
6,085  
10,343  
0  
0  
493,916  
484,982  
438,628  
423,069  
380,125  
0  
0  
0  
5,337  
5,337  
2,697  
6,178  
55,416  
0  
0  
94,320  
110,032  
116,782  
96,925  
95,965  
97,494  
97,394  
94,060  
101,007  
98,651  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
3,535  
3,579  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,797,984  
3,309,621  
3,028,635  
3,295,725  
3,930,225  
3,154,090  
2,836,533  
2,633,950  
2,908,776  
3,545,078  
3,053,991  
2,724,614  
2,523,923  
2,789,155  
3,438,395  
100,098  
111,919  
110,027  
119,621  
106,683  
643,894  
473,088  
394,685  
360,603  
358,710  
643,894  
473,088  
394,685  
360,603  
358,710  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
26,346  
26,437