Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,132,383  
5,055,312  
5,141,394  
4,585,424  
4,825,330  
4,075,298  
4,036,634  
4,205,421  
3,669,558  
4,064,346  
281,345  
391,426  
213,273  
213,811  
259,192  
79,578  
100,300  
671,936  
758,059  
728,187  
1,676,271  
1,659,256  
1,455,721  
1,394,377  
1,442,860  
1,765,889  
1,671,880  
1,687,026  
1,170,676  
1,483,499  
272,215  
213,772  
177,465  
132,635  
150,610  
1,057,084  
1,018,678  
935,973  
915,866  
760,984  
22,104  
3,281  
5,391  
4,991  
4,973  
659,025  
673,911  
604,324  
595,276  
479,143  
8,929  
9,020  
10,184  
10,184  
0  
89,095  
46,239  
95,378  
94,875  
86,838  
201,566  
193,613  
123,067  
121,911  
98,972  
76,365  
92,613  
97,628  
88,629  
91,059  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,132,383  
5,055,312  
5,141,394  
4,585,424  
4,825,330  
3,848,359  
3,845,544  
3,989,608  
3,474,637  
3,970,388  
3,727,071  
3,766,027  
3,892,529  
3,377,502  
3,855,864  
121,288  
79,518  
97,079  
97,135  
114,524  
1,284,024  
1,209,768  
1,151,786  
1,110,788  
854,942  
1,284,024  
1,209,768  
1,151,786  
1,110,788  
854,942  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0