Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,714,073  
5,132,383  
5,055,312  
5,141,394  
4,585,424  
4,562,149  
4,075,298  
4,036,634  
4,205,421  
3,669,558  
376,973  
281,345  
391,426  
213,273  
213,811  
61,505  
79,578  
100,300  
671,936  
758,059  
1,837,180  
1,676,271  
1,659,256  
1,455,721  
1,394,377  
1,959,959  
1,765,889  
1,671,880  
1,687,026  
1,170,676  
326,531  
272,215  
213,772  
177,465  
132,635  
1,151,924  
1,057,084  
1,018,678  
935,973  
915,866  
21,852  
22,104  
3,281  
5,391  
4,991  
816,879  
659,025  
673,911  
604,324  
595,276  
61,776  
8,929  
9,020  
10,184  
10,184  
15,271  
89,095  
46,239  
95,378  
94,875  
167,150  
201,566  
193,613  
123,067  
121,911  
68,996  
76,365  
92,613  
97,628  
88,629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,714,073  
5,132,383  
5,055,312  
5,141,394  
4,585,424  
4,348,008  
3,848,359  
3,845,544  
3,989,608  
3,474,637  
4,251,163  
3,727,071  
3,766,027  
3,892,529  
3,377,502  
96,845  
121,288  
79,518  
97,079  
97,135  
1,366,065  
1,284,024  
1,209,768  
1,151,786  
1,110,788  
1,366,065  
1,284,024  
1,209,768  
1,151,786  
1,110,788  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0