Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
838,815  
830,325  
804,871  
818,435  
758,366  
303,199  
294,636  
267,014  
286,189  
205,721  
28,664  
11,270  
17,800  
31,171  
6,079  
0  
0  
0  
0  
0  
91,916  
87,672  
79,745  
80,083  
52,701  
179,166  
192,077  
166,432  
171,698  
142,990  
3,452  
3,617  
3,037  
3,238  
3,951  
535,616  
535,689  
537,857  
532,246  
552,645  
0  
0  
0  
0  
0  
443,413  
443,746  
460,584  
457,759  
478,192  
7,642  
7,725  
7,807  
7,889  
7,971  
3,137  
479  
1,337  
961  
334  
19,407  
19,407  
976  
976  
976  
62,017  
64,333  
67,153  
64,661  
65,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
838,815  
830,325  
804,871  
818,435  
758,366  
395,496  
350,295  
366,870  
356,927  
281,285  
349,027  
280,223  
297,012  
287,777  
212,170  
46,469  
70,071  
69,858  
69,150  
69,116  
443,319  
480,030  
438,000  
461,508  
477,081  
443,319  
480,030  
438,000  
461,508  
477,081  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0