Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
645,353  
641,886  
642,192  
654,117  
708,558  
180,454  
166,353  
146,899  
149,955  
182,845  
2,655  
26,390  
12,158  
12,958  
14,424  
0  
0  
0  
0  
0  
59,252  
18,207  
26,259  
24,573  
53,710  
111,977  
119,371  
107,036  
111,217  
113,932  
6,570  
2,385  
1,446  
1,207  
779  
464,900  
475,533  
495,293  
504,162  
525,713  
0  
0  
0  
0  
0  
393,035  
417,308  
436,050  
449,293  
471,348  
8,299  
3,579  
3,600  
3,621  
3,642  
10,008  
2,476  
1,605  
937  
277  
976  
976  
976  
976  
976  
52,582  
51,195  
53,062  
49,335  
49,469  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
645,353  
641,886  
642,192  
654,117  
708,558  
199,123  
227,398  
258,688  
233,417  
300,017  
180,454  
208,073  
238,350  
172,724  
252,780  
18,670  
19,326  
20,338  
60,693  
47,237  
446,230  
414,488  
383,504  
420,700  
408,541  
446,230  
414,488  
383,504  
420,700  
408,541  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0