Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
642,192  
654,117  
708,558  
698,267  
705,610  
146,899  
149,955  
182,845  
164,504  
156,514  
12,158  
12,958  
14,424  
14,642  
6,121  
0  
0  
0  
0  
0  
26,259  
24,573  
53,710  
41,652  
46,054  
107,036  
111,217  
113,932  
106,951  
103,243  
1,446  
1,207  
779  
1,258  
1,096  
495,293  
504,162  
525,713  
533,763  
549,097  
0  
0  
0  
0  
0  
436,050  
449,293  
471,348  
475,788  
490,223  
3,600  
3,621  
3,642  
3,663  
3,684  
1,605  
937  
277  
8,042  
7,843  
976  
976  
976  
976  
976  
53,062  
49,335  
49,469  
45,294  
46,371  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
642,192  
654,117  
708,558  
698,267  
705,610  
258,688  
233,417  
300,017  
307,024  
344,062  
238,350  
172,724  
252,780  
230,549  
267,931  
20,338  
60,693  
47,237  
76,476  
76,132  
383,504  
420,700  
408,541  
391,243  
361,548  
383,504  
420,700  
408,541  
391,243  
361,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0