Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
746,577  
649,677  
645,353  
641,886  
642,192  
218,272  
205,332  
180,454  
166,353  
146,899  
9,771  
13,972  
2,655  
26,390  
12,158  
0  
0  
0  
0  
0  
75,569  
55,499  
59,252  
18,207  
26,259  
128,833  
126,114  
111,977  
119,371  
107,036  
4,099  
9,747  
6,570  
2,385  
1,446  
528,305  
444,344  
464,900  
475,533  
495,293  
0  
0  
0  
0  
0  
457,547  
374,505  
393,035  
417,308  
436,050  
8,135  
8,217  
8,299  
3,579  
3,600  
917  
5,630  
10,008  
2,476  
1,605  
976  
976  
976  
976  
976  
60,729  
55,016  
52,582  
51,195  
53,062  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
746,577  
649,677  
645,353  
641,886  
642,192  
354,315  
195,242  
199,123  
227,398  
258,688  
336,199  
175,930  
180,454  
208,073  
238,350  
18,116  
19,312  
18,670  
19,326  
20,338  
392,263  
454,434  
446,230  
414,488  
383,504  
392,263  
454,434  
446,230  
414,488  
383,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0