Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
804,871  
818,435  
758,366  
766,236  
746,577  
267,014  
286,189  
205,721  
248,410  
218,272  
17,800  
31,171  
6,079  
12,721  
9,771  
0  
0  
0  
0  
0  
79,745  
80,083  
52,701  
89,804  
75,569  
166,432  
171,698  
142,990  
141,519  
128,833  
3,037  
3,238  
3,951  
4,367  
4,099  
537,857  
532,246  
552,645  
517,826  
528,305  
0  
0  
0  
0  
0  
460,584  
457,759  
478,192  
449,165  
457,547  
7,807  
7,889  
7,971  
8,053  
8,135  
1,337  
961  
334  
1,339  
917  
976  
976  
976  
976  
976  
67,153  
64,661  
65,172  
58,293  
60,729  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
804,871  
818,435  
758,366  
766,236  
746,577  
366,870  
356,927  
281,285  
336,866  
354,315  
297,012  
287,777  
212,170  
318,494  
336,199  
69,858  
69,150  
69,116  
18,372  
18,116  
438,000  
461,508  
477,081  
429,370  
392,263  
438,000  
461,508  
477,081  
429,370  
392,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0