Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
758,366  
766,236  
746,577  
649,677  
645,353  
205,721  
248,410  
218,272  
205,332  
180,454  
6,079  
12,721  
9,771  
13,972  
2,655  
0  
0  
0  
0  
0  
52,701  
89,804  
75,569  
55,499  
59,252  
142,990  
141,519  
128,833  
126,114  
111,977  
3,951  
4,367  
4,099  
9,747  
6,570  
552,645  
517,826  
528,305  
444,344  
464,900  
0  
0  
0  
0  
0  
478,192  
449,165  
457,547  
374,505  
393,035  
7,971  
8,053  
8,135  
8,217  
8,299  
334  
1,339  
917  
5,630  
10,008  
976  
976  
976  
976  
976  
65,172  
58,293  
60,729  
55,016  
52,582  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
758,366  
766,236  
746,577  
649,677  
645,353  
281,285  
336,866  
354,315  
195,242  
199,123  
212,170  
318,494  
336,199  
175,930  
180,454  
69,116  
18,372  
18,116  
19,312  
18,670  
477,081  
429,370  
392,263  
454,434  
446,230  
477,081  
429,370  
392,263  
454,434  
446,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0