Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,886  
642,192  
654,117  
708,558  
698,267  
166,353  
146,899  
149,955  
182,845  
164,504  
26,390  
12,158  
12,958  
14,424  
14,642  
0  
0  
0  
0  
0  
18,207  
26,259  
24,573  
53,710  
41,652  
119,371  
107,036  
111,217  
113,932  
106,951  
2,385  
1,446  
1,207  
779  
1,258  
475,533  
495,293  
504,162  
525,713  
533,763  
0  
0  
0  
0  
0  
417,308  
436,050  
449,293  
471,348  
475,788  
3,579  
3,600  
3,621  
3,642  
3,663  
2,476  
1,605  
937  
277  
8,042  
976  
976  
976  
976  
976  
51,195  
53,062  
49,335  
49,469  
45,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,886  
642,192  
654,117  
708,558  
698,267  
227,398  
258,688  
233,417  
300,017  
307,024  
208,073  
238,350  
172,724  
252,780  
230,549  
19,326  
20,338  
60,693  
47,237  
76,476  
414,488  
383,504  
420,700  
408,541  
391,243  
414,488  
383,504  
420,700  
408,541  
391,243  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0