Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
766,236  
746,577  
649,677  
645,353  
641,886  
248,410  
218,272  
205,332  
180,454  
166,353  
12,721  
9,771  
13,972  
2,655  
26,390  
0  
0  
0  
0  
0  
89,804  
75,569  
55,499  
59,252  
18,207  
141,519  
128,833  
126,114  
111,977  
119,371  
4,367  
4,099  
9,747  
6,570  
2,385  
517,826  
528,305  
444,344  
464,900  
475,533  
0  
0  
0  
0  
0  
449,165  
457,547  
374,505  
393,035  
417,308  
8,053  
8,135  
8,217  
8,299  
3,579  
1,339  
917  
5,630  
10,008  
2,476  
976  
976  
976  
976  
976  
58,293  
60,729  
55,016  
52,582  
51,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
766,236  
746,577  
649,677  
645,353  
641,886  
336,866  
354,315  
195,242  
199,123  
227,398  
318,494  
336,199  
175,930  
180,454  
208,073  
18,372  
18,116  
19,312  
18,670  
19,326  
429,370  
392,263  
454,434  
446,230  
414,488  
429,370  
392,263  
454,434  
446,230  
414,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0