Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
570,193  
619,978  
622,699  
667,647  
693,283  
93,495  
137,568  
130,983  
174,110  
194,076  
2,306  
6,719  
5,929  
26,267  
4,092  
0  
0  
0  
0  
0  
65,290  
70,261  
66,711  
87,196  
96,889  
24,239  
59,056  
57,669  
60,591  
93,061  
1,660  
1,531  
675  
57  
35  
476,699  
482,410  
491,716  
493,537  
499,207  
220  
220  
220  
216  
216  
476,158  
481,840  
491,310  
493,204  
498,942  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
321  
350  
186  
116  
49  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
570,193  
619,978  
622,699  
667,647  
693,283  
393,609  
443,867  
441,568  
484,938  
522,927  
109,202  
158,748  
136,541  
176,041  
199,444  
284,407  
285,119  
305,027  
308,897  
323,484  
176,584  
176,111  
181,132  
182,708  
170,355  
176,584  
176,111  
181,132  
182,708  
170,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0