Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
582,343  
570,193  
619,978  
622,699  
667,647  
105,283  
93,495  
137,568  
130,983  
174,110  
6,789  
2,306  
6,719  
5,929  
26,267  
0  
0  
0  
0  
0  
92,846  
65,290  
70,261  
66,711  
87,196  
5,647  
24,239  
59,056  
57,669  
60,591  
0  
1,660  
1,531  
675  
57  
477,060  
476,699  
482,410  
491,716  
493,537  
224  
220  
220  
220  
216  
470,037  
476,158  
481,840  
491,310  
493,204  
0  
0  
0  
0  
0  
6,742  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
57  
321  
350  
186  
116  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
582,343  
570,193  
619,978  
622,699  
667,647  
368,687  
393,609  
443,867  
441,568  
484,938  
84,160  
109,202  
158,748  
136,541  
176,041  
284,527  
284,407  
285,119  
305,027  
308,897  
213,656  
176,584  
176,111  
181,132  
182,708  
213,656  
176,584  
176,111  
181,132  
182,708  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0