Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
529,544  
531,410  
582,343  
570,193  
619,978  
58,337  
52,700  
105,283  
93,495  
137,568  
14,611  
23,040  
6,789  
2,306  
6,719  
0  
0  
0  
0  
0  
33,510  
20,571  
92,846  
65,290  
70,261  
9,904  
8,047  
5,647  
24,239  
59,056  
312  
1,041  
0  
1,660  
1,531  
471,207  
478,710  
477,060  
476,699  
482,410  
220  
224  
224  
220  
220  
458,797  
466,290  
470,037  
476,158  
481,840  
0  
0  
0  
0  
0  
12,143  
12,143  
6,742  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
48  
54  
57  
321  
350  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
529,544  
531,410  
582,343  
570,193  
619,978  
350,418  
317,468  
368,687  
393,609  
443,867  
97,615  
57,681  
84,160  
109,202  
158,748  
252,803  
259,787  
284,527  
284,407  
285,119  
179,125  
213,942  
213,656  
176,584  
176,111  
179,125  
213,942  
213,656  
176,584  
176,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0