Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
622,699  
667,647  
693,283  
788,747  
806,671  
130,983  
174,110  
194,076  
254,879  
268,818  
5,929  
26,267  
4,092  
4,209  
5,662  
0  
0  
0  
0  
320  
66,711  
87,196  
96,889  
157,767  
162,763  
57,669  
60,591  
93,061  
92,793  
98,975  
675  
57  
35  
110  
1,098  
491,716  
493,537  
499,207  
533,869  
537,853  
220  
216  
216  
829  
829  
491,310  
493,204  
498,942  
532,979  
534,926  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
186  
116  
49  
60  
2,098  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
622,699  
667,647  
693,283  
788,747  
806,671  
441,568  
484,938  
522,927  
618,704  
631,210  
136,541  
176,041  
199,444  
256,847  
263,293  
305,027  
308,897  
323,484  
361,857  
367,917  
181,132  
182,708  
170,355  
170,043  
175,461  
181,132  
182,708  
170,355  
170,043  
175,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0