Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,283  
788,747  
806,671  
857,726  
857,222  
194,076  
254,879  
268,818  
319,971  
307,990  
4,092  
4,209  
5,662  
3,073  
3,314  
0  
0  
320  
320  
347  
96,889  
157,767  
162,763  
206,689  
201,127  
93,061  
92,793  
98,975  
109,122  
103,099  
35  
110  
1,098  
767  
103  
499,207  
533,869  
537,853  
537,755  
549,232  
216  
829  
829  
829  
829  
498,942  
532,979  
534,926  
536,836  
548,293  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
49  
60  
2,098  
90  
110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,283  
788,747  
806,671  
857,726  
857,222  
522,927  
618,704  
631,210  
679,875  
678,842  
199,444  
256,847  
263,293  
309,388  
268,900  
323,484  
361,857  
367,917  
370,487  
409,942  
170,355  
170,043  
175,461  
177,850  
178,380  
170,355  
170,043  
175,461  
177,850  
178,380  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0