Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
514,312  
537,308  
529,544  
531,410  
582,343  
54,243  
71,396  
58,337  
52,700  
105,283  
13,690  
24,118  
14,611  
23,040  
6,789  
0  
0  
0  
0  
0  
27,002  
38,783  
33,510  
20,571  
92,846  
13,043  
8,331  
9,904  
8,047  
5,647  
507  
164  
312  
1,041  
0  
460,069  
465,912  
471,207  
478,710  
477,060  
162  
162  
220  
224  
224  
459,862  
465,696  
458,797  
466,290  
470,037  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,143  
12,143  
6,742  
0  
0  
0  
0  
0  
45  
54  
48  
54  
57  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
514,312  
537,308  
529,544  
531,410  
582,343  
298,717  
311,321  
350,418  
317,468  
368,687  
72,650  
53,624  
97,615  
57,681  
84,160  
226,067  
257,697  
252,803  
259,787  
284,527  
215,595  
225,987  
179,125  
213,942  
213,656  
215,595  
225,987  
179,125  
213,942  
213,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0