Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
992,078  
914,669  
783,510  
541,927  
442,238  
610,320  
539,714  
480,986  
249,770  
258,095  
9,921  
22,645  
10,027  
2,436  
450  
0  
0  
0  
11,000  
39,850  
450,068  
299,135  
281,529  
163,726  
183,261  
138,949  
212,324  
184,355  
54,527  
30,357  
11,381  
5,609  
5,074  
18,080  
4,178  
381,758  
374,956  
302,524  
292,157  
184,143  
0  
0  
0  
0  
0  
360,540  
359,536  
282,964  
240,618  
139,805  
0  
0  
0  
0  
0  
18,121  
12,323  
16,325  
45,001  
40,717  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,097  
3,097  
3,236  
3,538  
621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
992,078  
914,669  
783,510  
541,927  
442,238  
599,396  
494,270  
401,488  
253,061  
151,969  
339,888  
324,244  
238,577  
116,130  
69,397  
259,508  
170,026  
162,911  
136,930  
82,572  
392,682  
420,400  
382,022  
288,866  
290,268  
392,682  
420,400  
382,022  
288,866  
290,268  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0