Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,046,477  
992,078  
914,669  
783,510  
541,927  
583,777  
610,320  
539,714  
480,986  
249,770  
5,780  
9,921  
22,645  
10,027  
2,436  
0  
0  
0  
0  
11,000  
448,912  
450,068  
299,135  
281,529  
163,726  
109,748  
138,949  
212,324  
184,355  
54,527  
19,338  
11,381  
5,609  
5,074  
18,080  
462,700  
381,758  
374,956  
302,524  
292,157  
0  
0  
0  
0  
0  
406,907  
360,540  
359,536  
282,964  
240,618  
0  
0  
0  
0  
0  
52,696  
18,121  
12,323  
16,325  
45,001  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,097  
3,097  
3,097  
3,236  
3,538  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,046,477  
992,078  
914,669  
783,510  
541,927  
626,513  
599,396  
494,270  
401,488  
253,061  
363,026  
339,888  
324,244  
238,577  
116,130  
263,487  
259,508  
170,026  
162,911  
136,930  
419,964  
392,682  
420,400  
382,022  
288,866  
419,964  
392,682  
420,400  
382,022  
288,866  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0