Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,405,660  
1,303,371  
1,046,477  
992,078  
914,669  
775,441  
693,036  
583,777  
610,320  
539,714  
697  
1,969  
5,780  
9,921  
22,645  
0  
0  
0  
0  
0  
326,379  
305,286  
448,912  
450,068  
299,135  
436,570  
373,309  
109,748  
138,949  
212,324  
11,795  
12,472  
19,338  
11,381  
5,609  
630,219  
610,335  
462,700  
381,758  
374,956  
0  
0  
0  
0  
0  
564,637  
539,967  
406,907  
360,540  
359,536  
0  
0  
0  
0  
0  
63,321  
66,878  
52,696  
18,121  
12,323  
0  
0  
0  
0  
0  
2,261  
3,490  
3,097  
3,097  
3,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,405,660  
1,303,371  
1,046,477  
992,078  
914,669  
927,457  
840,502  
626,513  
599,396  
494,270  
618,925  
526,571  
363,026  
339,888  
324,244  
308,532  
313,932  
263,487  
259,508  
170,026  
478,203  
462,869  
419,964  
392,682  
420,400  
478,203  
462,869  
419,964  
392,682  
420,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0