Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
407,549  
412,400  
262,653  
270,893  
284,195  
240,695  
271,137  
168,778  
193,822  
207,968  
24,913  
26,740  
7,860  
80,227  
19,856  
0  
0  
0  
0  
0  
158,208  
157,598  
118,978  
87,780  
67,706  
56,881  
85,881  
37,253  
25,558  
120,371  
692  
918  
4,687  
258  
35  
166,854  
141,262  
93,876  
77,070  
76,227  
0  
0  
0  
0  
0  
138,627  
118,880  
87,968  
69,925  
69,487  
0  
0  
0  
0  
0  
24,605  
18,761  
8,995  
4,033  
3,628  
3,000  
3,000  
-3,200  
3,000  
3,000  
621  
621  
112  
112  
112  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
407,549  
412,400  
262,653  
270,893  
284,195  
138,125  
166,572  
64,520  
51,493  
82,741  
88,990  
128,519  
60,100  
51,493  
82,741  
49,135  
38,052  
4,421  
0  
0  
269,424  
245,828  
198,133  
219,400  
201,454  
269,424  
245,828  
198,133  
219,400  
201,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0