Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
914,669  
783,510  
541,927  
442,238  
407,549  
539,714  
480,986  
249,770  
258,095  
240,695  
22,645  
10,027  
2,436  
450  
24,913  
0  
0  
11,000  
39,850  
0  
299,135  
281,529  
163,726  
183,261  
158,208  
212,324  
184,355  
54,527  
30,357  
56,881  
5,609  
5,074  
18,080  
4,178  
692  
374,956  
302,524  
292,157  
184,143  
166,854  
0  
0  
0  
0  
0  
359,536  
282,964  
240,618  
139,805  
138,627  
0  
0  
0  
0  
0  
12,323  
16,325  
45,001  
40,717  
24,605  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
3,097  
3,236  
3,538  
621  
621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
914,669  
783,510  
541,927  
442,238  
407,549  
494,270  
401,488  
253,061  
151,969  
138,125  
324,244  
238,577  
116,130  
69,397  
88,990  
170,026  
162,911  
136,930  
82,572  
49,135  
420,400  
382,022  
288,866  
290,268  
269,424  
420,400  
382,022  
288,866  
290,268  
269,424  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0