Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
783,510  
541,927  
442,238  
407,549  
412,400  
480,986  
249,770  
258,095  
240,695  
271,137  
10,027  
2,436  
450  
24,913  
26,740  
0  
11,000  
39,850  
0  
0  
281,529  
163,726  
183,261  
158,208  
157,598  
184,355  
54,527  
30,357  
56,881  
85,881  
5,074  
18,080  
4,178  
692  
918  
302,524  
292,157  
184,143  
166,854  
141,262  
0  
0  
0  
0  
0  
282,964  
240,618  
139,805  
138,627  
118,880  
0  
0  
0  
0  
0  
16,325  
45,001  
40,717  
24,605  
18,761  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,236  
3,538  
621  
621  
621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
783,510  
541,927  
442,238  
407,549  
412,400  
401,488  
253,061  
151,969  
138,125  
166,572  
238,577  
116,130  
69,397  
88,990  
128,519  
162,911  
136,930  
82,572  
49,135  
38,052  
382,022  
288,866  
290,268  
269,424  
245,828  
382,022  
288,866  
290,268  
269,424  
245,828  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0