Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
541,927  
442,238  
407,549  
412,400  
262,653  
249,770  
258,095  
240,695  
271,137  
168,778  
2,436  
450  
24,913  
26,740  
7,860  
11,000  
39,850  
0  
0  
0  
163,726  
183,261  
158,208  
157,598  
118,978  
54,527  
30,357  
56,881  
85,881  
37,253  
18,080  
4,178  
692  
918  
4,687  
292,157  
184,143  
166,854  
141,262  
93,876  
0  
0  
0  
0  
0  
240,618  
139,805  
138,627  
118,880  
87,968  
0  
0  
0  
0  
0  
45,001  
40,717  
24,605  
18,761  
8,995  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
-3,200  
3,538  
621  
621  
621  
112  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
541,927  
442,238  
407,549  
412,400  
262,653  
253,061  
151,969  
138,125  
166,572  
64,520  
116,130  
69,397  
88,990  
128,519  
60,100  
136,930  
82,572  
49,135  
38,052  
4,421  
288,866  
290,268  
269,424  
245,828  
198,133  
288,866  
290,268  
269,424  
245,828  
198,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0