Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,194,051  
1,405,537  
1,303,371  
1,046,477  
992,078  
561,761  
775,305  
693,036  
583,777  
610,320  
7,349  
697  
1,969  
5,780  
9,921  
0  
0  
0  
0  
0  
266,444  
326,255  
305,286  
448,912  
450,068  
282,906  
436,570  
373,309  
109,748  
138,949  
5,063  
11,783  
12,472  
19,338  
11,381  
632,289  
630,232  
610,335  
462,700  
381,758  
0  
0  
0  
0  
0  
565,430  
564,637  
539,967  
406,907  
360,540  
0  
0  
0  
0  
0  
64,599  
63,334  
66,878  
52,696  
18,121  
0  
0  
0  
0  
0  
2,261  
2,261  
3,490  
3,097  
3,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,194,051  
1,405,537  
1,303,371  
1,046,477  
992,078  
694,597  
927,347  
840,502  
626,513  
599,396  
433,115  
665,865  
526,571  
363,026  
339,888  
261,482  
261,482  
313,932  
263,487  
259,508  
499,454  
478,190  
462,869  
419,964  
392,682  
499,454  
478,190  
462,869  
419,964  
392,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0