Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,994  
 
 
 
 
162,069  
 
 
 
 
132,907  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,879  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
19,283  
 
 
 
 
32,925  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
32,925  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,994  
 
 
 
 
102,784  
 
 
 
 
102,784  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
92,210  
 
 
 
 
92,210  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0