Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
462,384  
381,715  
528,777  
452,514  
447,398  
335,684  
259,126  
401,267  
319,809  
316,559  
59,200  
66,418  
17,349  
15,424  
20,758  
0  
0  
0  
0  
0  
157,883  
22,897  
333,843  
266,101  
264,359  
111,294  
168,897  
49,925  
38,243  
29,378  
7,307  
914  
150  
42  
2,065  
126,700  
122,589  
127,510  
132,705  
130,839  
0  
0  
0  
0  
0  
37,064  
32,829  
32,667  
31,857  
25,407  
0  
0  
0  
0  
0  
2,076  
1,167  
452  
1,017  
144  
0  
0  
0  
0  
0  
87,559  
88,593  
94,391  
99,831  
105,288  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
462,384  
381,715  
528,777  
452,514  
447,398  
209,399  
99,107  
256,691  
194,393  
187,786  
209,399  
99,107  
256,691  
194,393  
187,786  
0  
0  
0  
0  
0  
252,985  
282,607  
272,085  
258,120  
259,612  
252,985  
282,607  
272,085  
258,120  
259,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0