Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
627,369  
509,502  
462,384  
381,715  
528,777  
485,660  
363,195  
335,684  
259,126  
401,267  
30,000  
36,210  
59,200  
66,418  
17,349  
0  
0  
0  
0  
0  
192,095  
176,926  
157,883  
22,897  
333,843  
261,355  
148,045  
111,294  
168,897  
49,925  
2,210  
2,013  
7,307  
914  
150  
141,710  
146,307  
126,700  
122,589  
127,510  
50  
50  
0  
0  
0  
52,577  
54,121  
37,064  
32,829  
32,667  
0  
0  
0  
0  
0  
3,396  
4,659  
2,076  
1,167  
452  
0  
0  
0  
0  
0  
85,687  
87,476  
87,559  
88,593  
94,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
627,369  
509,502  
462,384  
381,715  
528,777  
339,880  
236,127  
209,399  
99,107  
256,691  
339,880  
236,127  
209,399  
99,107  
256,691  
0  
0  
0  
0  
0  
287,489  
273,375  
252,985  
282,607  
272,085  
287,489  
273,375  
252,985  
282,607  
272,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0