Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
523,908  
535,283  
497,237  
 
 
301,017  
304,986  
259,257  
 
 
27,136  
38,415  
53,472  
 
 
0  
0  
0  
 
 
66,051  
86,531  
21,090  
 
 
206,916  
176,589  
182,113  
 
 
914  
3,451  
2,581  
 
 
222,891  
230,296  
237,980  
 
 
0  
0  
0  
 
 
129,915  
135,047  
140,254  
 
 
0  
0  
0  
 
 
5,820  
5,683  
5,637  
 
 
0  
0  
0  
 
 
87,156  
89,566  
92,088  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
523,908  
535,283  
497,237  
 
 
154,510  
184,568  
153,431  
 
 
154,510  
184,568  
153,431  
 
 
0  
0  
0  
 
 
369,398  
350,714  
343,805  
 
 
369,398  
350,714  
343,805  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0