Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
584,454  
596,440  
523,908  
535,283  
497,237  
365,947  
377,469  
301,017  
304,986  
259,257  
27,102  
11,819  
27,136  
38,415  
53,472  
0  
0  
0  
0  
0  
36,420  
101,507  
66,051  
86,531  
21,090  
296,409  
263,283  
206,916  
176,589  
182,113  
6,016  
860  
914  
3,451  
2,581  
218,507  
218,971  
222,891  
230,296  
237,980  
0  
0  
0  
0  
0  
125,990  
127,920  
129,915  
135,047  
140,254  
0  
0  
0  
0  
0  
9,741  
6,393  
5,820  
5,683  
5,637  
0  
0  
0  
0  
0  
82,776  
84,658  
87,156  
89,566  
92,088  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
584,454  
596,440  
523,908  
535,283  
497,237  
174,890  
208,442  
154,510  
184,568  
153,431  
174,890  
208,442  
154,510  
184,568  
153,431  
0  
0  
0  
0  
0  
409,564  
387,998  
369,398  
350,714  
343,805  
409,564  
387,998  
369,398  
350,714  
343,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0