Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
875,597  
931,189  
867,234  
825,695  
812,592  
319,898  
365,539  
390,315  
341,226  
376,587  
15,318  
32,052  
20,864  
12,872  
6,777  
157,800  
212,200  
201,200  
210,200  
293,700  
119,695  
94,990  
132,099  
94,990  
57,627  
21,755  
21,239  
31,044  
19,215  
15,697  
5,329  
5,058  
5,107  
3,949  
2,785  
555,700  
565,651  
476,920  
484,469  
436,005  
9,254  
9,736  
10,217  
10,503  
10,690  
510,084  
520,337  
434,668  
444,311  
401,737  
0  
0  
0  
0  
0  
27,806  
26,455  
26,202  
23,055  
16,775  
0  
0  
0  
0  
0  
8,556  
9,123  
5,833  
6,601  
6,804  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
875,597  
931,189  
867,234  
825,695  
812,592  
16,502  
96,013  
22,103  
19,891  
12,754  
16,502  
96,013  
22,103  
19,891  
12,754  
0  
0  
0  
0  
0  
859,096  
835,176  
845,132  
805,804  
799,838  
859,096  
835,176  
845,132  
805,804  
799,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0