Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
824,798  
758,347  
714,796  
679,686  
624,455  
429,915  
414,502  
381,709  
409,348  
347,908  
14,300  
8,150  
8,654  
8,264  
18,274  
336,700  
351,100  
328,100  
337,100  
280,900  
63,775  
41,658  
27,349  
51,484  
36,624  
12,021  
11,063  
10,368  
10,570  
9,310  
3,118  
2,531  
7,238  
1,930  
2,799  
394,883  
343,845  
333,087  
270,338  
276,547  
7,378  
7,565  
2,903  
3,090  
1,715  
366,357  
329,780  
328,963  
266,632  
274,313  
0  
0  
0  
0  
0  
14,374  
1,091  
593  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,774  
5,408  
629  
616  
519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
824,798  
758,347  
714,796  
679,686  
624,455  
49,422  
10,273  
10,953  
11,261  
14,622  
49,422  
10,273  
10,953  
11,261  
14,622  
0  
0  
0  
0  
0  
775,376  
748,074  
703,843  
668,425  
609,833  
775,376  
748,074  
703,843  
668,425  
609,833  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0