Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
758,347  
714,796  
679,686  
624,455  
581,505  
414,502  
381,709  
409,348  
347,908  
304,451  
8,150  
8,654  
8,264  
18,274  
171,181  
351,100  
328,100  
337,100  
280,900  
106,000  
41,658  
27,349  
51,484  
36,624  
10,939  
11,063  
10,368  
10,570  
9,310  
8,510  
2,531  
7,238  
1,930  
2,799  
7,821  
343,845  
333,087  
270,338  
276,547  
277,054  
7,565  
2,903  
3,090  
1,715  
1,715  
329,780  
328,963  
266,632  
274,313  
275,330  
0  
0  
0  
0  
0  
1,091  
593  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,408  
629  
616  
519  
9  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
758,347  
714,796  
679,686  
624,455  
581,505  
10,273  
10,953  
11,261  
14,622  
12,071  
10,273  
10,953  
11,261  
14,622  
12,071  
0  
0  
0  
0  
0  
748,074  
703,843  
668,425  
609,833  
569,434  
748,074  
703,843  
668,425  
609,833  
569,434  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0