Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
714,796  
679,686  
624,455  
581,505  
527,341  
381,709  
409,348  
347,908  
304,451  
316,076  
8,654  
8,264  
18,274  
171,181  
88,212  
328,100  
337,100  
280,900  
106,000  
156,000  
27,349  
51,484  
36,624  
10,939  
61,974  
10,368  
10,570  
9,310  
8,510  
8,273  
7,238  
1,930  
2,799  
7,821  
1,617  
333,087  
270,338  
276,547  
277,054  
211,264  
2,903  
3,090  
1,715  
1,715  
1,715  
328,963  
266,632  
274,313  
275,330  
209,539  
0  
0  
0  
0  
0  
593  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
629  
616  
519  
9  
10  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
714,796  
679,686  
624,455  
581,505  
527,341  
10,953  
11,261  
14,622  
12,071  
11,931  
10,953  
11,261  
14,622  
12,071  
11,931  
0  
0  
0  
0  
0  
703,843  
668,425  
609,833  
569,434  
515,410  
703,843  
668,425  
609,833  
569,434  
515,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0