Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
867,234  
825,695  
812,592  
824,798  
758,347  
390,315  
341,226  
376,587  
429,915  
414,502  
20,864  
12,872  
6,777  
14,300  
8,150  
201,200  
210,200  
293,700  
336,700  
351,100  
132,099  
94,990  
57,627  
63,775  
41,658  
31,044  
19,215  
15,697  
12,021  
11,063  
5,107  
3,949  
2,785  
3,118  
2,531  
476,920  
484,469  
436,005  
394,883  
343,845  
10,217  
10,503  
10,690  
7,378  
7,565  
434,668  
444,311  
401,737  
366,357  
329,780  
0  
0  
0  
0  
0  
26,202  
23,055  
16,775  
14,374  
1,091  
0  
0  
0  
0  
0  
5,833  
6,601  
6,804  
6,774  
5,408  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
867,234  
825,695  
812,592  
824,798  
758,347  
22,103  
19,891  
12,754  
49,422  
10,273  
22,103  
19,891  
12,754  
49,422  
10,273  
0  
0  
0  
0  
0  
845,132  
805,804  
799,838  
775,376  
748,074  
845,132  
805,804  
799,838  
775,376  
748,074  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0