Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
825,695  
812,592  
824,798  
758,347  
714,796  
341,226  
376,587  
429,915  
414,502  
381,709  
12,872  
6,777  
14,300  
8,150  
8,654  
210,200  
293,700  
336,700  
351,100  
328,100  
94,990  
57,627  
63,775  
41,658  
27,349  
19,215  
15,697  
12,021  
11,063  
10,368  
3,949  
2,785  
3,118  
2,531  
7,238  
484,469  
436,005  
394,883  
343,845  
333,087  
10,503  
10,690  
7,378  
7,565  
2,903  
444,311  
401,737  
366,357  
329,780  
328,963  
0  
0  
0  
0  
0  
23,055  
16,775  
14,374  
1,091  
593  
0  
0  
0  
0  
0  
6,601  
6,804  
6,774  
5,408  
629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
825,695  
812,592  
824,798  
758,347  
714,796  
19,891  
12,754  
49,422  
10,273  
10,953  
19,891  
12,754  
49,422  
10,273  
10,953  
0  
0  
0  
0  
0  
805,804  
799,838  
775,376  
748,074  
703,843  
805,804  
799,838  
775,376  
748,074  
703,843  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0