Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
679,686  
624,455  
581,505  
527,341  
470,867  
409,348  
347,908  
304,451  
316,076  
254,499  
8,264  
18,274  
171,181  
88,212  
141,053  
337,100  
280,900  
106,000  
156,000  
54,000  
51,484  
36,624  
10,939  
61,974  
49,844  
10,570  
9,310  
8,510  
8,273  
7,983  
1,930  
2,799  
7,821  
1,617  
1,620  
270,338  
276,547  
277,054  
211,264  
216,368  
3,090  
1,715  
1,715  
1,715  
1,976  
266,632  
274,313  
275,330  
209,539  
214,321  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
616  
519  
9  
10  
71  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
679,686  
624,455  
581,505  
527,341  
470,867  
11,261  
14,622  
12,071  
11,931  
9,435  
11,261  
14,622  
12,071  
11,931  
9,435  
0  
0  
0  
0  
0  
668,425  
609,833  
569,434  
515,410  
461,432  
668,425  
609,833  
569,434  
515,410  
461,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0