Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
882,653  
875,597  
931,189  
867,234  
825,695  
311,245  
319,898  
365,539  
390,315  
341,226  
11,069  
15,318  
32,052  
20,864  
12,872  
161,300  
157,800  
212,200  
201,200  
210,200  
111,715  
119,695  
94,990  
132,099  
94,990  
22,965  
21,755  
21,239  
31,044  
19,215  
4,195  
5,329  
5,058  
5,107  
3,949  
571,408  
555,700  
565,651  
476,920  
484,469  
8,698  
9,254  
9,736  
10,217  
10,503  
499,049  
510,084  
520,337  
434,668  
444,311  
0  
0  
0  
0  
0  
55,668  
27,806  
26,455  
26,202  
23,055  
0  
0  
0  
0  
0  
7,994  
8,556  
9,123  
5,833  
6,601  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
882,653  
875,597  
931,189  
867,234  
825,695  
20,630  
16,502  
96,013  
22,103  
19,891  
20,630  
16,502  
96,013  
22,103  
19,891  
0  
0  
0  
0  
0  
862,023  
859,096  
835,176  
845,132  
805,804  
862,023  
859,096  
835,176  
845,132  
805,804  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0