Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,354,848  
5,960,932  
5,973,312  
6,185,434  
6,163,002  
4,208,221  
3,825,613  
3,950,498  
4,054,846  
4,001,015  
169,112  
129,385  
222,183  
343,929  
276,031  
61,374  
28,856  
17,885  
9,304  
8,900  
567,185  
860,942  
920,691  
826,111  
937,206  
3,332,608  
2,766,587  
2,765,993  
2,844,240  
2,751,445  
77,943  
39,842  
23,748  
31,262  
27,434  
2,146,627  
2,135,319  
2,022,813  
2,130,587  
2,161,986  
96,079  
101,979  
101,979  
101,979  
102,042  
51,890  
53,310  
54,734  
53,246  
62,249  
19,750  
20,091  
20,426  
20,961  
21,259  
1,775,656  
1,756,500  
1,638,897  
1,598,296  
1,620,162  
187,548  
187,771  
190,756  
341,715  
341,715  
15,704  
15,670  
16,023  
14,391  
14,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,354,848  
5,960,932  
5,973,312  
6,185,434  
6,163,002  
4,356,872  
3,846,641  
3,861,940  
4,087,938  
4,067,527  
2,800,897  
2,500,950  
2,483,151  
3,307,390  
3,704,950  
1,555,975  
1,345,692  
1,378,789  
780,548  
362,577  
1,997,976  
2,099,224  
2,095,941  
2,097,496  
2,095,475  
1,997,976  
2,099,224  
2,095,941  
2,097,496  
2,095,475  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
15,066  
15,430  
0  
0