Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,185,434  
6,163,002  
5,651,529  
5,742,529  
5,461,982  
4,054,846  
4,001,015  
3,569,816  
3,683,579  
3,250,964  
343,929  
276,031  
104,750  
105,380  
133,348  
9,304  
8,900  
81,962  
98,779  
98,753  
826,111  
937,206  
544,380  
682,663  
393,162  
2,844,240  
2,751,445  
2,816,653  
2,722,777  
2,540,311  
31,262  
27,434  
22,071  
73,981  
85,390  
2,130,587  
2,161,986  
2,081,713  
2,058,949  
2,211,018  
101,979  
102,042  
34,909  
34,908  
34,971  
53,246  
62,249  
79,355  
62,926  
65,228  
20,961  
21,259  
0  
0  
3,150  
1,598,296  
1,620,162  
1,613,278  
1,611,795  
1,733,817  
341,715  
341,715  
342,040  
337,182  
361,623  
14,391  
14,560  
12,132  
12,138  
12,229  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,185,434  
6,163,002  
5,651,529  
5,742,529  
5,461,982  
4,087,938  
4,067,527  
3,642,607  
3,755,760  
3,588,368  
3,307,390  
3,704,950  
2,859,861  
3,019,415  
2,718,695  
780,548  
362,577  
782,746  
736,345  
869,673  
2,097,496  
2,095,475  
2,008,922  
1,973,182  
1,861,068  
2,097,496  
2,095,475  
2,008,922  
1,973,182  
1,861,068  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
13,587  
12,547