Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,973,312  
6,185,434  
6,163,002  
5,651,529  
5,742,529  
3,950,498  
4,054,846  
4,001,015  
3,569,816  
3,683,579  
222,183  
343,929  
276,031  
104,750  
105,380  
17,885  
9,304  
8,900  
81,962  
98,779  
920,691  
826,111  
937,206  
544,380  
682,663  
2,765,993  
2,844,240  
2,751,445  
2,816,653  
2,722,777  
23,748  
31,262  
27,434  
22,071  
73,981  
2,022,813  
2,130,587  
2,161,986  
2,081,713  
2,058,949  
101,979  
101,979  
102,042  
34,909  
34,908  
54,734  
53,246  
62,249  
79,355  
62,926  
20,426  
20,961  
21,259  
0  
0  
1,638,897  
1,598,296  
1,620,162  
1,613,278  
1,611,795  
190,756  
341,715  
341,715  
342,040  
337,182  
16,023  
14,391  
14,560  
12,132  
12,138  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,973,312  
6,185,434  
6,163,002  
5,651,529  
5,742,529  
3,861,940  
4,087,938  
4,067,527  
3,642,607  
3,755,760  
2,483,151  
3,307,390  
3,704,950  
2,859,861  
3,019,415  
1,378,789  
780,548  
362,577  
782,746  
736,345  
2,095,941  
2,097,496  
2,095,475  
2,008,922  
1,973,182  
2,095,941  
2,097,496  
2,095,475  
2,008,922  
1,973,182  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,430  
0  
0  
0  
13,587