Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,401,958  
6,378,923  
6,313,152  
6,571,750  
6,456,272  
4,133,648  
4,149,657  
3,961,696  
4,120,243  
4,318,585  
102,689  
145,406  
63,133  
78,548  
238,573  
27,058  
30,492  
27,088  
24,200  
30,780  
310,228  
309,689  
370,946  
332,686  
538,637  
3,610,777  
3,582,775  
3,403,945  
3,603,053  
3,404,768  
82,897  
81,296  
96,585  
81,755  
105,828  
2,268,310  
2,229,265  
2,351,455  
2,451,507  
2,137,687  
97,379  
97,379  
103,279  
96,079  
96,079  
47,263  
48,742  
50,199  
51,725  
53,256  
18,048  
18,388  
18,729  
19,069  
19,410  
1,954,198  
1,894,618  
2,008,739  
2,096,700  
1,784,183  
147,404  
166,027  
165,947  
173,567  
169,440  
4,019  
4,112  
4,563  
14,368  
15,319  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,401,958  
6,378,923  
6,313,152  
6,571,750  
6,456,272  
4,200,959  
4,187,887  
3,987,624  
4,293,775  
4,436,424  
2,896,977  
2,923,792  
2,615,813  
2,781,508  
2,986,984  
1,303,983  
1,264,095  
1,371,811  
1,512,267  
1,449,441  
2,200,999  
2,191,036  
2,300,715  
2,251,606  
1,992,207  
2,200,999  
2,191,036  
2,300,715  
2,251,606  
1,992,207  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
24,812  
26,370  
27,640