Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,960,932  
5,973,312  
6,185,434  
6,163,002  
5,651,529  
3,825,613  
3,950,498  
4,054,846  
4,001,015  
3,569,816  
129,385  
222,183  
343,929  
276,031  
104,750  
28,856  
17,885  
9,304  
8,900  
81,962  
860,942  
920,691  
826,111  
937,206  
544,380  
2,766,587  
2,765,993  
2,844,240  
2,751,445  
2,816,653  
39,842  
23,748  
31,262  
27,434  
22,071  
2,135,319  
2,022,813  
2,130,587  
2,161,986  
2,081,713  
101,979  
101,979  
101,979  
102,042  
34,909  
53,310  
54,734  
53,246  
62,249  
79,355  
20,091  
20,426  
20,961  
21,259  
0  
1,756,500  
1,638,897  
1,598,296  
1,620,162  
1,613,278  
187,771  
190,756  
341,715  
341,715  
342,040  
15,670  
16,023  
14,391  
14,560  
12,132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,960,932  
5,973,312  
6,185,434  
6,163,002  
5,651,529  
3,846,641  
3,861,940  
4,087,938  
4,067,527  
3,642,607  
2,500,950  
2,483,151  
3,307,390  
3,704,950  
2,859,861  
1,345,692  
1,378,789  
780,548  
362,577  
782,746  
2,099,224  
2,095,941  
2,097,496  
2,095,475  
2,008,922  
2,099,224  
2,095,941  
2,097,496  
2,095,475  
2,008,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,066  
15,430  
0  
0  
0