Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,313,152  
6,571,750  
6,456,272  
6,354,848  
5,960,932  
3,961,696  
4,120,243  
4,318,585  
4,208,221  
3,825,613  
63,133  
78,548  
238,573  
169,112  
129,385  
27,088  
24,200  
30,780  
61,374  
28,856  
370,946  
332,686  
538,637  
567,185  
860,942  
3,403,945  
3,603,053  
3,404,768  
3,332,608  
2,766,587  
96,585  
81,755  
105,828  
77,943  
39,842  
2,351,455  
2,451,507  
2,137,687  
2,146,627  
2,135,319  
103,279  
96,079  
96,079  
96,079  
101,979  
50,199  
51,725  
53,256  
51,890  
53,310  
18,729  
19,069  
19,410  
19,750  
20,091  
2,008,739  
2,096,700  
1,784,183  
1,775,656  
1,756,500  
165,947  
173,567  
169,440  
187,548  
187,771  
4,563  
14,368  
15,319  
15,704  
15,670  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,313,152  
6,571,750  
6,456,272  
6,354,848  
5,960,932  
3,987,624  
4,293,775  
4,436,424  
4,356,872  
3,846,641  
2,615,813  
2,781,508  
2,986,984  
2,800,897  
2,500,950  
1,371,811  
1,512,267  
1,449,441  
1,555,975  
1,345,692  
2,300,715  
2,251,606  
1,992,207  
1,997,976  
2,099,224  
2,300,715  
2,251,606  
1,992,207  
1,997,976  
2,099,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
24,812  
26,370  
27,640  
0  
15,066