Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
 
62,135  
62,762  
66,308  
 
 
43,185  
43,804  
47,739  
 
 
353  
423  
48  
 
 
0  
0  
0  
 
 
27,789  
28,271  
31,761  
 
 
8,315  
8,315  
9,256  
 
 
6,728  
6,796  
6,674  
 
 
18,950  
18,957  
18,568  
 
 
0  
0  
0  
 
 
468  
524  
579  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
 
 
 
18,434  
18,434  
17,941  
 
 
48  
0  
48  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
 
62,135  
62,762  
66,308  
 
 
44,215  
44,157  
46,867  
 
 
44,215  
43,976  
46,687  
 
 
0  
181  
181  
 
 
17,920  
18,605  
19,440  
 
 
17,920  
18,605  
19,440  
 
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
 
0  
0  
0