Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần (SJG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,969,364  
 
 
 
 
13,353,282  
 
 
 
 
790,588  
 
 
 
 
373,555  
 
 
 
 
9,155,786  
 
 
 
 
2,833,837  
 
 
 
 
199,516  
 
 
 
 
15,616,082  
 
 
 
 
1,468,037  
 
 
 
 
10,174,057  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
533,134  
 
 
 
 
2,974,244  
 
 
 
 
466,610  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,969,364  
 
 
 
 
21,432,436  
 
 
 
 
13,057,544  
 
 
 
 
8,374,891  
 
 
 
 
7,536,928  
 
 
 
 
7,536,893  
 
 
 
 
35  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0