Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,292,616  
1,214,809  
1,245,907  
1,222,728  
1,238,396  
550,406  
468,944  
495,471  
564,692  
576,576  
33,665  
39,529  
69,080  
50,605  
40,943  
0  
0  
0  
0  
0  
453,991  
376,014  
380,005  
473,180  
496,537  
59,047  
49,195  
42,328  
35,347  
33,392  
3,702  
4,206  
4,059  
5,560  
5,705  
742,211  
745,864  
750,436  
658,036  
661,819  
80,037  
80,037  
80,037  
37  
37  
384,731  
388,076  
392,633  
403,656  
408,348  
0  
0  
0  
0  
0  
96,621  
96,621  
96,621  
104,090  
102,952  
179,472  
179,464  
179,464  
148,197  
148,197  
1,349  
1,667  
1,681  
2,056  
2,286  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,292,616  
1,214,809  
1,245,907  
1,222,728  
1,238,396  
424,110  
351,817  
395,484  
378,001  
392,711  
353,331  
275,139  
318,551  
295,855  
310,771  
70,779  
76,678  
76,933  
82,146  
81,940  
868,506  
862,992  
850,424  
844,727  
845,685  
868,506  
862,992  
850,424  
844,727  
845,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0