Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,408,464  
1,453,116  
1,385,781  
1,462,045  
1,485,882  
747,634  
773,688  
692,710  
801,936  
848,125  
188,495  
239,790  
57,356  
45,247  
109,858  
15,887  
15,955  
15,955  
19,955  
15,919  
374,661  
354,951  
386,658  
537,790  
504,953  
162,704  
158,782  
223,314  
189,124  
210,958  
5,886  
4,211  
9,427  
9,819  
6,437  
660,830  
679,427  
693,072  
660,109  
637,757  
20,487  
26,480  
32,496  
19,244  
19,587  
607,237  
618,205  
420,340  
428,996  
437,278  
0  
0  
0  
0  
0  
13,267  
8,104  
215,302  
187,249  
154,814  
0  
3,000  
1,000  
0  
0  
19,839  
23,639  
23,933  
24,620  
26,078  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,408,464  
1,453,116  
1,385,781  
1,462,045  
1,485,882  
978,967  
1,021,310  
981,718  
1,055,588  
1,058,783  
557,103  
670,478  
616,597  
727,243  
745,941  
421,864  
350,833  
365,121  
328,346  
312,842  
429,497  
431,805  
404,063  
406,457  
427,099  
429,497  
431,805  
404,063  
406,457  
427,099  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0