Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,462,045  
1,485,882  
1,372,392  
1,301,414  
942,452  
801,936  
848,125  
759,664  
738,628  
694,197  
45,247  
109,858  
209,034  
79,241  
50,101  
19,955  
15,919  
14,180  
14,486  
14,432  
537,790  
504,953  
397,888  
400,587  
442,534  
189,124  
210,958  
129,327  
237,175  
180,749  
9,819  
6,437  
9,235  
7,139  
6,382  
660,109  
637,757  
612,729  
562,786  
248,255  
19,244  
19,587  
22,299  
22,688  
33,144  
428,996  
437,278  
445,502  
454,976  
116,580  
0  
0  
0  
0  
0  
187,249  
154,814  
119,981  
69,417  
65,554  
0  
0  
0  
0  
30,704  
24,620  
26,078  
24,947  
15,706  
2,273  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,462,045  
1,485,882  
1,372,392  
1,301,414  
942,452  
1,055,588  
1,058,783  
933,101  
948,874  
628,891  
727,243  
745,941  
616,855  
629,568  
478,765  
328,346  
312,842  
316,245  
319,306  
150,126  
406,457  
427,099  
439,292  
352,540  
313,561  
406,457  
427,099  
439,292  
352,540  
313,561  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0