Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,385,781  
1,462,045  
1,485,882  
1,372,392  
1,301,414  
692,710  
801,936  
848,125  
759,664  
738,628  
57,356  
45,247  
109,858  
209,034  
79,241  
15,955  
19,955  
15,919  
14,180  
14,486  
386,658  
537,790  
504,953  
397,888  
400,587  
223,314  
189,124  
210,958  
129,327  
237,175  
9,427  
9,819  
6,437  
9,235  
7,139  
693,072  
660,109  
637,757  
612,729  
562,786  
32,496  
19,244  
19,587  
22,299  
22,688  
420,340  
428,996  
437,278  
445,502  
454,976  
0  
0  
0  
0  
0  
215,302  
187,249  
154,814  
119,981  
69,417  
1,000  
0  
0  
0  
0  
23,933  
24,620  
26,078  
24,947  
15,706  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,385,781  
1,462,045  
1,485,882  
1,372,392  
1,301,414  
981,718  
1,055,588  
1,058,783  
933,101  
948,874  
616,597  
727,243  
745,941  
616,855  
629,568  
365,121  
328,346  
312,842  
316,245  
319,306  
404,063  
406,457  
427,099  
439,292  
352,540  
404,063  
406,457  
427,099  
439,292  
352,540  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0