Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,758,707  
1,539,800  
1,542,977  
1,454,386  
1,504,469  
845,780  
736,545  
774,219  
717,849  
791,747  
206,764  
74,761  
105,156  
117,187  
163,081  
1,250  
1,162  
713  
551  
551  
428,668  
456,599  
470,824  
428,037  
490,387  
164,410  
184,392  
179,455  
160,420  
129,737  
44,688  
19,632  
18,071  
11,654  
7,991  
912,928  
803,255  
768,758  
736,536  
712,722  
28,541  
23,831  
23,842  
24,034  
29,168  
769,971  
612,008  
622,106  
632,596  
643,165  
0  
0  
0  
0  
0  
80,075  
143,104  
98,183  
56,102  
16,909  
0  
0  
0  
0  
23  
34,340  
24,313  
24,627  
23,804  
23,458  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,758,707  
1,539,800  
1,542,977  
1,454,386  
1,504,469  
1,254,899  
1,051,931  
1,070,032  
963,142  
1,009,426  
642,987  
547,713  
618,923  
534,042  
581,979  
611,912  
504,218  
451,109  
429,100  
427,447  
503,809  
487,869  
472,945  
491,243  
495,043  
503,809  
487,869  
472,945  
491,243  
495,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0