Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,444,384  
1,347,995  
1,408,464  
1,453,116  
1,385,781  
741,544  
678,812  
747,634  
773,688  
692,710  
90,592  
114,735  
188,495  
239,790  
57,356  
2,203  
2,203  
15,887  
15,955  
15,955  
425,887  
386,518  
374,661  
354,951  
386,658  
213,486  
168,837  
162,704  
158,782  
223,314  
9,376  
6,519  
5,886  
4,211  
9,427  
702,840  
669,183  
660,830  
679,427  
693,072  
28,833  
30,699  
20,487  
26,480  
32,496  
586,222  
596,631  
607,237  
618,205  
420,340  
0  
0  
0  
0  
0  
62,444  
24,985  
13,267  
8,104  
215,302  
8,601  
2,150  
0  
3,000  
1,000  
16,739  
14,718  
19,839  
23,639  
23,933  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,444,384  
1,347,995  
1,408,464  
1,453,116  
1,385,781  
1,017,359  
933,875  
978,967  
1,021,310  
981,718  
572,318  
560,485  
557,103  
670,478  
616,597  
445,041  
373,390  
421,864  
350,833  
365,121  
427,025  
414,120  
429,497  
431,805  
404,063  
427,025  
414,120  
429,497  
431,805  
404,063  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0