Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,454,386  
1,504,469  
1,444,384  
1,347,995  
1,408,464  
717,849  
791,747  
741,544  
678,812  
747,634  
117,187  
163,081  
90,592  
114,735  
188,495  
551  
551  
2,203  
2,203  
15,887  
428,037  
490,387  
425,887  
386,518  
374,661  
160,420  
129,737  
213,486  
168,837  
162,704  
11,654  
7,991  
9,376  
6,519  
5,886  
736,536  
712,722  
702,840  
669,183  
660,830  
24,034  
29,168  
28,833  
30,699  
20,487  
632,596  
643,165  
586,222  
596,631  
607,237  
0  
0  
0  
0  
0  
56,102  
16,909  
62,444  
24,985  
13,267  
0  
23  
8,601  
2,150  
0  
23,804  
23,458  
16,739  
14,718  
19,839  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,454,386  
1,504,469  
1,444,384  
1,347,995  
1,408,464  
963,142  
1,009,426  
1,017,359  
933,875  
978,967  
534,042  
581,979  
572,318  
560,485  
557,103  
429,100  
427,447  
445,041  
373,390  
421,864  
491,243  
495,043  
427,025  
414,120  
429,497  
491,243  
495,043  
427,025  
414,120  
429,497  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0