Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,347,995  
1,408,464  
1,453,116  
1,385,781  
1,462,045  
678,812  
747,634  
773,688  
692,710  
801,936  
114,735  
188,495  
239,790  
57,356  
45,247  
2,203  
15,887  
15,955  
15,955  
19,955  
386,518  
374,661  
354,951  
386,658  
537,790  
168,837  
162,704  
158,782  
223,314  
189,124  
6,519  
5,886  
4,211  
9,427  
9,819  
669,183  
660,830  
679,427  
693,072  
660,109  
30,699  
20,487  
26,480  
32,496  
19,244  
596,631  
607,237  
618,205  
420,340  
428,996  
0  
0  
0  
0  
0  
24,985  
13,267  
8,104  
215,302  
187,249  
2,150  
0  
3,000  
1,000  
0  
14,718  
19,839  
23,639  
23,933  
24,620  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,347,995  
1,408,464  
1,453,116  
1,385,781  
1,462,045  
933,875  
978,967  
1,021,310  
981,718  
1,055,588  
560,485  
557,103  
670,478  
616,597  
727,243  
373,390  
421,864  
350,833  
365,121  
328,346  
414,120  
429,497  
431,805  
404,063  
406,457  
414,120  
429,497  
431,805  
404,063  
406,457  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0