Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,504,469  
1,444,384  
1,347,995  
1,408,464  
1,453,116  
791,747  
741,544  
678,812  
747,634  
773,688  
163,081  
90,592  
114,735  
188,495  
239,790  
551  
2,203  
2,203  
15,887  
15,955  
490,387  
425,887  
386,518  
374,661  
354,951  
129,737  
213,486  
168,837  
162,704  
158,782  
7,991  
9,376  
6,519  
5,886  
4,211  
712,722  
702,840  
669,183  
660,830  
679,427  
29,168  
28,833  
30,699  
20,487  
26,480  
643,165  
586,222  
596,631  
607,237  
618,205  
0  
0  
0  
0  
0  
16,909  
62,444  
24,985  
13,267  
8,104  
23  
8,601  
2,150  
0  
3,000  
23,458  
16,739  
14,718  
19,839  
23,639  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,504,469  
1,444,384  
1,347,995  
1,408,464  
1,453,116  
1,009,426  
1,017,359  
933,875  
978,967  
1,021,310  
581,979  
572,318  
560,485  
557,103  
670,478  
427,447  
445,041  
373,390  
421,864  
350,833  
495,043  
427,025  
414,120  
429,497  
431,805  
495,043  
427,025  
414,120  
429,497  
431,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0