Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,453,116  
1,385,781  
1,462,045  
1,485,882  
1,372,392  
773,688  
692,710  
801,936  
848,125  
759,664  
239,790  
57,356  
45,247  
109,858  
209,034  
15,955  
15,955  
19,955  
15,919  
14,180  
354,951  
386,658  
537,790  
504,953  
397,888  
158,782  
223,314  
189,124  
210,958  
129,327  
4,211  
9,427  
9,819  
6,437  
9,235  
679,427  
693,072  
660,109  
637,757  
612,729  
26,480  
32,496  
19,244  
19,587  
22,299  
618,205  
420,340  
428,996  
437,278  
445,502  
0  
0  
0  
0  
0  
8,104  
215,302  
187,249  
154,814  
119,981  
3,000  
1,000  
0  
0  
0  
23,639  
23,933  
24,620  
26,078  
24,947  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,453,116  
1,385,781  
1,462,045  
1,485,882  
1,372,392  
1,021,310  
981,718  
1,055,588  
1,058,783  
933,101  
670,478  
616,597  
727,243  
745,941  
616,855  
350,833  
365,121  
328,346  
312,842  
316,245  
431,805  
404,063  
406,457  
427,099  
439,292  
431,805  
404,063  
406,457  
427,099  
439,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0