Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,539,800  
1,542,977  
1,454,386  
1,504,469  
1,444,384  
736,545  
774,219  
717,849  
791,747  
741,544  
74,761  
105,156  
117,187  
163,081  
90,592  
1,162  
713  
551  
551  
2,203  
456,599  
470,824  
428,037  
490,387  
425,887  
184,392  
179,455  
160,420  
129,737  
213,486  
19,632  
18,071  
11,654  
7,991  
9,376  
803,255  
768,758  
736,536  
712,722  
702,840  
23,831  
23,842  
24,034  
29,168  
28,833  
612,008  
622,106  
632,596  
643,165  
586,222  
0  
0  
0  
0  
0  
143,104  
98,183  
56,102  
16,909  
62,444  
0  
0  
0  
23  
8,601  
24,313  
24,627  
23,804  
23,458  
16,739  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,539,800  
1,542,977  
1,454,386  
1,504,469  
1,444,384  
1,051,931  
1,070,032  
963,142  
1,009,426  
1,017,359  
547,713  
618,923  
534,042  
581,979  
572,318  
504,218  
451,109  
429,100  
427,447  
445,041  
487,869  
472,945  
491,243  
495,043  
427,025  
487,869  
472,945  
491,243  
495,043  
427,025  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0