Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,552,505  
1,454,386  
1,504,469  
1,444,384  
1,347,995  
774,235  
717,849  
791,747  
741,544  
678,812  
105,156  
117,187  
163,081  
90,592  
114,735  
659  
551  
551  
2,203  
2,203  
470,614  
428,037  
490,387  
425,887  
386,518  
179,753  
160,420  
129,737  
213,486  
168,837  
18,053  
11,654  
7,991  
9,376  
6,519  
778,270  
736,536  
712,722  
702,840  
669,183  
24,034  
24,034  
29,168  
28,833  
30,699  
621,645  
632,596  
643,165  
586,222  
596,631  
0  
0  
0  
0  
0  
109,206  
56,102  
16,909  
62,444  
24,985  
0  
0  
23  
8,601  
2,150  
23,385  
23,804  
23,458  
16,739  
14,718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,552,505  
1,454,386  
1,504,469  
1,444,384  
1,347,995  
1,069,475  
963,142  
1,009,426  
1,017,359  
933,875  
610,069  
534,042  
581,979  
572,318  
560,485  
459,406  
429,100  
427,447  
445,041  
373,390  
483,030  
491,243  
495,043  
427,025  
414,120  
483,030  
491,243  
495,043  
427,025  
414,120  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0