Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,523,653  
1,454,577  
1,432,607  
1,597,337  
1,495,848  
728,990  
635,146  
598,963  
740,769  
608,662  
39,825  
48,439  
42,863  
116,734  
84,245  
130,000  
130,000  
135,000  
95,000  
95,000  
551,756  
448,705  
411,693  
520,649  
421,404  
6,875  
7,483  
8,738  
7,963  
7,604  
534  
518  
669  
424  
409  
794,663  
819,431  
833,643  
856,568  
887,186  
0  
0  
0  
0  
0  
774,591  
799,547  
812,853  
836,254  
866,741  
0  
0  
0  
0  
0  
5,388  
4,984  
4,907  
4,727  
4,713  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
12,843  
13,059  
14,042  
13,745  
13,890  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,523,653  
1,454,577  
1,432,607  
1,597,337  
1,495,848  
650,308  
318,265  
328,943  
511,333  
496,379  
401,604  
62,654  
73,433  
250,248  
235,294  
248,704  
255,611  
255,511  
261,085  
261,085  
873,345  
1,136,312  
1,103,664  
1,086,004  
999,469  
873,311  
1,136,278  
1,103,629  
1,085,969  
999,435  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0