Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,432,607  
1,597,337  
1,495,848  
1,426,089  
1,410,716  
598,963  
740,769  
608,662  
507,235  
479,999  
42,863  
116,734  
84,245  
36,789  
49,781  
135,000  
95,000  
95,000  
100,000  
85,000  
411,693  
520,649  
421,404  
363,131  
337,183  
8,738  
7,963  
7,604  
6,709  
7,433  
669  
424  
409  
606  
603  
833,643  
856,568  
887,186  
918,853  
930,716  
0  
0  
0  
0  
0  
812,853  
836,254  
866,741  
895,406  
906,330  
0  
0  
0  
0  
0  
4,907  
4,727  
4,713  
6,006  
5,819  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
14,042  
13,745  
13,890  
15,600  
16,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,432,607  
1,597,337  
1,495,848  
1,426,089  
1,410,716  
328,943  
511,333  
496,379  
325,837  
335,045  
73,433  
250,248  
235,294  
62,154  
71,362  
255,511  
261,085  
261,085  
263,683  
263,683  
1,103,664  
1,086,004  
999,469  
1,100,252  
1,075,670  
1,103,629  
1,085,969  
999,435  
1,100,217  
1,075,636  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0