Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,426,089  
1,410,716  
1,482,237  
1,435,648  
1,390,724  
507,235  
479,999  
535,330  
466,472  
403,439  
36,789  
49,781  
41,936  
58,511  
63,555  
100,000  
85,000  
85,000  
65,000  
50,000  
363,131  
337,183  
400,258  
334,448  
282,713  
6,709  
7,433  
7,973  
6,367  
6,188  
606  
603  
163  
2,147  
982  
918,853  
930,716  
946,907  
969,176  
987,285  
0  
0  
0  
0  
0  
895,406  
906,330  
922,759  
945,717  
964,661  
0  
0  
0  
0  
0  
6,006  
5,819  
3,879  
2,425  
1,993  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
15,600  
16,726  
18,428  
19,192  
18,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,426,089  
1,410,716  
1,482,237  
1,435,648  
1,390,724  
325,837  
335,045  
337,222  
328,981  
314,900  
62,154  
71,362  
79,188  
70,947  
57,364  
263,683  
263,683  
258,034  
258,034  
257,536  
1,100,252  
1,075,670  
1,145,015  
1,106,668  
1,075,824  
1,100,217  
1,075,636  
1,144,980  
1,106,633  
1,075,790  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0