Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,410,716  
1,482,237  
1,435,648  
1,390,724  
1,389,283  
479,999  
535,330  
466,472  
403,439  
395,560  
49,781  
41,936  
58,511  
63,555  
46,502  
85,000  
85,000  
65,000  
50,000  
50,000  
337,183  
400,258  
334,448  
282,713  
293,309  
7,433  
7,973  
6,367  
6,188  
5,169  
603  
163  
2,147  
982  
580  
930,716  
946,907  
969,176  
987,285  
993,723  
0  
0  
0  
0  
0  
906,330  
922,759  
945,717  
964,661  
971,996  
0  
0  
0  
0  
0  
5,819  
3,879  
2,425  
1,993  
720  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
16,726  
18,428  
19,192  
18,790  
19,166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,410,716  
1,482,237  
1,435,648  
1,390,724  
1,389,283  
335,045  
337,222  
328,981  
314,900  
327,743  
71,362  
79,188  
70,947  
57,364  
71,363  
263,683  
258,034  
258,034  
257,536  
256,379  
1,075,670  
1,145,015  
1,106,668  
1,075,824  
1,061,540  
1,075,636  
1,144,980  
1,106,633  
1,075,790  
1,061,505  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0