Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,645,224  
1,523,653  
1,454,577  
1,432,607  
1,597,337  
869,895  
728,990  
635,146  
598,963  
740,769  
52,510  
39,825  
48,439  
42,863  
116,734  
135,000  
130,000  
130,000  
135,000  
95,000  
673,920  
551,756  
448,705  
411,693  
520,649  
7,996  
6,875  
7,483  
8,738  
7,963  
469  
534  
518  
669  
424  
775,329  
794,663  
819,431  
833,643  
856,568  
0  
0  
0  
0  
0  
741,953  
774,591  
799,547  
812,853  
836,254  
0  
0  
0  
0  
0  
18,380  
5,388  
4,984  
4,907  
4,727  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
13,155  
12,843  
13,059  
14,042  
13,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,645,224  
1,523,653  
1,454,577  
1,432,607  
1,597,337  
681,718  
650,308  
318,265  
328,943  
511,333  
433,014  
401,604  
62,654  
73,433  
250,248  
248,704  
248,704  
255,611  
255,511  
261,085  
963,507  
873,345  
1,136,312  
1,103,664  
1,086,004  
963,472  
873,311  
1,136,278  
1,103,629  
1,085,969  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0