Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,458,651  
1,645,224  
1,523,653  
1,454,577  
1,432,607  
701,467  
869,895  
728,990  
635,146  
598,963  
48,771  
52,510  
39,825  
48,439  
42,863  
115,000  
135,000  
130,000  
130,000  
135,000  
529,199  
673,920  
551,756  
448,705  
411,693  
7,886  
7,996  
6,875  
7,483  
8,738  
610  
469  
534  
518  
669  
757,184  
775,329  
794,663  
819,431  
833,643  
0  
0  
0  
0  
0  
720,826  
741,953  
774,591  
799,547  
812,853  
0  
0  
0  
0  
0  
19,785  
18,380  
5,388  
4,984  
4,907  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
14,732  
13,155  
12,843  
13,059  
14,042  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,458,651  
1,645,224  
1,523,653  
1,454,577  
1,432,607  
484,920  
681,718  
650,308  
318,265  
328,943  
243,911  
433,014  
401,604  
62,654  
73,433  
241,009  
248,704  
248,704  
255,611  
255,511  
973,730  
963,507  
873,345  
1,136,312  
1,103,664  
973,696  
963,472  
873,311  
1,136,278  
1,103,629  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0