Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,482,237  
1,435,648  
1,390,724  
1,389,283  
1,379,121  
535,330  
466,472  
403,439  
395,560  
374,036  
41,936  
58,511  
63,555  
46,502  
61,447  
85,000  
65,000  
50,000  
50,000  
0  
400,258  
334,448  
282,713  
293,309  
306,396  
7,973  
6,367  
6,188  
5,169  
4,985  
163  
2,147  
982  
580  
1,209  
946,907  
969,176  
987,285  
993,723  
1,005,085  
0  
0  
0  
0  
-36  
922,759  
945,717  
964,661  
971,996  
985,144  
0  
0  
0  
0  
0  
3,879  
2,425  
1,993  
720  
70  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
18,428  
19,192  
18,790  
19,166  
18,066  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,482,237  
1,435,648  
1,390,724  
1,389,283  
1,379,121  
337,222  
328,981  
314,900  
327,743  
340,517  
79,188  
70,947  
57,364  
71,363  
92,195  
258,034  
258,034  
257,536  
256,379  
248,322  
1,145,015  
1,106,668  
1,075,824  
1,061,540  
1,038,604  
1,144,980  
1,106,633  
1,075,790  
1,061,505  
1,038,570  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0