Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,597,337  
1,495,848  
1,426,089  
1,410,716  
1,482,237  
740,769  
608,662  
507,235  
479,999  
535,330  
116,734  
84,245  
36,789  
49,781  
41,936  
95,000  
95,000  
100,000  
85,000  
85,000  
520,649  
421,404  
363,131  
337,183  
400,258  
7,963  
7,604  
6,709  
7,433  
7,973  
424  
409  
606  
603  
163  
856,568  
887,186  
918,853  
930,716  
946,907  
0  
0  
0  
0  
0  
836,254  
866,741  
895,406  
906,330  
922,759  
0  
0  
0  
0  
0  
4,727  
4,713  
6,006  
5,819  
3,879  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
13,745  
13,890  
15,600  
16,726  
18,428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,597,337  
1,495,848  
1,426,089  
1,410,716  
1,482,237  
511,333  
496,379  
325,837  
335,045  
337,222  
250,248  
235,294  
62,154  
71,362  
79,188  
261,085  
261,085  
263,683  
263,683  
258,034  
1,086,004  
999,469  
1,100,252  
1,075,670  
1,145,015  
1,085,969  
999,435  
1,100,217  
1,075,636  
1,144,980  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0