Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,495,848  
1,426,089  
1,410,716  
1,482,237  
1,435,648  
608,662  
507,235  
479,999  
535,330  
466,472  
84,245  
36,789  
49,781  
41,936  
58,511  
95,000  
100,000  
85,000  
85,000  
65,000  
421,404  
363,131  
337,183  
400,258  
334,448  
7,604  
6,709  
7,433  
7,973  
6,367  
409  
606  
603  
163  
2,147  
887,186  
918,853  
930,716  
946,907  
969,176  
0  
0  
0  
0  
0  
866,741  
895,406  
906,330  
922,759  
945,717  
0  
0  
0  
0  
0  
4,713  
6,006  
5,819  
3,879  
2,425  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
13,890  
15,600  
16,726  
18,428  
19,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,495,848  
1,426,089  
1,410,716  
1,482,237  
1,435,648  
496,379  
325,837  
335,045  
337,222  
328,981  
235,294  
62,154  
71,362  
79,188  
70,947  
261,085  
263,683  
263,683  
258,034  
258,034  
999,469  
1,100,252  
1,075,670  
1,145,015  
1,106,668  
999,435  
1,100,217  
1,075,636  
1,144,980  
1,106,633  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0