Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,454,577  
1,432,607  
1,597,337  
1,495,848  
1,426,089  
635,146  
598,963  
740,769  
608,662  
507,235  
48,439  
42,863  
116,734  
84,245  
36,789  
130,000  
135,000  
95,000  
95,000  
100,000  
448,705  
411,693  
520,649  
421,404  
363,131  
7,483  
8,738  
7,963  
7,604  
6,709  
518  
669  
424  
409  
606  
819,431  
833,643  
856,568  
887,186  
918,853  
0  
0  
0  
0  
0  
799,547  
812,853  
836,254  
866,741  
895,406  
0  
0  
0  
0  
0  
4,984  
4,907  
4,727  
4,713  
6,006  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
1,841  
13,059  
14,042  
13,745  
13,890  
15,600  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,454,577  
1,432,607  
1,597,337  
1,495,848  
1,426,089  
318,265  
328,943  
511,333  
496,379  
325,837  
62,654  
73,433  
250,248  
235,294  
62,154  
255,611  
255,511  
261,085  
261,085  
263,683  
1,136,312  
1,103,664  
1,086,004  
999,469  
1,100,252  
1,136,278  
1,103,629  
1,085,969  
999,435  
1,100,217  
35  
35  
35  
35  
35  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0