Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,471,837  
1,467,792  
1,466,093  
1,464,954  
1,428,060  
1,412,706  
1,408,488  
1,405,422  
1,394,757  
1,352,251  
667  
702  
617  
4,770  
6,749  
0  
0  
0  
0  
1,500  
98,810  
98,718  
101,576  
110,181  
113,706  
1,270,055  
1,265,835  
1,259,187  
1,235,120  
1,183,533  
43,174  
43,233  
44,041  
44,685  
46,763  
59,131  
59,304  
60,671  
70,197  
75,809  
0  
0  
0  
12,013  
17,760  
6,940  
6,981  
7,021  
7,100  
7,148  
20,228  
20,361  
20,493  
20,626  
20,758  
844  
844  
2,420  
2,274  
2,270  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
29,579  
29,579  
29,196  
26,644  
26,333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,471,837  
1,467,792  
1,466,093  
1,464,954  
1,428,060  
1,374,284  
1,370,351  
1,366,930  
1,365,509  
1,328,702  
756,429  
740,217  
736,448  
773,647  
726,182  
617,855  
630,134  
630,483  
591,862  
602,520  
97,553  
97,442  
99,162  
99,445  
99,358  
97,553  
97,442  
99,162  
99,445  
99,358  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0