Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,466,093  
1,464,954  
1,428,060  
1,421,033  
1,344,830  
1,405,422  
1,394,757  
1,352,251  
1,364,000  
1,296,803  
617  
4,770  
6,749  
20,959  
31,087  
0  
0  
1,500  
1,500  
1,500  
101,576  
110,181  
113,706  
123,627  
142,390  
1,259,187  
1,235,120  
1,183,533  
1,169,789  
1,077,836  
44,041  
44,685  
46,763  
48,126  
43,990  
60,671  
70,197  
75,809  
57,033  
48,027  
0  
12,013  
17,760  
1,090  
1,090  
7,021  
7,100  
7,148  
7,160  
7,204  
20,493  
20,626  
20,758  
20,891  
21,023  
2,420  
2,274  
2,270  
2,270  
2,266  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
29,196  
26,644  
26,333  
24,082  
14,904  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,466,093  
1,464,954  
1,428,060  
1,421,033  
1,344,830  
1,366,930  
1,365,509  
1,328,702  
1,320,496  
1,244,286  
736,448  
773,647  
726,182  
218,791  
222,661  
630,483  
591,862  
602,520  
1,101,705  
1,021,624  
99,162  
99,445  
99,358  
100,537  
100,545  
99,162  
99,445  
99,358  
100,537  
100,545  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0