Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,344,830  
1,319,030  
1,158,734  
1,079,129  
921,547  
1,296,803  
1,272,281  
1,100,274  
1,044,786  
887,109  
31,087  
55,715  
37,221  
39,624  
38,163  
1,500  
1,500  
1,500  
0  
0  
142,390  
154,583  
136,400  
141,143  
159,257  
1,077,836  
1,018,393  
888,934  
823,868  
659,838  
43,990  
42,090  
36,219  
40,152  
29,850  
48,027  
46,749  
58,459  
34,343  
34,438  
1,090  
1,090  
23,284  
181  
181  
7,204  
7,264  
7,340  
7,435  
7,535  
21,023  
21,156  
21,288  
21,421  
21,553  
2,266  
2,266  
2,266  
2,266  
2,129  
1,540  
1,540  
1,540  
3,040  
3,040  
14,904  
13,433  
2,742  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,344,830  
1,319,030  
1,158,734  
1,079,129  
921,547  
1,244,286  
1,219,843  
1,059,584  
980,630  
821,809  
222,661  
228,199  
167,942  
187,956  
142,436  
1,021,624  
991,644  
891,641  
792,673  
679,374  
100,545  
99,187  
99,150  
98,499  
99,738  
100,545  
99,187  
99,150  
98,499  
99,738  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0