Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
921,547  
794,454  
699,066  
547,151  
430,085  
887,109  
760,406  
664,810  
182,988  
151,929  
38,163  
54,979  
62,730  
24,015  
1,168  
0  
0  
0  
0  
0  
159,257  
127,370  
128,591  
135,848  
120,665  
659,838  
555,201  
448,984  
5,994  
8,574  
29,850  
22,856  
24,506  
17,131  
21,523  
34,438  
34,048  
34,256  
364,163  
278,156  
181  
0  
0  
0  
0  
7,535  
7,643  
7,770  
7,932  
8,117  
21,553  
21,686  
21,818  
21,950  
22,083  
2,129  
3,128  
3,128  
332,741  
246,416  
3,040  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
0  
52  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
921,547  
794,454  
699,066  
547,151  
430,085  
821,809  
691,286  
596,265  
444,508  
328,215  
142,436  
125,183  
95,687  
102,573  
127,680  
679,374  
566,104  
500,578  
341,935  
200,535  
99,738  
103,168  
102,801  
102,643  
101,869  
99,738  
103,168  
102,801  
102,643  
101,869  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0