Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,428,060  
1,421,033  
1,344,830  
1,319,030  
1,158,734  
1,352,251  
1,364,000  
1,296,803  
1,272,281  
1,100,274  
6,749  
20,959  
31,087  
55,715  
37,221  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
113,706  
123,627  
142,390  
154,583  
136,400  
1,183,533  
1,169,789  
1,077,836  
1,018,393  
888,934  
46,763  
48,126  
43,990  
42,090  
36,219  
75,809  
57,033  
48,027  
46,749  
58,459  
17,760  
1,090  
1,090  
1,090  
23,284  
7,148  
7,160  
7,204  
7,264  
7,340  
20,758  
20,891  
21,023  
21,156  
21,288  
2,270  
2,270  
2,266  
2,266  
2,266  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
26,333  
24,082  
14,904  
13,433  
2,742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,428,060  
1,421,033  
1,344,830  
1,319,030  
1,158,734  
1,328,702  
1,320,496  
1,244,286  
1,219,843  
1,059,584  
726,182  
218,791  
222,661  
228,199  
167,942  
602,520  
1,101,705  
1,021,624  
991,644  
891,641  
99,358  
100,537  
100,545  
99,187  
99,150  
99,358  
100,537  
100,545  
99,187  
99,150  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0