Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,464,954  
1,428,060  
1,421,033  
1,344,830  
1,319,030  
1,394,757  
1,352,251  
1,364,000  
1,296,803  
1,272,281  
4,770  
6,749  
20,959  
31,087  
55,715  
0  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
110,181  
113,706  
123,627  
142,390  
154,583  
1,235,120  
1,183,533  
1,169,789  
1,077,836  
1,018,393  
44,685  
46,763  
48,126  
43,990  
42,090  
70,197  
75,809  
57,033  
48,027  
46,749  
12,013  
17,760  
1,090  
1,090  
1,090  
7,100  
7,148  
7,160  
7,204  
7,264  
20,626  
20,758  
20,891  
21,023  
21,156  
2,274  
2,270  
2,270  
2,266  
2,266  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
26,644  
26,333  
24,082  
14,904  
13,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,464,954  
1,428,060  
1,421,033  
1,344,830  
1,319,030  
1,365,509  
1,328,702  
1,320,496  
1,244,286  
1,219,843  
773,647  
726,182  
218,791  
222,661  
228,199  
591,862  
602,520  
1,101,705  
1,021,624  
991,644  
99,445  
99,358  
100,537  
100,545  
99,187  
99,445  
99,358  
100,537  
100,545  
99,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0