Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,319,030  
 
1,079,129  
921,547  
794,454  
1,272,281  
 
1,044,786  
887,109  
760,406  
55,715  
 
39,624  
38,163  
54,979  
1,500  
 
0  
0  
0  
154,583  
 
141,143  
159,257  
127,370  
1,018,393  
 
823,868  
659,838  
555,201  
42,090  
 
40,152  
29,850  
22,856  
46,749  
 
34,343  
34,438  
34,048  
1,090  
 
181  
181  
0  
7,264  
 
7,435  
7,535  
7,643  
21,156  
 
21,421  
21,553  
21,686  
2,266  
 
2,266  
2,129  
3,128  
1,540  
 
3,040  
3,040  
1,540  
13,433  
 
0  
0  
52  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,319,030  
 
1,079,129  
921,547  
794,454  
1,219,843  
 
980,630  
821,809  
691,286  
228,199  
 
187,956  
142,436  
125,183  
991,644  
 
792,673  
679,374  
566,104  
99,187  
 
98,499  
99,738  
103,168  
99,187  
 
98,499  
99,738  
103,168  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0