Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,421,033  
1,344,830  
1,319,030  
1,158,734  
1,079,129  
1,364,000  
1,296,803  
1,272,281  
1,100,274  
1,044,786  
20,959  
31,087  
55,715  
37,221  
39,624  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
0  
123,627  
142,390  
154,583  
136,400  
141,143  
1,169,789  
1,077,836  
1,018,393  
888,934  
823,868  
48,126  
43,990  
42,090  
36,219  
40,152  
57,033  
48,027  
46,749  
58,459  
34,343  
1,090  
1,090  
1,090  
23,284  
181  
7,160  
7,204  
7,264  
7,340  
7,435  
20,891  
21,023  
21,156  
21,288  
21,421  
2,270  
2,266  
2,266  
2,266  
2,266  
1,540  
1,540  
1,540  
1,540  
3,040  
24,082  
14,904  
13,433  
2,742  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,421,033  
1,344,830  
1,319,030  
1,158,734  
1,079,129  
1,320,496  
1,244,286  
1,219,843  
1,059,584  
980,630  
218,791  
222,661  
228,199  
167,942  
187,956  
1,101,705  
1,021,624  
991,644  
891,641  
792,673  
100,537  
100,545  
99,187  
99,150  
98,499  
100,537  
100,545  
99,187  
99,150  
98,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0