Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,158,734  
1,079,129  
921,547  
794,454  
699,066  
1,100,274  
1,044,786  
887,109  
760,406  
664,810  
37,221  
39,624  
38,163  
54,979  
62,730  
1,500  
0  
0  
0  
0  
136,400  
141,143  
159,257  
127,370  
128,591  
888,934  
823,868  
659,838  
555,201  
448,984  
36,219  
40,152  
29,850  
22,856  
24,506  
58,459  
34,343  
34,438  
34,048  
34,256  
23,284  
181  
181  
0  
0  
7,340  
7,435  
7,535  
7,643  
7,770  
21,288  
21,421  
21,553  
21,686  
21,818  
2,266  
2,266  
2,129  
3,128  
3,128  
1,540  
3,040  
3,040  
1,540  
1,540  
2,742  
0  
0  
52  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,158,734  
1,079,129  
921,547  
794,454  
699,066  
1,059,584  
980,630  
821,809  
691,286  
596,265  
167,942  
187,956  
142,436  
125,183  
95,687  
891,641  
792,673  
679,374  
566,104  
500,578  
99,150  
98,499  
99,738  
103,168  
102,801  
99,150  
98,499  
99,738  
103,168  
102,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0