Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
941,897  
952,879  
1,057,834  
997,522  
887,278  
576,966  
580,817  
675,299  
610,220  
496,582  
10,872  
5,656  
7,301  
16,104  
3,969  
20,395  
20,000  
20,000  
36,000  
41,000  
309,659  
349,986  
428,470  
350,338  
260,789  
223,986  
187,326  
200,259  
188,935  
171,216  
12,054  
17,850  
19,268  
18,843  
19,609  
364,931  
372,063  
382,535  
387,301  
390,696  
6,983  
7,191  
7,363  
7,597  
7,843  
298,097  
302,718  
306,768  
311,506  
314,150  
0  
0  
0  
0  
0  
12,848  
14,311  
11,405  
10,457  
10,781  
16,716  
16,716  
25,031  
24,931  
24,431  
30,288  
31,127  
31,969  
32,811  
33,491  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
941,897  
952,879  
1,057,834  
997,522  
887,278  
664,173  
677,680  
796,528  
741,591  
619,325  
523,643  
534,634  
648,851  
576,340  
466,087  
140,530  
143,046  
147,677  
165,252  
153,239  
277,724  
275,199  
261,306  
255,930  
267,953  
277,724  
275,199  
261,306  
255,930  
267,953  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0