Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
734,161  
493,908  
464,567  
403,439  
376,204  
418,237  
314,631  
291,693  
239,332  
218,905  
12,686  
6,705  
13,334  
29,159  
2,025  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
28,073  
156,265  
168,720  
143,304  
96,265  
107,582  
204,940  
108,172  
105,275  
84,427  
76,429  
16,346  
3,034  
1,779  
1,482  
4,796  
315,924  
179,277  
172,875  
164,107  
157,299  
5,531  
5,695  
5,856  
5,563  
2,058  
248,102  
110,536  
112,374  
108,717  
101,885  
0  
0  
0  
0  
0  
2,084  
2,116  
1,884  
1,884  
2,495  
24,326  
24,226  
15,226  
15,226  
15,226  
35,880  
36,704  
37,535  
32,718  
35,636  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
734,161  
493,908  
464,567  
403,439  
376,204  
580,567  
351,299  
325,016  
263,828  
242,236  
386,486  
290,098  
279,853  
220,705  
201,976  
194,081  
61,201  
45,163  
43,124  
40,260  
153,594  
142,609  
139,551  
139,611  
133,968  
153,594  
142,609  
139,551  
139,611  
133,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0