Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
886,102  
856,452  
805,209  
701,157  
734,161  
494,689  
478,483  
435,687  
388,726  
418,237  
8,796  
5,434  
11,186  
13,410  
12,686  
14,000  
14,000  
14,000  
14,000  
28,000  
235,632  
234,860  
196,363  
196,386  
156,265  
219,712  
201,978  
192,219  
146,196  
204,940  
16,549  
22,211  
21,920  
18,733  
16,346  
391,413  
377,969  
369,521  
312,432  
315,924  
8,071  
6,886  
6,853  
5,361  
5,531  
318,942  
312,121  
310,554  
244,438  
248,102  
0  
0  
0  
0  
0  
5,624  
4,948  
3,329  
2,855  
2,084  
24,456  
18,866  
12,776  
24,626  
24,326  
34,320  
35,149  
36,009  
35,153  
35,880  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
886,102  
856,452  
805,209  
701,157  
734,161  
620,569  
694,976  
650,163  
554,007  
580,567  
463,759  
466,364  
406,197  
387,606  
386,486  
156,811  
228,612  
243,966  
166,401  
194,081  
265,532  
161,476  
155,046  
147,151  
153,594  
265,532  
161,476  
155,046  
147,151  
153,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0