Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,057,834  
997,522  
887,278  
886,102  
856,452  
675,299  
610,220  
496,582  
494,689  
478,483  
7,301  
16,104  
3,969  
8,796  
5,434  
20,000  
36,000  
41,000  
14,000  
14,000  
428,470  
350,338  
260,789  
235,632  
234,860  
200,259  
188,935  
171,216  
219,712  
201,978  
19,268  
18,843  
19,609  
16,549  
22,211  
382,535  
387,301  
390,696  
391,413  
377,969  
7,363  
7,597  
7,843  
8,071  
6,886  
306,768  
311,506  
314,150  
318,942  
312,121  
0  
0  
0  
0  
0  
11,405  
10,457  
10,781  
5,624  
4,948  
25,031  
24,931  
24,431  
24,456  
18,866  
31,969  
32,811  
33,491  
34,320  
35,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,057,834  
997,522  
887,278  
886,102  
856,452  
796,528  
741,591  
619,325  
620,569  
694,976  
648,851  
576,340  
466,087  
463,759  
466,364  
147,677  
165,252  
153,239  
156,811  
228,612  
261,306  
255,930  
267,953  
265,532  
161,476  
261,306  
255,930  
267,953  
265,532  
161,476  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0