Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
805,209  
701,157  
734,161  
493,908  
464,567  
435,687  
388,726  
418,237  
314,631  
291,693  
11,186  
13,410  
12,686  
6,705  
13,334  
14,000  
14,000  
28,000  
28,000  
28,000  
196,363  
196,386  
156,265  
168,720  
143,304  
192,219  
146,196  
204,940  
108,172  
105,275  
21,920  
18,733  
16,346  
3,034  
1,779  
369,521  
312,432  
315,924  
179,277  
172,875  
6,853  
5,361  
5,531  
5,695  
5,856  
310,554  
244,438  
248,102  
110,536  
112,374  
0  
0  
0  
0  
0  
3,329  
2,855  
2,084  
2,116  
1,884  
12,776  
24,626  
24,326  
24,226  
15,226  
36,009  
35,153  
35,880  
36,704  
37,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
805,209  
701,157  
734,161  
493,908  
464,567  
650,163  
554,007  
580,567  
351,299  
325,016  
406,197  
387,606  
386,486  
290,098  
279,853  
243,966  
166,401  
194,081  
61,201  
45,163  
155,046  
147,151  
153,594  
142,609  
139,551  
155,046  
147,151  
153,594  
142,609  
139,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0