Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,437,168  
2,837,262  
2,781,233  
2,838,945  
2,891,799  
1,012,379  
666,450  
679,978  
751,216  
892,834  
399,297  
56,849  
147,375  
237,315  
331,763  
0  
0  
0  
0  
0  
422,510  
410,976  
378,697  
349,876  
406,616  
30,035  
56,989  
21,113  
34,850  
29,820  
160,537  
141,637  
132,794  
129,175  
124,634  
2,424,789  
2,170,812  
2,101,255  
2,087,728  
1,998,965  
4,630  
108,438  
104,400  
104,400  
72,150  
315,629  
309,525  
314,562  
317,902  
319,400  
0  
0  
0  
0  
0  
1,616,436  
1,401,168  
1,332,953  
1,282,431  
1,223,518  
446,843  
324,056  
323,959  
357,265  
356,054  
41,250  
27,625  
25,381  
25,729  
27,844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,437,168  
2,837,262  
2,781,233  
2,838,945  
2,891,799  
2,160,587  
1,566,285  
1,514,061  
1,588,671  
1,619,248  
411,896  
165,835  
113,786  
188,257  
229,486  
1,748,691  
1,400,450  
1,400,275  
1,400,414  
1,389,761  
1,276,581  
1,270,978  
1,267,172  
1,250,274  
1,272,551  
1,276,581  
1,270,978  
1,267,172  
1,250,274  
1,272,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0