Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,302,221  
3,443,072  
3,447,985  
3,437,168  
2,837,262  
458,142  
674,170  
691,697  
1,012,379  
666,450  
178,356  
289,712  
333,447  
399,297  
56,849  
0  
0  
0  
0  
0  
225,056  
172,376  
153,512  
422,510  
410,976  
28,878  
33,066  
37,925  
30,035  
56,989  
25,853  
179,017  
166,813  
160,537  
141,637  
2,844,079  
2,768,903  
2,756,288  
2,424,789  
2,170,812  
146,458  
146,453  
146,453  
4,630  
108,438  
1,745,519  
1,763,672  
1,784,669  
315,629  
309,525  
0  
0  
0  
0  
0  
471,677  
381,667  
333,849  
1,616,436  
1,401,168  
435,799  
427,802  
426,512  
446,843  
324,056  
44,626  
49,308  
64,805  
41,250  
27,625  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,302,221  
3,443,072  
3,447,985  
3,437,168  
2,837,262  
1,840,624  
1,979,188  
2,092,110  
2,160,587  
1,566,285  
331,057  
325,163  
365,987  
411,896  
165,835  
1,509,567  
1,654,024  
1,726,123  
1,748,691  
1,400,450  
1,461,597  
1,463,885  
1,355,876  
1,276,581  
1,270,978  
1,461,597  
1,463,885  
1,355,876  
1,276,581  
1,270,978  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0