Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,447,985  
3,437,168  
2,837,262  
2,781,233  
2,838,945  
691,697  
1,012,379  
666,450  
679,978  
751,216  
333,447  
399,297  
56,849  
147,375  
237,315  
0  
0  
0  
0  
0  
153,512  
422,510  
410,976  
378,697  
349,876  
37,925  
30,035  
56,989  
21,113  
34,850  
166,813  
160,537  
141,637  
132,794  
129,175  
2,756,288  
2,424,789  
2,170,812  
2,101,255  
2,087,728  
146,453  
4,630  
108,438  
104,400  
104,400  
1,784,669  
315,629  
309,525  
314,562  
317,902  
0  
0  
0  
0  
0  
333,849  
1,616,436  
1,401,168  
1,332,953  
1,282,431  
426,512  
446,843  
324,056  
323,959  
357,265  
64,805  
41,250  
27,625  
25,381  
25,729  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,447,985  
3,437,168  
2,837,262  
2,781,233  
2,838,945  
2,092,110  
2,160,587  
1,566,285  
1,514,061  
1,588,671  
365,987  
411,896  
165,835  
113,786  
188,257  
1,726,123  
1,748,691  
1,400,450  
1,400,275  
1,400,414  
1,355,876  
1,276,581  
1,270,978  
1,267,172  
1,250,274  
1,355,876  
1,276,581  
1,270,978  
1,267,172  
1,250,274  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0