Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,266,244  
3,300,624  
3,302,221  
3,443,072  
3,447,985  
486,094  
422,618  
458,142  
674,170  
691,697  
208,218  
172,787  
178,356  
289,712  
333,447  
96,061  
0  
0  
0  
0  
96,818  
184,108  
225,056  
172,376  
153,512  
53,264  
34,875  
28,878  
33,066  
37,925  
31,732  
30,848  
25,853  
179,017  
166,813  
2,780,151  
2,878,005  
2,844,079  
2,768,903  
2,756,288  
142,022  
142,022  
146,458  
146,453  
146,453  
2,103,444  
2,125,961  
1,745,519  
1,763,672  
1,784,669  
0  
0  
0  
0  
0  
134,928  
123,945  
471,677  
381,667  
333,849  
339,537  
437,979  
435,799  
427,802  
426,512  
60,220  
48,098  
44,626  
49,308  
64,805  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,266,244  
3,300,624  
3,302,221  
3,443,072  
3,447,985  
1,701,117  
1,777,955  
1,840,624  
1,979,188  
2,092,110  
202,632  
238,960  
331,057  
325,163  
365,987  
1,498,485  
1,538,995  
1,509,567  
1,654,024  
1,726,123  
1,565,127  
1,522,669  
1,461,597  
1,463,885  
1,355,876  
1,565,127  
1,522,669  
1,461,597  
1,463,885  
1,355,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0