Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,781,233  
2,838,945  
2,891,799  
1,967,985  
1,121,776  
679,978  
751,216  
892,834  
983,840  
386,257  
147,375  
237,315  
331,763  
122,039  
28,643  
0  
0  
0  
0  
0  
378,697  
349,876  
406,616  
777,717  
307,540  
21,113  
34,850  
29,820  
58,220  
45,300  
132,794  
129,175  
124,634  
25,865  
4,773  
2,101,255  
2,087,728  
1,998,965  
984,145  
735,519  
104,400  
104,400  
72,150  
59,336  
46,225  
314,562  
317,902  
319,400  
150,771  
151,639  
0  
0  
0  
0  
0  
1,332,953  
1,282,431  
1,223,518  
396,113  
163,173  
323,959  
357,265  
356,054  
351,191  
347,264  
25,381  
25,729  
27,844  
26,733  
27,218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,781,233  
2,838,945  
2,891,799  
1,967,985  
1,121,776  
1,514,061  
1,588,671  
1,619,248  
1,034,873  
297,894  
113,786  
188,257  
229,486  
780,987  
146,684  
1,400,275  
1,400,414  
1,389,761  
253,886  
151,210  
1,267,172  
1,250,274  
1,272,551  
933,112  
823,882  
1,267,172  
1,250,274  
1,272,551  
933,112  
823,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0