Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,300,624  
3,302,221  
3,443,072  
3,447,985  
3,437,168  
422,618  
458,142  
674,170  
691,697  
1,012,379  
172,787  
178,356  
289,712  
333,447  
399,297  
0  
0  
0  
0  
0  
184,108  
225,056  
172,376  
153,512  
422,510  
34,875  
28,878  
33,066  
37,925  
30,035  
30,848  
25,853  
179,017  
166,813  
160,537  
2,878,005  
2,844,079  
2,768,903  
2,756,288  
2,424,789  
142,022  
146,458  
146,453  
146,453  
4,630  
2,125,961  
1,745,519  
1,763,672  
1,784,669  
315,629  
0  
0  
0  
0  
0  
123,945  
471,677  
381,667  
333,849  
1,616,436  
437,979  
435,799  
427,802  
426,512  
446,843  
48,098  
44,626  
49,308  
64,805  
41,250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,300,624  
3,302,221  
3,443,072  
3,447,985  
3,437,168  
1,777,955  
1,840,624  
1,979,188  
2,092,110  
2,160,587  
238,960  
331,057  
325,163  
365,987  
411,896  
1,538,995  
1,509,567  
1,654,024  
1,726,123  
1,748,691  
1,522,669  
1,461,597  
1,463,885  
1,355,876  
1,276,581  
1,522,669  
1,461,597  
1,463,885  
1,355,876  
1,276,581  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0