Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,072,065  
3,162,702  
3,243,222  
3,266,244  
3,300,624  
457,784  
521,470  
581,074  
486,094  
422,618  
154,201  
215,776  
195,770  
208,218  
172,787  
16,516  
12,000  
58,061  
96,061  
0  
240,675  
247,270  
261,133  
96,818  
184,108  
34,315  
31,799  
40,771  
53,264  
34,875  
12,077  
14,625  
25,338  
31,732  
30,848  
2,614,281  
2,641,232  
2,662,148  
2,780,151  
2,878,005  
940  
940  
940  
142,022  
142,022  
2,199,217  
2,238,122  
2,083,663  
2,103,444  
2,125,961  
0  
0  
0  
0  
0  
3,818  
2,081  
171,931  
134,928  
123,945  
347,970  
339,858  
342,385  
339,537  
437,979  
62,337  
60,231  
63,229  
60,220  
48,098  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,072,065  
3,162,702  
3,243,222  
3,266,244  
3,300,624  
1,528,498  
1,591,871  
1,668,493  
1,701,117  
1,777,955  
209,391  
176,038  
186,073  
202,632  
238,960  
1,319,107  
1,415,834  
1,482,420  
1,498,485  
1,538,995  
1,543,568  
1,570,831  
1,574,730  
1,565,127  
1,522,669  
1,543,568  
1,570,831  
1,574,730  
1,565,127  
1,522,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0