Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,443,072  
3,447,985  
3,437,168  
2,837,262  
2,781,233  
674,170  
691,697  
1,012,379  
666,450  
679,978  
289,712  
333,447  
399,297  
56,849  
147,375  
0  
0  
0  
0  
0  
172,376  
153,512  
422,510  
410,976  
378,697  
33,066  
37,925  
30,035  
56,989  
21,113  
179,017  
166,813  
160,537  
141,637  
132,794  
2,768,903  
2,756,288  
2,424,789  
2,170,812  
2,101,255  
146,453  
146,453  
4,630  
108,438  
104,400  
1,763,672  
1,784,669  
315,629  
309,525  
314,562  
0  
0  
0  
0  
0  
381,667  
333,849  
1,616,436  
1,401,168  
1,332,953  
427,802  
426,512  
446,843  
324,056  
323,959  
49,308  
64,805  
41,250  
27,625  
25,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,443,072  
3,447,985  
3,437,168  
2,837,262  
2,781,233  
1,979,188  
2,092,110  
2,160,587  
1,566,285  
1,514,061  
325,163  
365,987  
411,896  
165,835  
113,786  
1,654,024  
1,726,123  
1,748,691  
1,400,450  
1,400,275  
1,463,885  
1,355,876  
1,276,581  
1,270,978  
1,267,172  
1,463,885  
1,355,876  
1,276,581  
1,270,978  
1,267,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0