Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,162,702  
3,243,222  
3,266,244  
3,300,624  
3,302,221  
521,470  
581,074  
486,094  
422,618  
458,142  
215,776  
195,770  
208,218  
172,787  
178,356  
12,000  
58,061  
96,061  
0  
0  
247,270  
261,133  
96,818  
184,108  
225,056  
31,799  
40,771  
53,264  
34,875  
28,878  
14,625  
25,338  
31,732  
30,848  
25,853  
2,641,232  
2,662,148  
2,780,151  
2,878,005  
2,844,079  
940  
940  
142,022  
142,022  
146,458  
2,238,122  
2,083,663  
2,103,444  
2,125,961  
1,745,519  
0  
0  
0  
0  
0  
2,081  
171,931  
134,928  
123,945  
471,677  
339,858  
342,385  
339,537  
437,979  
435,799  
60,231  
63,229  
60,220  
48,098  
44,626  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,162,702  
3,243,222  
3,266,244  
3,300,624  
3,302,221  
1,591,871  
1,668,493  
1,701,117  
1,777,955  
1,840,624  
176,038  
186,073  
202,632  
238,960  
331,057  
1,415,834  
1,482,420  
1,498,485  
1,538,995  
1,509,567  
1,570,831  
1,574,730  
1,565,127  
1,522,669  
1,461,597  
1,570,831  
1,574,730  
1,565,127  
1,522,669  
1,461,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0