Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,320,166  
2,300,831  
2,340,641  
2,327,319  
2,401,922  
645,862  
604,199  
655,972  
564,578  
644,269  
129,804  
69,950  
197,498  
190,536  
258,264  
61,375  
107,190  
125,943  
22,067  
20,780  
439,740  
410,290  
321,810  
336,195  
351,931  
671  
604  
679  
612  
559  
14,273  
16,165  
10,042  
15,167  
12,736  
1,674,304  
1,696,632  
1,684,669  
1,762,742  
1,757,653  
10,663  
10,663  
10,660  
10,660  
10,663  
101,796  
104,632  
141,976  
202,709  
206,496  
145,868  
181,169  
148,411  
149,683  
150,954  
490,271  
490,252  
477,292  
491,603  
490,243  
924,407  
907,946  
904,247  
905,664  
897,209  
1,299  
1,970  
2,084  
2,424  
2,088  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,320,166  
2,300,831  
2,340,641  
2,327,319  
2,401,922  
242,275  
184,350  
232,182  
232,349  
324,539  
117,559  
58,661  
73,050  
74,233  
167,137  
124,716  
125,689  
159,132  
158,116  
157,402  
2,077,890  
2,116,481  
2,108,459  
2,094,970  
2,077,383  
2,077,890  
2,116,481  
2,108,459  
2,094,970  
2,077,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0