Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,281,036  
2,320,166  
2,300,831  
2,340,641  
2,327,319  
603,315  
645,862  
604,199  
655,972  
564,578  
235,655  
129,804  
69,950  
197,498  
190,536  
30,671  
61,375  
107,190  
125,943  
22,067  
320,432  
439,740  
410,290  
321,810  
336,195  
766  
671  
604  
679  
612  
15,790  
14,273  
16,165  
10,042  
15,167  
1,677,722  
1,674,304  
1,696,632  
1,684,669  
1,762,742  
1,000  
10,663  
10,663  
10,660  
10,660  
98,750  
101,796  
104,632  
141,976  
202,709  
144,560  
145,868  
181,169  
148,411  
149,683  
492,069  
490,271  
490,252  
477,292  
491,603  
940,335  
924,407  
907,946  
904,247  
905,664  
1,008  
1,299  
1,970  
2,084  
2,424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,281,036  
2,320,166  
2,300,831  
2,340,641  
2,327,319  
180,325  
242,275  
184,350  
232,182  
232,349  
69,891  
117,559  
58,661  
73,050  
74,233  
110,434  
124,716  
125,689  
159,132  
158,116  
2,100,711  
2,077,890  
2,116,481  
2,108,459  
2,094,970  
2,100,711  
2,077,890  
2,116,481  
2,108,459  
2,094,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0