Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,307,672  
2,281,036  
2,320,166  
2,300,831  
2,340,641  
630,947  
603,315  
645,862  
604,199  
655,972  
148,530  
235,655  
129,804  
69,950  
197,498  
16,810  
30,671  
61,375  
107,190  
125,943  
453,156  
320,432  
439,740  
410,290  
321,810  
829  
766  
671  
604  
679  
11,623  
15,790  
14,273  
16,165  
10,042  
1,676,725  
1,677,722  
1,674,304  
1,696,632  
1,684,669  
1,013  
1,000  
10,663  
10,663  
10,660  
95,851  
98,750  
101,796  
104,632  
141,976  
143,287  
144,560  
145,868  
181,169  
148,411  
490,330  
492,069  
490,271  
490,252  
477,292  
943,084  
940,335  
924,407  
907,946  
904,247  
3,160  
1,008  
1,299  
1,970  
2,084  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,307,672  
2,281,036  
2,320,166  
2,300,831  
2,340,641  
193,279  
180,325  
242,275  
184,350  
232,182  
81,677  
69,891  
117,559  
58,661  
73,050  
111,602  
110,434  
124,716  
125,689  
159,132  
2,114,393  
2,100,711  
2,077,890  
2,116,481  
2,108,459  
2,114,393  
2,100,711  
2,077,890  
2,116,481  
2,108,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0