Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
437,849  
615,239  
705,800  
677,970  
694,935  
57,508  
67,280  
58,782  
55,520  
69,194  
2,103  
302  
451  
2,759  
3,854  
0  
1,910  
0  
0  
0  
55,340  
49,306  
52,786  
50,318  
56,617  
0  
1,518  
1,719  
1,719  
8,101  
65  
14,243  
3,826  
725  
623  
380,340  
547,960  
647,018  
622,450  
625,740  
-6,340  
-6,340  
57  
191  
59  
862  
126,705  
135,247  
132,981  
138,004  
9,875  
9,993  
10,110  
10,228  
10,346  
375,796  
417,426  
501,396  
478,542  
477,331  
0  
0  
0  
0  
0  
148  
177  
207  
507  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
437,849  
615,239  
705,800  
677,970  
694,935  
226,657  
438,386  
540,019  
515,466  
542,239  
135,463  
335,689  
230,857  
203,762  
227,063  
91,194  
102,697  
309,162  
311,704  
315,176  
211,192  
176,854  
165,781  
162,504  
152,696  
211,192  
176,854  
165,781  
162,504  
152,696  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0