Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
615,239  
705,800  
677,970  
694,935  
677,457  
67,280  
58,782  
55,520  
69,194  
68,368  
302  
451  
2,759  
3,854  
1,850  
1,910  
0  
0  
0  
0  
49,306  
52,786  
50,318  
56,617  
57,359  
1,518  
1,719  
1,719  
8,101  
8,101  
14,243  
3,826  
725  
623  
1,058  
547,960  
647,018  
622,450  
625,740  
609,089  
-6,340  
57  
191  
59  
3  
126,705  
135,247  
132,981  
138,004  
150,686  
9,993  
10,110  
10,228  
10,346  
10,464  
417,426  
501,396  
478,542  
477,331  
446,554  
0  
0  
0  
0  
0  
177  
207  
507  
0  
1,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
615,239  
705,800  
677,970  
694,935  
677,457  
438,386  
540,019  
515,466  
542,239  
526,552  
335,689  
230,857  
203,762  
227,063  
199,779  
102,697  
309,162  
311,704  
315,176  
326,774  
176,854  
165,781  
162,504  
152,696  
150,904  
176,854  
165,781  
162,504  
152,696  
150,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0