Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
994,015  
733,609  
481,121  
462,565  
437,849  
360,477  
220,315  
81,131  
74,993  
57,508  
14,032  
1,360  
9,968  
4,231  
2,103  
274,000  
152,820  
20,020  
20,000  
0  
63,660  
61,458  
49,943  
50,484  
55,340  
0  
0  
0  
154  
0  
8,785  
4,678  
1,199  
124  
65  
633,538  
513,293  
399,990  
387,572  
380,340  
0  
3  
3  
57  
-6,340  
5,036  
5,110  
5,184  
848  
862  
16,747  
16,969  
17,192  
9,757  
9,875  
532,085  
491,211  
377,611  
376,762  
375,796  
79,670  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
148  
148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
994,015  
733,609  
481,121  
462,565  
437,849  
767,122  
508,205  
278,792  
251,203  
226,657  
609,850  
378,015  
176,363  
123,555  
135,463  
157,272  
130,189  
102,429  
127,647  
91,194  
226,893  
225,404  
202,329  
211,362  
211,192  
226,893  
225,404  
202,329  
211,362  
211,192  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0