Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
820,672  
1,010,908  
994,015  
733,609  
481,121  
404,682  
362,889  
360,477  
220,315  
81,131  
1,060  
1,296  
14,032  
1,360  
9,968  
304,000  
314,000  
274,000  
152,820  
20,020  
99,605  
37,851  
63,660  
61,458  
49,943  
0  
0  
0  
0  
0  
17  
9,741  
8,785  
4,678  
1,199  
415,991  
648,020  
633,538  
513,293  
399,990  
0  
0  
0  
3  
3  
5,607  
4,963  
5,036  
5,110  
5,184  
16,301  
16,524  
16,747  
16,969  
17,192  
280,023  
544,923  
532,085  
491,211  
377,611  
114,000  
81,610  
79,670  
0  
0  
59  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
820,672  
1,010,908  
994,015  
733,609  
481,121  
590,975  
838,882  
767,122  
508,205  
278,792  
283,440  
630,731  
609,850  
378,015  
176,363  
307,535  
208,151  
157,272  
130,189  
102,429  
229,698  
172,026  
226,893  
225,404  
202,329  
229,698  
172,026  
226,893  
225,404  
202,329  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0