Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,010,908  
994,015  
733,609  
481,121  
462,565  
362,889  
360,477  
220,315  
81,131  
74,993  
1,296  
14,032  
1,360  
9,968  
4,231  
314,000  
274,000  
152,820  
20,020  
20,000  
37,851  
63,660  
61,458  
49,943  
50,484  
0  
0  
0  
0  
154  
9,741  
8,785  
4,678  
1,199  
124  
648,020  
633,538  
513,293  
399,990  
387,572  
0  
0  
3  
3  
57  
4,963  
5,036  
5,110  
5,184  
848  
16,524  
16,747  
16,969  
17,192  
9,757  
544,923  
532,085  
491,211  
377,611  
376,762  
81,610  
79,670  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,010,908  
994,015  
733,609  
481,121  
462,565  
838,882  
767,122  
508,205  
278,792  
251,203  
630,731  
609,850  
378,015  
176,363  
123,555  
208,151  
157,272  
130,189  
102,429  
127,647  
172,026  
226,893  
225,404  
202,329  
211,362  
172,026  
226,893  
225,404  
202,329  
211,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0