Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
462,565  
437,849  
615,239  
705,800  
677,970  
74,993  
57,508  
67,280  
58,782  
55,520  
4,231  
2,103  
302  
451  
2,759  
20,000  
0  
1,910  
0  
0  
50,484  
55,340  
49,306  
52,786  
50,318  
154  
0  
1,518  
1,719  
1,719  
124  
65  
14,243  
3,826  
725  
387,572  
380,340  
547,960  
647,018  
622,450  
57  
-6,340  
-6,340  
57  
191  
848  
862  
126,705  
135,247  
132,981  
9,757  
9,875  
9,993  
10,110  
10,228  
376,762  
375,796  
417,426  
501,396  
478,542  
0  
0  
0  
0  
0  
148  
148  
177  
207  
507  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
462,565  
437,849  
615,239  
705,800  
677,970  
251,203  
226,657  
438,386  
540,019  
515,466  
123,555  
135,463  
335,689  
230,857  
203,762  
127,647  
91,194  
102,697  
309,162  
311,704  
211,362  
211,192  
176,854  
165,781  
162,504  
211,362  
211,192  
176,854  
165,781  
162,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0