Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
780,861  
964,458  
820,672  
1,010,908  
994,015  
293,433  
465,743  
404,682  
362,889  
360,477  
79  
853  
1,060  
1,296  
14,032  
130,000  
304,000  
304,000  
314,000  
274,000  
163,325  
160,851  
99,605  
37,851  
63,660  
0  
0  
0  
0  
0  
29  
39  
17  
9,741  
8,785  
487,429  
498,715  
415,991  
648,020  
633,538  
0  
0  
0  
0  
0  
5,397  
5,502  
5,607  
4,963  
5,036  
15,856  
16,079  
16,301  
16,524  
16,747  
352,127  
363,058  
280,023  
544,923  
532,085  
114,000  
114,000  
114,000  
81,610  
79,670  
48  
76  
59  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
780,861  
964,458  
820,672  
1,010,908  
994,015  
528,341  
734,692  
590,975  
838,882  
767,122  
527,740  
280,154  
283,440  
630,731  
609,850  
601  
454,538  
307,535  
208,151  
157,272  
252,520  
229,766  
229,698  
172,026  
226,893  
252,520  
229,766  
229,698  
172,026  
226,893  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0