Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
481,121  
462,565  
437,849  
615,239  
705,800  
81,131  
74,993  
57,508  
67,280  
58,782  
9,968  
4,231  
2,103  
302  
451  
20,020  
20,000  
0  
1,910  
0  
49,943  
50,484  
55,340  
49,306  
52,786  
0  
154  
0  
1,518  
1,719  
1,199  
124  
65  
14,243  
3,826  
399,990  
387,572  
380,340  
547,960  
647,018  
3  
57  
-6,340  
-6,340  
57  
5,184  
848  
862  
126,705  
135,247  
17,192  
9,757  
9,875  
9,993  
10,110  
377,611  
376,762  
375,796  
417,426  
501,396  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
148  
148  
177  
207  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
481,121  
462,565  
437,849  
615,239  
705,800  
278,792  
251,203  
226,657  
438,386  
540,019  
176,363  
123,555  
135,463  
335,689  
230,857  
102,429  
127,647  
91,194  
102,697  
309,162  
202,329  
211,362  
211,192  
176,854  
165,781  
202,329  
211,362  
211,192  
176,854  
165,781  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0