Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,099,308  
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
2,847,351  
4,079,125  
3,554,364  
3,210,912  
3,646,245  
2,656,690  
4,072,940  
 
3,199,328  
3,566,990  
2,626,516  
20,184  
19,712  
103,465  
103,476  
190,661  
0  
 
0  
0  
100,000  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,099,308  
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
2,847,351  
2,860,266  
2,415,430  
2,200,892  
2,677,607  
1,528,691  
1,632,357  
1,479,356  
1,259,544  
1,745,804  
1,258,647  
1,227,909  
936,074  
941,348  
931,802  
270,044  
1,239,043  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
1,318,660  
1,239,043  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
1,318,660  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
 
0  
0  
0