Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,022,300  
4,134,483  
4,518,339  
4,099,308  
3,574,076  
4,991,935  
4,104,810  
4,498,584  
4,079,125  
3,554,364  
4,987,577  
4,074,633  
4,479,336  
4,072,940  
3,548,096  
4,358  
30,178  
19,248  
6,185  
6,268  
30,366  
29,673  
19,755  
20,184  
19,712  
0  
0  
0  
0  
0  
2,325  
2,314  
2,541  
2,757  
3,094  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28,040  
27,358  
17,213  
17,427  
16,617  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,022,300  
4,134,483  
4,518,339  
4,099,308  
3,574,076  
3,382,195  
2,657,226  
3,152,796  
2,860,266  
2,415,430  
2,341,321  
2,134,187  
2,106,737  
1,632,357  
1,479,356  
1,040,873  
523,039  
1,046,060  
1,227,909  
936,074  
1,640,106  
1,477,257  
1,365,542  
1,239,043  
1,158,646  
1,640,106  
1,477,257  
1,365,542  
1,239,043  
1,158,646  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0