Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,134,483  
4,518,339  
4,099,308  
3,574,076  
3,314,378  
4,104,810  
4,498,584  
4,079,125  
3,554,364  
3,210,912  
4,074,633  
4,479,336  
4,072,940  
3,548,096  
3,199,328  
30,178  
19,248  
6,185  
6,268  
11,585  
29,673  
19,755  
20,184  
19,712  
103,465  
0  
0  
0  
0  
0  
2,314  
2,541  
2,757  
3,094  
3,522  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
27,358  
17,213  
17,427  
16,617  
99,944  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,134,483  
4,518,339  
4,099,308  
3,574,076  
3,314,378  
2,657,226  
3,152,796  
2,860,266  
2,415,430  
2,200,892  
2,134,187  
2,106,737  
1,632,357  
1,479,356  
1,259,544  
523,039  
1,046,060  
1,227,909  
936,074  
941,348  
1,477,257  
1,365,542  
1,239,043  
1,158,646  
1,113,486  
1,477,257  
1,365,542  
1,239,043  
1,158,646  
1,113,486  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0