Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
3,718,056  
3,157,407  
3,554,364  
3,210,912  
3,646,245  
3,616,178  
3,055,329  
 
3,199,467  
3,566,990  
3,567,694  
3,040,390  
19,712  
103,465  
103,476  
101,878  
102,079  
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
3,718,056  
3,157,407  
2,415,430  
2,200,892  
2,677,607  
2,652,933  
2,117,365  
1,479,356  
1,259,544  
1,745,804  
1,879,231  
1,355,698  
936,074  
941,348  
931,802  
773,702  
761,667  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
1,065,124  
1,040,042  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
1,065,124  
1,040,042  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
0  
0  
0  
0