Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,749,721  
3,718,056  
3,157,407  
3,360,472  
3,101,240  
3,646,245  
3,616,178  
3,055,329  
3,345,263  
3,033,714  
379,290  
785,256  
754,744  
825,020  
1,362,867  
2,635,537  
1,069,759  
1,187,405  
1,151,134  
546,556  
552,162  
1,712,679  
1,098,242  
1,353,793  
1,109,235  
0  
0  
0  
146  
183  
79,255  
48,484  
14,938  
15,171  
14,874  
103,476  
101,878  
102,079  
15,208  
67,526  
0  
0  
0  
0  
0  
3,975  
2,053  
2,208  
2,299  
2,810  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,625  
99,501  
99,825  
99,871  
12,909  
14,091  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,749,721  
3,718,056  
3,157,407  
3,360,472  
3,101,240  
2,677,607  
2,652,933  
2,117,365  
2,332,575  
2,149,212  
1,745,804  
1,879,231  
1,355,698  
1,752,550  
2,149,187  
931,802  
773,702  
761,667  
580,025  
25  
1,072,114  
1,065,124  
1,040,042  
1,027,896  
952,028  
1,072,114  
1,065,124  
1,040,042  
1,027,896  
952,028  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0