Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,518,339  
4,099,308  
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
4,498,584  
4,079,125  
3,554,364  
3,210,912  
3,646,245  
4,479,336  
4,072,940  
3,548,096  
3,199,328  
3,566,990  
19,248  
6,185  
6,268  
11,585  
79,255  
19,755  
20,184  
19,712  
103,465  
103,476  
0  
0  
0  
0  
0  
2,541  
2,757  
3,094  
3,522  
3,975  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,213  
17,427  
16,617  
99,944  
99,501  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,518,339  
4,099,308  
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
3,152,796  
2,860,266  
2,415,430  
2,200,892  
2,677,607  
2,106,737  
1,632,357  
1,479,356  
1,259,544  
1,745,804  
1,046,060  
1,227,909  
936,074  
941,348  
931,802  
1,365,542  
1,239,043  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
1,365,542  
1,239,043  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0