Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,718,056  
3,157,407  
3,360,472  
3,101,240  
3,168,275  
3,616,178  
3,055,329  
3,345,263  
3,033,714  
3,099,867  
785,256  
754,744  
825,020  
1,362,867  
973,157  
1,069,759  
1,187,405  
1,151,134  
546,556  
537,295  
1,712,679  
1,098,242  
1,353,793  
1,109,235  
1,575,172  
0  
0  
146  
183  
194  
48,484  
14,938  
15,171  
14,874  
14,049  
101,878  
102,079  
15,208  
67,526  
68,409  
0  
0  
0  
0  
0  
2,053  
2,208  
2,299  
2,810  
3,879  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,625  
50,625  
99,825  
99,871  
12,909  
14,091  
13,904  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,718,056  
3,157,407  
3,360,472  
3,101,240  
3,168,275  
2,652,933  
2,117,365  
2,332,575  
2,149,212  
2,229,807  
1,879,231  
1,355,698  
1,752,550  
2,149,187  
2,229,782  
773,702  
761,667  
580,025  
25  
25  
1,065,124  
1,040,042  
1,027,896  
952,028  
938,468  
1,065,124  
1,040,042  
1,027,896  
952,028  
938,468  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0