Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,869,335  
5,424,906  
5,027,663  
5,022,300  
4,134,483  
4,773,903  
5,325,749  
4,923,265  
4,991,935  
4,104,810  
4,769,306  
5,305,990  
4,917,748  
4,987,577  
4,074,633  
4,597  
19,759  
5,517  
4,358  
30,178  
95,432  
99,156  
104,398  
30,366  
29,673  
0  
0  
0  
0  
0  
2,911  
3,134  
2,411  
2,325  
2,314  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
92,521  
96,022  
101,987  
28,040  
27,358  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,869,335  
5,424,906  
5,027,663  
5,022,300  
4,134,483  
3,004,021  
3,647,106  
3,345,160  
3,382,195  
2,657,226  
1,282,981  
2,412,102  
2,219,762  
2,341,321  
2,134,187  
1,721,039  
1,235,004  
1,125,398  
1,040,873  
523,039  
1,865,314  
1,777,800  
1,682,503  
1,640,106  
1,477,257  
1,865,314  
1,777,800  
1,682,503  
1,640,106  
1,477,257  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0