Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
3,718,056  
3,157,407  
3,554,364  
3,210,912  
3,646,245  
3,616,178  
3,055,329  
35,502  
361,553  
379,290  
785,256  
754,744  
3,243,969  
2,365,344  
2,635,537  
1,069,759  
1,187,405  
268,626  
472,431  
552,162  
1,712,679  
1,098,242  
0  
139  
0  
0  
0  
6,268  
11,445  
79,255  
48,484  
14,938  
19,712  
103,465  
103,476  
101,878  
102,079  
0  
0  
0  
0  
0  
3,094  
3,522  
3,975  
2,053  
2,208  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,617  
99,944  
99,501  
99,825  
99,871  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,574,076  
3,314,378  
3,749,721  
3,718,056  
3,157,407  
2,415,430  
2,200,892  
2,677,607  
2,652,933  
2,117,365  
1,479,356  
1,259,544  
1,745,804  
1,879,231  
1,355,698  
936,074  
941,348  
931,802  
773,702  
761,667  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
1,065,124  
1,040,042  
1,158,646  
1,113,486  
1,072,114  
1,065,124  
1,040,042  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0