Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,473,073  
2,526,592  
2,528,266  
2,568,959  
2,645,699  
247,686  
254,393  
209,605  
155,159  
198,632  
130,626  
82,514  
52,391  
74,337  
48,233  
0  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
109,156  
160,451  
146,181  
69,591  
127,301  
1,212  
1,233  
1,045  
1,671  
13,642  
6,692  
6,373  
6,165  
5,738  
5,634  
2,225,387  
2,272,199  
2,318,661  
2,413,800  
2,447,067  
444  
444  
444  
0  
0  
2,214,751  
2,260,427  
2,305,872  
2,399,894  
2,445,710  
0  
0  
0  
0  
0  
261  
170  
0  
12,778  
18  
0  
0  
0  
0  
0  
9,931  
11,157  
12,344  
1,127  
1,339  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,473,073  
2,526,592  
2,528,266  
2,568,959  
2,645,699  
1,256,011  
1,376,677  
1,476,254  
1,403,824  
1,468,421  
238,496  
307,623  
355,661  
243,692  
268,750  
1,017,515  
1,069,054  
1,120,593  
1,160,132  
1,199,671  
1,217,063  
1,149,915  
1,052,012  
1,165,135  
1,177,278  
1,217,063  
1,149,915  
1,052,012  
1,165,135  
1,177,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0