Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,568,959  
2,645,699  
2,718,631  
2,736,928  
2,785,015  
155,159  
198,632  
232,600  
206,350  
218,531  
74,337  
48,233  
19,186  
71,503  
124,633  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
69,591  
127,301  
197,768  
102,728  
68,853  
1,671  
13,642  
7,536  
7,100  
991  
5,738  
5,634  
4,289  
21,198  
20,233  
2,413,800  
2,447,067  
2,486,030  
2,530,579  
2,566,483  
0  
0  
0  
444  
444  
2,399,894  
2,445,710  
2,473,048  
2,517,262  
2,561,899  
0  
0  
0  
0  
0  
12,778  
18  
12,100  
11,881  
2,835  
0  
0  
0  
0  
0  
1,127  
1,339  
883  
991  
1,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,568,959  
2,645,699  
2,718,631  
2,736,928  
2,785,015  
1,403,824  
1,468,421  
1,594,688  
1,710,873  
1,602,371  
243,692  
268,750  
349,478  
420,124  
277,083  
1,160,132  
1,199,671  
1,245,210  
1,290,749  
1,325,288  
1,165,135  
1,177,278  
1,123,943  
1,026,056  
1,182,644  
1,165,135  
1,177,278  
1,123,943  
1,026,056  
1,182,644  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0