Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,645,699  
2,718,631  
2,736,928  
2,785,015  
2,912,982  
198,632  
232,600  
206,350  
218,531  
303,961  
48,233  
19,186  
71,503  
124,633  
157,842  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
127,301  
197,768  
102,728  
68,853  
118,998  
13,642  
7,536  
7,100  
991  
3,352  
5,634  
4,289  
21,198  
20,233  
19,946  
2,447,067  
2,486,030  
2,530,579  
2,566,483  
2,609,021  
0  
0  
444  
444  
444  
2,445,710  
2,473,048  
2,517,262  
2,561,899  
2,606,386  
0  
0  
0  
0  
0  
18  
12,100  
11,881  
2,835  
636  
0  
0  
0  
0  
0  
1,339  
883  
991  
1,305  
1,556  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,645,699  
2,718,631  
2,736,928  
2,785,015  
2,912,982  
1,468,421  
1,594,688  
1,710,873  
1,602,371  
1,676,013  
268,750  
349,478  
420,124  
277,083  
316,186  
1,199,671  
1,245,210  
1,290,749  
1,325,288  
1,359,827  
1,177,278  
1,123,943  
1,026,056  
1,182,644  
1,236,970  
1,177,278  
1,123,943  
1,026,056  
1,182,644  
1,236,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0