Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,526,592  
2,528,266  
2,568,959  
2,645,699  
2,718,631  
254,393  
209,605  
155,159  
198,632  
232,600  
82,514  
52,391  
74,337  
48,233  
19,186  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
160,451  
146,181  
69,591  
127,301  
197,768  
1,233  
1,045  
1,671  
13,642  
7,536  
6,373  
6,165  
5,738  
5,634  
4,289  
2,272,199  
2,318,661  
2,413,800  
2,447,067  
2,486,030  
444  
444  
0  
0  
0  
2,260,427  
2,305,872  
2,399,894  
2,445,710  
2,473,048  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
0  
12,778  
18  
12,100  
0  
0  
0  
0  
0  
11,157  
12,344  
1,127  
1,339  
883  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,526,592  
2,528,266  
2,568,959  
2,645,699  
2,718,631  
1,376,677  
1,476,254  
1,403,824  
1,468,421  
1,594,688  
307,623  
355,661  
243,692  
268,750  
349,478  
1,069,054  
1,120,593  
1,160,132  
1,199,671  
1,245,210  
1,149,915  
1,052,012  
1,165,135  
1,177,278  
1,123,943  
1,149,915  
1,052,012  
1,165,135  
1,177,278  
1,123,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0