Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,380,629  
2,473,073  
2,526,592  
2,528,266  
2,568,959  
189,389  
247,686  
254,393  
209,605  
155,159  
130,259  
130,626  
82,514  
52,391  
74,337  
0  
0  
3,821  
3,821  
3,821  
49,080  
109,156  
160,451  
146,181  
69,591  
1,890  
1,212  
1,233  
1,045  
1,671  
8,160  
6,692  
6,373  
6,165  
5,738  
2,191,241  
2,225,387  
2,272,199  
2,318,661  
2,413,800  
444  
444  
444  
444  
0  
2,169,102  
2,214,751  
2,260,427  
2,305,872  
2,399,894  
0  
0  
0  
0  
0  
12,946  
261  
170  
0  
12,778  
0  
0  
0  
0  
0  
8,748  
9,931  
11,157  
12,344  
1,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,380,629  
2,473,073  
2,526,592  
2,528,266  
2,568,959  
1,190,408  
1,256,011  
1,376,677  
1,476,254  
1,403,824  
221,432  
238,496  
307,623  
355,661  
243,692  
968,976  
1,017,515  
1,069,054  
1,120,593  
1,160,132  
1,190,221  
1,217,063  
1,149,915  
1,052,012  
1,165,135  
1,190,221  
1,217,063  
1,149,915  
1,052,012  
1,165,135  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0