Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,313,332  
2,389,334  
2,346,438  
2,380,629  
2,473,073  
255,300  
284,144  
195,938  
189,389  
247,686  
139,663  
108,068  
17,301  
130,259  
130,626  
0  
0  
0  
0  
0  
104,355  
165,591  
168,608  
49,080  
109,156  
1,678  
1,206  
1,058  
1,890  
1,212  
9,604  
9,279  
8,971  
8,160  
6,692  
2,058,032  
2,105,190  
2,150,500  
2,191,241  
2,225,387  
444  
444  
444  
444  
444  
2,049,615  
2,095,744  
2,123,478  
2,169,102  
2,214,751  
0  
0  
0  
0  
0  
401  
1,393  
17,715  
12,946  
261  
0  
0  
0  
0  
0  
7,572  
7,608  
8,863  
8,748  
9,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,313,332  
2,389,334  
2,346,438  
2,380,629  
2,473,073  
1,077,982  
1,215,164  
1,282,402  
1,190,408  
1,256,011  
298,623  
365,266  
361,965  
221,432  
238,496  
779,359  
849,898  
920,437  
968,976  
1,017,515  
1,235,350  
1,174,171  
1,064,036  
1,190,221  
1,217,063  
1,235,350  
1,174,171  
1,064,036  
1,190,221  
1,217,063  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0