Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,528,266  
2,568,959  
2,645,699  
2,718,631  
2,736,928  
209,605  
155,159  
198,632  
232,600  
206,350  
52,391  
74,337  
48,233  
19,186  
71,503  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
146,181  
69,591  
127,301  
197,768  
102,728  
1,045  
1,671  
13,642  
7,536  
7,100  
6,165  
5,738  
5,634  
4,289  
21,198  
2,318,661  
2,413,800  
2,447,067  
2,486,030  
2,530,579  
444  
0  
0  
0  
444  
2,305,872  
2,399,894  
2,445,710  
2,473,048  
2,517,262  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,778  
18  
12,100  
11,881  
0  
0  
0  
0  
0  
12,344  
1,127  
1,339  
883  
991  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,528,266  
2,568,959  
2,645,699  
2,718,631  
2,736,928  
1,476,254  
1,403,824  
1,468,421  
1,594,688  
1,710,873  
355,661  
243,692  
268,750  
349,478  
420,124  
1,120,593  
1,160,132  
1,199,671  
1,245,210  
1,290,749  
1,052,012  
1,165,135  
1,177,278  
1,123,943  
1,026,056  
1,052,012  
1,165,135  
1,177,278  
1,123,943  
1,026,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0