Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,346,438  
2,380,629  
2,473,073  
2,526,592  
2,528,266  
195,938  
189,389  
247,686  
254,393  
209,605  
17,301  
130,259  
130,626  
82,514  
52,391  
0  
0  
0  
3,821  
3,821  
168,608  
49,080  
109,156  
160,451  
146,181  
1,058  
1,890  
1,212  
1,233  
1,045  
8,971  
8,160  
6,692  
6,373  
6,165  
2,150,500  
2,191,241  
2,225,387  
2,272,199  
2,318,661  
444  
444  
444  
444  
444  
2,123,478  
2,169,102  
2,214,751  
2,260,427  
2,305,872  
0  
0  
0  
0  
0  
17,715  
12,946  
261  
170  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,863  
8,748  
9,931  
11,157  
12,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,346,438  
2,380,629  
2,473,073  
2,526,592  
2,528,266  
1,282,402  
1,190,408  
1,256,011  
1,376,677  
1,476,254  
361,965  
221,432  
238,496  
307,623  
355,661  
920,437  
968,976  
1,017,515  
1,069,054  
1,120,593  
1,064,036  
1,190,221  
1,217,063  
1,149,915  
1,052,012  
1,064,036  
1,190,221  
1,217,063  
1,149,915  
1,052,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0