Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,718,631  
2,736,928  
2,785,015  
2,912,982  
3,163,207  
232,600  
206,350  
218,531  
303,961  
509,274  
19,186  
71,503  
124,633  
157,842  
16,225  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
3,821  
197,768  
102,728  
68,853  
118,998  
472,370  
7,536  
7,100  
991  
3,352  
1,814  
4,289  
21,198  
20,233  
19,946  
15,043  
2,486,030  
2,530,579  
2,566,483  
2,609,021  
2,653,932  
0  
444  
444  
444  
444  
2,473,048  
2,517,262  
2,561,899  
2,606,386  
2,640,595  
0  
0  
0  
0  
0  
12,100  
11,881  
2,835  
636  
10,599  
0  
0  
0  
0  
0  
883  
991  
1,305  
1,556  
2,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,718,631  
2,736,928  
2,785,015  
2,912,982  
3,163,207  
1,594,688  
1,710,873  
1,602,371  
1,676,013  
1,975,592  
349,478  
420,124  
277,083  
316,186  
590,715  
1,245,210  
1,290,749  
1,325,288  
1,359,827  
1,384,877  
1,123,943  
1,026,056  
1,182,644  
1,236,970  
1,187,615  
1,123,943  
1,026,056  
1,182,644  
1,236,970  
1,187,615  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0