Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,205,664  
2,230,811  
2,313,332  
2,389,334  
2,346,438  
243,057  
220,287  
255,300  
284,144  
195,938  
120,186  
122,980  
139,663  
108,068  
17,301  
0  
0  
0  
0  
0  
110,464  
84,865  
104,355  
165,591  
168,608  
2,326  
2,505  
1,678  
1,206  
1,058  
10,080  
9,937  
9,604  
9,279  
8,971  
1,962,607  
2,010,524  
2,058,032  
2,105,190  
2,150,500  
0  
444  
444  
444  
444  
1,957,988  
2,004,289  
2,049,615  
2,095,744  
2,123,478  
0  
0  
0  
0  
0  
605  
574  
401  
1,393  
17,715  
0  
0  
0  
0  
0  
4,015  
5,217  
7,572  
7,608  
8,863  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,205,664  
2,230,811  
2,313,332  
2,389,334  
2,346,438  
1,163,680  
1,009,541  
1,077,982  
1,215,164  
1,282,402  
483,399  
279,721  
298,623  
365,266  
361,965  
680,281  
729,820  
779,359  
849,898  
920,437  
1,041,984  
1,221,270  
1,235,350  
1,174,171  
1,064,036  
1,041,984  
1,221,270  
1,235,350  
1,174,171  
1,064,036  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0