Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,867,518  
1,834,562  
579,422  
609,330  
538,298  
347,164  
397,042  
189,659  
222,282  
141,715  
3,003  
3,883  
7,210  
13,922  
4,993  
91,008  
91,008  
11,000  
0  
0  
236,506  
286,418  
155,725  
191,549  
120,790  
16,368  
15,500  
15,500  
16,368  
15,500  
279  
232  
224  
444  
433  
1,520,354  
1,437,520  
389,764  
387,048  
396,583  
1,217,413  
1,134,210  
29,500  
29,500  
29,000  
302  
328  
353  
379  
404  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
302,061  
302,061  
359,014  
356,292  
366,292  
577  
921  
897  
877  
887  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,867,518  
1,834,562  
579,422  
609,330  
538,298  
271,985  
286,632  
102,188  
148,090  
123,013  
271,885  
286,532  
102,088  
148,090  
123,013  
100  
100  
100  
0  
0  
1,595,533  
1,282,538  
477,235  
461,240  
415,286  
1,595,533  
1,282,538  
477,235  
461,240  
415,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
265,392  
0  
0  
0