Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,088,483  
5,584,125  
2,358,379  
2,261,927  
1,813,935  
1,672,626  
2,005,678  
886,440  
787,407  
385,551  
40,223  
308,120  
3,791  
63,514  
8,635  
527,216  
557,038  
550,683  
102,208  
91,008  
1,078,282  
1,116,093  
278,982  
580,206  
269,950  
19,839  
24,115  
32,495  
40,567  
15,500  
7,066  
312  
20,488  
912  
459  
3,415,857  
3,578,447  
1,471,939  
1,474,521  
1,428,383  
2,509,061  
2,386,087  
1,167,630  
1,167,630  
1,167,630  
28,262  
28,673  
2,363  
2,484  
277  
481,661  
485,306  
0  
0  
0  
79,213  
369,281  
0  
0  
0  
308,330  
299,830  
301,545  
303,979  
259,987  
9,331  
9,271  
402  
428  
490  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,088,483  
5,584,125  
2,358,380  
2,261,927  
1,813,935  
2,961,141  
3,421,790  
734,090  
652,012  
210,360  
2,495,177  
1,836,743  
733,990  
651,912  
210,260  
465,964  
1,585,047  
100  
100  
100  
2,127,343  
2,162,335  
1,624,289  
1,609,915  
1,603,575  
2,127,343  
2,162,335  
1,624,289  
1,609,915  
1,603,575  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0