Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
2,261,927  
1,813,935  
1,867,518  
1,834,562  
 
787,407  
385,551  
347,164  
397,042  
 
63,514  
8,635  
3,003  
3,883  
 
102,208  
91,008  
91,008  
91,008  
 
580,206  
269,950  
236,506  
286,418  
 
40,567  
15,500  
16,368  
15,500  
 
912  
459  
279  
232  
 
1,474,521  
1,428,383  
1,520,354  
1,437,520  
 
1,167,630  
1,167,630  
1,217,413  
1,134,210  
 
2,484  
277  
302  
328  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
303,979  
259,987  
302,061  
302,061  
 
428  
490  
577  
921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
2,261,927  
1,813,935  
1,867,518  
1,834,562  
 
652,012  
210,360  
271,985  
286,632  
 
651,912  
210,260  
271,885  
286,532  
 
100  
100  
100  
100  
 
1,609,915  
1,603,575  
1,595,533  
1,282,538  
 
1,609,915  
1,603,575  
1,595,533  
1,282,538  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
265,392