Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
579,422  
609,330  
538,298  
289,234  
283,656  
189,659  
222,282  
141,715  
170,291  
189,984  
7,210  
13,922  
4,993  
1,065  
58,340  
11,000  
0  
0  
0  
0  
155,725  
191,549  
120,790  
152,270  
114,693  
15,500  
16,368  
15,500  
15,500  
15,500  
224  
444  
433  
1,457  
1,451  
389,764  
387,048  
396,583  
118,943  
93,672  
29,500  
29,500  
29,000  
0  
0  
353  
379  
404  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
359,014  
356,292  
366,292  
118,201  
92,201  
897  
877  
887  
742  
1,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
579,422  
609,330  
538,298  
289,234  
283,656  
102,188  
148,090  
123,013  
141,604  
148,247  
102,088  
148,090  
123,013  
141,604  
148,247  
100  
0  
0  
0  
0  
477,235  
461,240  
415,286  
147,630  
135,409  
477,235  
461,240  
415,286  
147,630  
135,409  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0