Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,584,125  
2,358,379  
2,261,927  
1,813,935  
1,867,518  
2,005,678  
886,440  
787,407  
385,551  
347,164  
308,120  
3,791  
63,514  
8,635  
3,003  
557,038  
550,683  
102,208  
91,008  
91,008  
1,116,093  
278,982  
580,206  
269,950  
236,506  
24,115  
32,495  
40,567  
15,500  
16,368  
312  
20,488  
912  
459  
279  
3,578,447  
1,471,939  
1,474,521  
1,428,383  
1,520,354  
2,386,087  
1,167,630  
1,167,630  
1,167,630  
1,217,413  
28,673  
2,363  
2,484  
277  
302  
485,306  
0  
0  
0  
0  
369,281  
0  
0  
0  
0  
299,830  
301,545  
303,979  
259,987  
302,061  
9,271  
402  
428  
490  
577  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,584,125  
2,358,380  
2,261,927  
1,813,935  
1,867,518  
3,421,790  
734,090  
652,012  
210,360  
271,985  
1,836,743  
733,990  
651,912  
210,260  
271,885  
1,585,047  
100  
100  
100  
100  
2,162,335  
1,624,289  
1,609,915  
1,603,575  
1,595,533  
2,162,335  
1,624,289  
1,609,915  
1,603,575  
1,595,533  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0