Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,869,577  
4,704,002  
5,088,483  
5,584,125  
2,358,379  
1,418,305  
2,530,851  
1,672,626  
2,005,678  
886,440  
35,603  
35,328  
40,223  
308,120  
3,791  
0  
407,260  
527,216  
557,038  
550,683  
1,355,259  
2,065,011  
1,078,282  
1,116,093  
278,982  
21,712  
17,981  
19,839  
24,115  
32,495  
5,730  
5,271  
7,066  
312  
20,488  
2,451,272  
2,173,151  
3,415,857  
3,578,447  
1,471,939  
1,603,747  
1,602,770  
2,509,061  
2,386,087  
1,167,630  
27,205  
25,924  
28,262  
28,673  
2,363  
474,371  
478,016  
481,661  
485,306  
0  
56,294  
38,017  
79,213  
369,281  
0  
280,965  
19,485  
308,330  
299,830  
301,545  
8,690  
8,940  
9,331  
9,271  
402  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,869,577  
4,704,002  
5,088,483  
5,584,125  
2,358,380  
2,025,047  
2,861,118  
2,961,141  
3,421,790  
734,090  
1,776,696  
2,360,325  
2,495,177  
1,836,743  
733,990  
248,351  
500,793  
465,964  
1,585,047  
100  
1,844,529  
1,842,885  
2,127,343  
2,162,335  
1,624,289  
1,844,529  
1,842,885  
2,127,343  
2,162,335  
1,624,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0