Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,211,547  
3,869,577  
4,704,002  
5,088,483  
5,584,125  
2,027,545  
1,418,305  
2,530,851  
1,672,626  
2,005,678  
35,169  
35,603  
35,328  
40,223  
308,120  
0  
0  
407,260  
527,216  
557,038  
1,970,222  
1,355,259  
2,065,011  
1,078,282  
1,116,093  
17,470  
21,712  
17,981  
19,839  
24,115  
4,684  
5,730  
5,271  
7,066  
312  
3,184,002  
2,451,272  
2,173,151  
3,415,857  
3,578,447  
2,439,871  
1,603,747  
1,602,770  
2,509,061  
2,386,087  
27,825  
27,205  
25,924  
28,262  
28,673  
470,726  
474,371  
478,016  
481,661  
485,306  
1,112  
56,294  
38,017  
79,213  
369,281  
235,965  
280,965  
19,485  
308,330  
299,830  
8,502  
8,690  
8,940  
9,331  
9,271  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,211,547  
3,869,577  
4,704,002  
5,088,483  
5,584,125  
3,352,424  
2,025,047  
2,861,118  
2,961,141  
3,421,790  
2,573,324  
1,776,696  
2,360,325  
2,495,177  
1,836,743  
779,100  
248,351  
500,793  
465,964  
1,585,047  
1,859,123  
1,844,529  
1,842,885  
2,127,343  
2,162,335  
1,859,123  
1,844,529  
1,842,885  
2,127,343  
2,162,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0