Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,704,002  
5,088,483  
5,584,125  
2,358,379  
2,261,927  
2,530,851  
1,672,626  
2,005,678  
886,440  
787,407  
35,328  
40,223  
308,120  
3,791  
63,514  
407,260  
527,216  
557,038  
550,683  
102,208  
2,065,011  
1,078,282  
1,116,093  
278,982  
580,206  
17,981  
19,839  
24,115  
32,495  
40,567  
5,271  
7,066  
312  
20,488  
912  
2,173,151  
3,415,857  
3,578,447  
1,471,939  
1,474,521  
1,602,770  
2,509,061  
2,386,087  
1,167,630  
1,167,630  
25,924  
28,262  
28,673  
2,363  
2,484  
478,016  
481,661  
485,306  
0  
0  
38,017  
79,213  
369,281  
0  
0  
19,485  
308,330  
299,830  
301,545  
303,979  
8,940  
9,331  
9,271  
402  
428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,704,002  
5,088,483  
5,584,125  
2,358,380  
2,261,927  
2,861,118  
2,961,141  
3,421,790  
734,090  
652,012  
2,360,325  
2,495,177  
1,836,743  
733,990  
651,912  
500,793  
465,964  
1,585,047  
100  
100  
1,842,885  
2,127,343  
2,162,335  
1,624,289  
1,609,915  
1,842,885  
2,127,343  
2,162,335  
1,624,289  
1,609,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0