Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,834,562  
579,422  
609,330  
538,298  
289,234  
397,042  
189,659  
222,282  
141,715  
170,291  
3,883  
7,210  
13,922  
4,993  
1,065  
91,008  
11,000  
0  
0  
0  
286,418  
155,725  
191,549  
120,790  
152,270  
15,500  
15,500  
16,368  
15,500  
15,500  
232  
224  
444  
433  
1,457  
1,437,520  
389,764  
387,048  
396,583  
118,943  
1,134,210  
29,500  
29,500  
29,000  
0  
328  
353  
379  
404  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
302,061  
359,014  
356,292  
366,292  
118,201  
921  
897  
877  
887  
742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,834,562  
579,422  
609,330  
538,298  
289,234  
286,632  
102,188  
148,090  
123,013  
141,604  
286,532  
102,088  
148,090  
123,013  
141,604  
100  
100  
0  
0  
0  
1,282,538  
477,235  
461,240  
415,286  
147,630  
1,282,538  
477,235  
461,240  
415,286  
147,630  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
265,392  
0  
0  
0  
0