Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,813,935  
1,867,518  
1,834,562  
579,422  
609,330  
385,551  
347,164  
397,042  
189,659  
222,282  
8,635  
3,003  
3,883  
7,210  
13,922  
91,008  
91,008  
91,008  
11,000  
0  
269,950  
236,506  
286,418  
155,725  
191,549  
15,500  
16,368  
15,500  
15,500  
16,368  
459  
279  
232  
224  
444  
1,428,383  
1,520,354  
1,437,520  
389,764  
387,048  
1,167,630  
1,217,413  
1,134,210  
29,500  
29,500  
277  
302  
328  
353  
379  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
259,987  
302,061  
302,061  
359,014  
356,292  
490  
577  
921  
897  
877  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,813,935  
1,867,518  
1,834,562  
579,422  
609,330  
210,360  
271,985  
286,632  
102,188  
148,090  
210,260  
271,885  
286,532  
102,088  
148,090  
100  
100  
100  
100  
0  
1,603,575  
1,595,533  
1,282,538  
477,235  
461,240  
1,603,575  
1,595,533  
1,282,538  
477,235  
461,240  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
265,392  
0  
0