Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,081,036  
2,983,052  
2,974,470  
2,736,051  
2,720,513  
2,209,237  
2,194,740  
2,191,229  
2,001,392  
2,051,987  
138,531  
67,788  
62,306  
45,243  
54,661  
1,140  
50,960  
50,600  
0  
4,000  
1,040,039  
1,006,042  
864,981  
761,327  
972,839  
917,906  
979,496  
1,076,522  
1,104,206  
948,759  
111,620  
90,454  
136,820  
90,616  
71,728  
871,799  
788,312  
783,241  
734,658  
668,526  
641  
561  
7,219  
340  
42,568  
497,411  
508,895  
467,143  
293,455  
433,628  
0  
0  
10,497  
10,497  
10,497  
210,014  
155,689  
93,835  
238,104  
0  
78,054  
78,479  
164,693  
166,572  
166,120  
85,678  
44,687  
39,854  
25,690  
15,713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,081,036  
2,983,052  
2,974,628  
2,736,051  
2,720,513  
2,133,187  
2,076,441  
2,098,303  
1,891,255  
1,845,226  
1,778,480  
1,774,520  
1,801,398  
1,639,708  
1,577,704  
354,707  
301,921  
296,905  
251,547  
267,522  
947,849  
906,611  
876,325  
844,795  
875,287  
947,849  
906,611  
876,325  
844,795  
875,287  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0