Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,912,453  
1,805,904  
1,787,882  
1,846,078  
1,704,715  
1,300,332  
1,178,428  
1,171,284  
1,265,887  
1,131,687  
32,374  
45,785  
34,148  
125,761  
42,805  
25,440  
0  
0  
0  
0  
511,070  
468,832  
477,274  
419,492  
452,049  
689,100  
627,315  
627,849  
697,967  
623,978  
42,348  
36,497  
32,014  
22,668  
12,855  
612,121  
627,476  
616,598  
580,190  
573,029  
7,166  
7,166  
7,166  
8,236  
8,166  
332,627  
391,009  
405,476  
410,973  
397,731  
123,784  
10,445  
10,445  
10,445  
10,445  
6,070  
71,123  
59,935  
43,502  
58,984  
76,233  
85,345  
70,083  
40,190  
37,479  
66,241  
62,388  
63,494  
66,844  
60,225  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,912,453  
1,805,904  
1,787,882  
1,846,078  
1,704,715  
1,174,571  
1,101,894  
1,101,316  
1,345,749  
1,214,479  
1,034,130  
953,884  
965,339  
1,132,283  
1,017,242  
140,440  
148,011  
135,977  
213,466  
197,237  
737,882  
704,010  
686,566  
500,329  
490,236  
737,882  
704,010  
686,566  
500,329  
490,236  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0