Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
2,736,051  
2,720,513  
2,184,227  
2,026,567  
 
2,001,392  
2,051,987  
1,547,258  
1,533,380  
 
45,243  
54,661  
69,423  
51,097  
 
0  
4,000  
0  
950  
 
761,327  
972,839  
643,462  
700,617  
 
1,104,206  
948,759  
773,394  
732,021  
 
90,616  
71,728  
60,979  
48,695  
 
734,658  
668,526  
636,969  
493,188  
 
340  
42,568  
11,670  
12,514  
 
293,455  
433,628  
292,268  
284,757  
 
10,497  
10,497  
25,601  
33,842  
 
238,104  
0  
126,258  
6,782  
 
166,572  
166,120  
159,882  
135,809  
 
25,690  
15,713  
21,289  
19,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
2,736,051  
2,720,513  
2,184,227  
2,026,567  
 
1,891,255  
1,845,226  
1,330,737  
1,197,952  
 
1,639,708  
1,577,704  
1,190,326  
1,032,219  
 
251,547  
267,522  
140,411  
165,734  
 
844,795  
875,287  
853,490  
828,615  
 
844,795  
875,287  
853,490  
828,615  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0