Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,026,567  
1,912,453  
1,805,904  
1,787,882  
1,846,078  
1,533,380  
1,300,332  
1,178,428  
1,171,284  
1,265,887  
51,097  
32,374  
45,785  
34,148  
125,761  
950  
25,440  
0  
0  
0  
700,617  
511,070  
468,832  
477,274  
419,492  
732,021  
689,100  
627,315  
627,849  
697,967  
48,695  
42,348  
36,497  
32,014  
22,668  
493,188  
612,121  
627,476  
616,598  
580,190  
12,514  
7,166  
7,166  
7,166  
8,236  
284,757  
332,627  
391,009  
405,476  
410,973  
33,842  
123,784  
10,445  
10,445  
10,445  
6,782  
6,070  
71,123  
59,935  
43,502  
135,809  
76,233  
85,345  
70,083  
40,190  
19,484  
66,241  
62,388  
63,494  
66,844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,026,567  
1,912,453  
1,805,904  
1,787,882  
1,846,078  
1,197,952  
1,174,571  
1,101,894  
1,101,316  
1,345,749  
1,032,219  
1,034,130  
953,884  
965,339  
1,132,283  
165,734  
140,440  
148,011  
135,977  
213,466  
828,615  
737,882  
704,010  
686,566  
500,329  
828,615  
737,882  
704,010  
686,566  
500,329  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0