Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,974,470  
2,736,051  
2,720,513  
2,184,227  
2,026,567  
2,191,229  
2,001,392  
2,051,987  
1,547,258  
1,533,380  
62,306  
45,243  
54,661  
69,423  
51,097  
50,600  
0  
4,000  
0  
950  
864,981  
761,327  
972,839  
643,462  
700,617  
1,076,522  
1,104,206  
948,759  
773,394  
732,021  
136,820  
90,616  
71,728  
60,979  
48,695  
783,241  
734,658  
668,526  
636,969  
493,188  
7,219  
340  
42,568  
11,670  
12,514  
467,143  
293,455  
433,628  
292,268  
284,757  
10,497  
10,497  
10,497  
25,601  
33,842  
93,835  
238,104  
0  
126,258  
6,782  
164,693  
166,572  
166,120  
159,882  
135,809  
39,854  
25,690  
15,713  
21,289  
19,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,974,628  
2,736,051  
2,720,513  
2,184,227  
2,026,567  
2,098,303  
1,891,255  
1,845,226  
1,330,737  
1,197,952  
1,801,398  
1,639,708  
1,577,704  
1,190,326  
1,032,219  
296,905  
251,547  
267,522  
140,411  
165,734  
876,325  
844,795  
875,287  
853,490  
828,615  
876,325  
844,795  
875,287  
853,490  
828,615  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0