Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,184,227  
2,026,567  
1,912,453  
1,805,904  
1,787,882  
1,547,258  
1,533,380  
1,300,332  
1,178,428  
1,171,284  
69,423  
51,097  
32,374  
45,785  
34,148  
0  
950  
25,440  
0  
0  
643,462  
700,617  
511,070  
468,832  
477,274  
773,394  
732,021  
689,100  
627,315  
627,849  
60,979  
48,695  
42,348  
36,497  
32,014  
636,969  
493,188  
612,121  
627,476  
616,598  
11,670  
12,514  
7,166  
7,166  
7,166  
292,268  
284,757  
332,627  
391,009  
405,476  
25,601  
33,842  
123,784  
10,445  
10,445  
126,258  
6,782  
6,070  
71,123  
59,935  
159,882  
135,809  
76,233  
85,345  
70,083  
21,289  
19,484  
66,241  
62,388  
63,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,184,227  
2,026,567  
1,912,453  
1,805,904  
1,787,882  
1,330,737  
1,197,952  
1,174,571  
1,101,894  
1,101,316  
1,190,326  
1,032,219  
1,034,130  
953,884  
965,339  
140,411  
165,734  
140,440  
148,011  
135,977  
853,490  
828,615  
737,882  
704,010  
686,566  
853,490  
828,615  
737,882  
704,010  
686,566  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0