Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,375,243  
3,371,105  
3,081,036  
2,983,052  
2,974,470  
2,458,457  
2,486,012  
2,209,237  
2,194,740  
2,191,229  
125,847  
153,303  
138,531  
67,788  
62,306  
1,500  
1,500  
1,140  
50,960  
50,600  
1,251,236  
1,128,981  
1,040,039  
1,006,042  
864,981  
971,598  
1,061,019  
917,906  
979,496  
1,076,522  
108,276  
141,209  
111,620  
90,454  
136,820  
916,786  
885,093  
871,799  
788,312  
783,241  
5,151  
698  
641  
561  
7,219  
533,349  
488,960  
497,411  
508,895  
467,143  
0  
0  
0  
0  
10,497  
219,342  
235,008  
210,014  
155,689  
93,835  
75,695  
76,852  
78,054  
78,479  
164,693  
83,248  
83,573  
85,678  
44,687  
39,854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,375,243  
3,371,105  
3,081,036  
2,983,052  
2,974,628  
2,407,315  
2,418,281  
2,133,187  
2,076,441  
2,098,303  
2,006,787  
2,088,800  
1,778,480  
1,774,520  
1,801,398  
400,528  
329,481  
354,707  
301,921  
296,905  
967,928  
952,824  
947,849  
906,611  
876,325  
967,928  
952,824  
947,849  
906,611  
876,325  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0