Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,534,178  
3,375,243  
3,371,105  
3,081,036  
2,983,052  
2,575,680  
2,458,457  
2,486,012  
2,209,237  
2,194,740  
217,695  
125,847  
153,303  
138,531  
67,788  
7,800  
1,500  
1,500  
1,140  
50,960  
1,289,768  
1,251,236  
1,128,981  
1,040,039  
1,006,042  
997,850  
971,598  
1,061,019  
917,906  
979,496  
62,567  
108,276  
141,209  
111,620  
90,454  
958,498  
916,786  
885,093  
871,799  
788,312  
940  
5,151  
698  
641  
561  
563,031  
533,349  
488,960  
497,411  
508,895  
0  
0  
0  
0  
0  
234,639  
219,342  
235,008  
210,014  
155,689  
77,659  
75,695  
76,852  
78,054  
78,479  
82,230  
83,248  
83,573  
85,678  
44,687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,534,178  
3,375,243  
3,371,105  
3,081,036  
2,983,052  
2,422,979  
2,407,315  
2,418,281  
2,133,187  
2,076,441  
2,157,526  
2,006,787  
2,088,800  
1,778,480  
1,774,520  
265,453  
400,528  
329,481  
354,707  
301,921  
1,111,199  
967,928  
952,824  
947,849  
906,611  
1,111,199  
967,928  
952,824  
947,849  
906,611  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0