Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,340,424  
3,534,178  
3,375,243  
3,371,105  
3,081,036  
2,337,108  
2,575,680  
2,458,457  
2,486,012  
2,209,237  
75,428  
217,695  
125,847  
153,303  
138,531  
44,153  
7,800  
1,500  
1,500  
1,140  
1,264,856  
1,289,768  
1,251,236  
1,128,981  
1,040,039  
893,808  
997,850  
971,598  
1,061,019  
917,906  
58,864  
62,567  
108,276  
141,209  
111,620  
1,003,315  
958,498  
916,786  
885,093  
871,799  
914  
940  
5,151  
698  
641  
560,001  
563,031  
533,349  
488,960  
497,411  
0  
0  
0  
0  
0  
276,061  
234,639  
219,342  
235,008  
210,014  
82,102  
77,659  
75,695  
76,852  
78,054  
84,238  
82,230  
83,248  
83,573  
85,678  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,340,424  
3,534,178  
3,375,243  
3,371,105  
3,081,036  
2,220,092  
2,422,979  
2,407,315  
2,418,281  
2,133,187  
1,864,941  
2,157,526  
2,006,787  
2,088,800  
1,778,480  
355,151  
265,453  
400,528  
329,481  
354,707  
1,120,332  
1,111,199  
967,928  
952,824  
947,849  
1,120,332  
1,111,199  
967,928  
952,824  
947,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0