Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,371,105  
3,081,036  
2,983,052  
2,974,470  
2,736,051  
2,486,012  
2,209,237  
2,194,740  
2,191,229  
2,001,392  
153,303  
138,531  
67,788  
62,306  
45,243  
1,500  
1,140  
50,960  
50,600  
0  
1,128,981  
1,040,039  
1,006,042  
864,981  
761,327  
1,061,019  
917,906  
979,496  
1,076,522  
1,104,206  
141,209  
111,620  
90,454  
136,820  
90,616  
885,093  
871,799  
788,312  
783,241  
734,658  
698  
641  
561  
7,219  
340  
488,960  
497,411  
508,895  
467,143  
293,455  
0  
0  
0  
10,497  
10,497  
235,008  
210,014  
155,689  
93,835  
238,104  
76,852  
78,054  
78,479  
164,693  
166,572  
83,573  
85,678  
44,687  
39,854  
25,690  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,371,105  
3,081,036  
2,983,052  
2,974,628  
2,736,051  
2,418,281  
2,133,187  
2,076,441  
2,098,303  
1,891,255  
2,088,800  
1,778,480  
1,774,520  
1,801,398  
1,639,708  
329,481  
354,707  
301,921  
296,905  
251,547  
952,824  
947,849  
906,611  
876,325  
844,795  
952,824  
947,849  
906,611  
876,325  
844,795  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0