Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
414,479  
 
 
 
 
329,000  
 
 
 
 
7,518  
 
 
 
 
45,032  
 
 
 
 
25,230  
 
 
 
 
231,483  
 
 
 
 
19,738  
 
 
 
 
85,479  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
35,488  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
49,662  
 
 
 
 
329  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
414,479  
 
 
 
 
154,245  
 
 
 
 
154,245  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
260,234  
 
 
 
 
260,234  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0