Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,451,735  
1,486,968  
 
 
 
968,009  
1,015,987  
 
 
 
24,315  
27,620  
 
 
 
36,300  
40,800  
 
 
 
469,567  
509,528  
 
 
 
417,022  
415,694  
 
 
 
20,805  
22,345  
 
 
 
483,725  
470,981  
 
 
 
296,258  
279,901  
 
 
 
12,944  
14,352  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
73,905  
73,905  
 
 
 
84,387  
84,387  
 
 
 
16,232  
18,437  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,451,735  
1,486,968  
 
 
 
1,647,832  
1,669,665  
 
 
 
1,328,332  
1,347,233  
 
 
 
319,500  
322,432  
 
 
 
-196,098  
-182,697  
 
 
 
-196,102  
-182,701  
 
 
 
5  
5  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0