Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (SHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,453  
 
 
 
 
31,135  
 
 
 
 
3,534  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
26,774  
 
 
 
 
14  
 
 
 
 
812  
 
 
 
 
45,318  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
42,224  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
846  
 
 
 
 
558  
 
 
 
 
1,691  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,453  
 
 
 
 
31,366  
 
 
 
 
31,366  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
45,087  
 
 
 
 
45,087  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0