Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,582,684  
286,904,619  
277,993,868  
264,300,246  
249,738,755  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,623,602  
1,544,960  
1,446,548  
1,265,841  
1,276,726  
  Tiền gửi tại NHNN
968,102  
2,068,491  
3,733,241  
3,525,720  
2,174,570  
44,403,109  
30,818,086  
33,527,813  
25,211,127  
23,682,875  
443,762  
448,165  
1,050  
502,977  
2,399,412  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
40,004  
136,265  
64,904  
0  
199,045,478  
199,623,984  
193,420,642  
189,530,782  
177,903,580  
0  
0  
0  
0  
0  
25,449,127  
21,031,396  
20,705,212  
21,328,582  
21,550,989  
3,433,154  
215,465  
215,466  
229,013  
225,462  
3,958,436  
3,986,333  
3,952,317  
3,899,916  
3,911,924  
0  
0  
16,955  
16,955  
16,745  
24,257,914  
27,127,735  
20,838,359  
18,724,429  
16,596,472  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,582,684  
286,904,619  
277,993,868  
264,300,246  
249,738,755  
288,349,775  
271,702,376  
263,126,157  
250,921,269  
235,878,716  
15,232,909  
15,202,243  
14,867,711  
13,378,977  
13,857,655  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
2,384  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng