Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,910,479  
234,785,824  
215,007,857  
211,886,967  
203,630,991  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,362,571  
1,291,694  
1,413,026  
1,145,033  
1,025,106  
  Tiền gửi tại NHNN
1,877,469  
2,718,756  
1,513,024  
3,455,674  
2,261,922  
31,271,036  
30,930,113  
24,411,462  
26,522,021  
25,291,400  
44,622  
40,900  
50,366  
52,225  
52,866  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
170,155,537  
160,584,473  
145,627,057  
139,403,585  
136,057,728  
21,994,972  
18,808,400  
20,203,211  
19,352,144  
18,250,069  
235,807  
222,949  
225,953  
289,609  
288,855  
3,940,293  
3,962,052  
3,854,849  
4,015,259  
4,032,249  
16,955  
16,955  
16,955  
16,879  
16,955  
17,011,217  
16,209,532  
17,691,954  
17,634,538  
16,353,841  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,910,479  
234,785,824  
215,007,857  
211,886,967  
203,630,991  
234,451,112  
221,502,880  
203,043,710  
200,238,827  
192,079,594  
13,457,119  
13,280,610  
11,961,758  
11,645,745  
11,548,939  
  Vốn cổ đông thiểu số
2,248  
2,334  
2,389  
2,395  
2,458