Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,018,166  
233,737,687  
215,007,857  
212,115,936  
203,363,422  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,317,097  
1,249,916  
1,413,026  
1,134,866  
1,012,343  
  Tiền gửi tại NHNN
1,108,527  
1,880,377  
1,513,024  
2,693,665  
943,874  
30,105,824  
29,516,670  
24,411,462  
26,025,331  
24,873,695  
0  
0  
50,366  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
164,663,800  
155,144,637  
145,627,057  
138,478,968  
135,164,216  
 
 
 
 
 
21,994,972  
18,808,400  
20,203,211  
19,352,144  
18,250,069  
2,601,717  
2,580,377  
225,953  
1,558,644  
1,540,051  
3,908,922  
3,927,363  
3,854,849  
4,007,354  
4,028,266  
0  
0  
16,955  
0  
0  
21,317,307  
20,629,947  
17,691,954  
18,864,964  
17,550,908  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,018,166  
233,737,687  
215,007,857  
212,115,936  
203,363,422  
233,661,586  
220,555,087  
203,043,710  
200,523,148  
191,873,705  
13,356,580  
13,182,600  
11,961,758  
11,592,788  
11,489,717  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
2,389  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng