Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,785,396  
247,018,166  
233,737,687  
214,961,143  
212,115,936  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,276,726  
1,317,097  
1,249,916  
1,375,585  
1,134,866  
  Tiền gửi tại NHNN
2,174,570  
1,108,527  
1,880,377  
1,199,505  
2,693,665  
23,674,371  
30,105,824  
29,516,670  
23,594,922  
26,025,331  
2,399,411  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
177,779,276  
164,663,800  
155,144,637  
144,309,210  
138,478,968  
0  
0  
0  
0  
0  
21,593,626  
21,994,972  
18,808,400  
20,203,211  
19,352,144  
235,872  
2,601,717  
2,580,377  
1,493,166  
1,558,644  
3,911,924  
3,908,922  
3,927,363  
3,847,730  
4,007,354  
16,955  
0  
0  
0  
0  
18,722,665  
21,317,307  
20,629,947  
18,937,814  
18,864,964  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,785,396  
247,018,166  
233,737,687  
214,961,143  
212,115,936  
237,840,426  
233,661,586  
220,555,087  
203,035,823  
200,523,148  
13,942,390  
13,356,580  
13,182,600  
11,925,320  
11,592,788  
  Vốn cổ đông thiểu số
2,580  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng