Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,338,621  
299,697,687  
303,929,985  
286,904,619  
277,993,868  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,884,822  
1,497,837  
1,699,666  
1,544,960  
1,446,548  
  Tiền gửi tại NHNN
4,195,088  
2,926,208  
2,106,015  
2,068,491  
3,733,241  
30,072,682  
32,308,152  
39,528,572  
30,818,086  
33,527,813  
1,749,925  
1,022,343  
444,525  
448,165  
1,050  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
58,228  
0  
0  
40,004  
136,265  
214,001,342  
194,009,452  
205,447,635  
199,623,984  
193,420,642  
0  
0  
0  
0  
0  
46,273,876  
38,392,766  
25,449,127  
21,031,396  
20,705,212  
195,767  
206,838  
216,890  
215,465  
215,466  
4,789,366  
3,979,172  
3,977,996  
3,986,333  
3,952,317  
0  
0  
0  
0  
16,955  
20,117,525  
25,354,919  
25,059,559  
27,127,735  
20,838,359  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,338,621  
299,697,687  
303,929,985  
286,904,619  
277,993,868  
306,784,828  
283,643,684  
288,395,441  
271,702,376  
263,126,157  
16,553,793  
16,054,003  
15,534,544  
15,202,243  
14,867,711  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
49,655,000  
40,252,969  
28,472,884  
24,324,432  
23,297,599  
  Bảo lãnh vay vốn
132,037  
20,100  
22,860  
180,386  
179,955  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
0  
0  
26,255,925  
0  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
1,422,816  
0  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
0  
92,292  
0  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
24,740,817  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
14,192,041  
10,557,859  
8,804,383  
10,505,037  
14,695,470  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0