Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,738,755  
247,910,479  
234,785,824  
215,007,857  
211,886,967  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,276,726  
1,362,571  
1,291,694  
1,413,026  
1,145,033  
  Tiền gửi tại NHNN
2,174,570  
1,877,469  
2,718,756  
1,513,024  
3,455,674  
23,682,875  
31,271,036  
30,930,113  
24,411,462  
26,522,021  
2,399,412  
44,622  
40,900  
50,366  
52,225  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
177,903,580  
170,155,537  
160,584,473  
145,627,057  
139,403,585  
0  
0  
0  
0  
0  
21,550,989  
21,994,972  
18,808,400  
20,203,211  
19,352,144  
225,462  
235,807  
222,949  
225,953  
289,609  
3,911,924  
3,940,293  
3,962,052  
3,854,849  
4,015,259  
16,745  
16,955  
16,955  
16,955  
16,879  
16,596,472  
17,011,217  
16,209,532  
17,691,954  
17,634,538  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,738,755  
247,910,479  
234,785,824  
215,007,857  
211,886,967  
235,878,716  
234,451,112  
221,502,880  
203,043,710  
200,238,827  
13,857,655  
13,457,119  
13,280,610  
11,961,758  
11,648,140  
  Vốn cổ đông thiểu số
2,384  
2,248  
2,334  
2,389  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng