Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,993,868  
264,300,246  
249,738,755  
247,910,479  
234,785,824  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,446,548  
1,265,841  
1,276,726  
1,362,571  
1,291,694  
  Tiền gửi tại NHNN
3,733,241  
3,525,720  
2,174,570  
1,877,469  
2,718,756  
33,527,813  
25,211,127  
23,682,875  
31,271,036  
30,930,113  
1,050  
502,977  
2,399,412  
44,622  
40,900  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
136,265  
64,904  
0  
0  
0  
193,420,642  
189,530,782  
177,903,580  
170,155,537  
160,584,473  
0  
0  
0  
0  
0  
20,705,212  
21,328,582  
21,550,989  
21,994,972  
18,808,400  
215,466  
229,013  
225,462  
235,807  
222,949  
3,952,317  
3,899,916  
3,911,924  
3,940,293  
3,962,052  
16,955  
16,955  
16,745  
16,955  
16,955  
20,838,359  
18,724,429  
16,596,472  
17,011,217  
16,209,532  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,993,868  
264,300,246  
249,738,755  
247,910,479  
234,785,824  
263,126,157  
250,921,269  
235,878,716  
234,451,112  
221,502,880  
14,867,711  
13,378,977  
13,857,655  
13,457,119  
13,280,610  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
2,384  
2,248  
2,334  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng