Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
299,084,416  
303,582,684  
286,904,619  
277,993,868  
264,300,246  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,374,048  
1,623,602  
1,544,960  
1,446,548  
1,265,841  
  Tiền gửi tại NHNN
2,108,322  
968,102  
2,068,491  
3,733,241  
3,525,720  
37,302,327  
44,403,109  
30,818,086  
33,527,813  
25,211,127  
1,021,580  
443,762  
448,165  
1,050  
502,977  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
40,004  
136,265  
64,904  
187,023,363  
199,045,478  
199,623,984  
193,420,642  
189,530,782  
0  
0  
0  
0  
0  
38,392,766  
25,449,127  
21,031,396  
20,705,212  
21,328,582  
3,376,088  
3,433,154  
215,465  
215,466  
229,013  
3,954,336  
3,958,436  
3,986,333  
3,952,317  
3,899,916  
0  
0  
0  
16,955  
16,955  
24,531,586  
24,257,914  
27,127,735  
20,838,359  
18,724,429  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
299,084,416  
303,582,684  
286,904,619  
277,993,868  
264,300,246  
283,238,967  
288,349,775  
271,702,376  
263,126,157  
250,921,269  
15,845,449  
15,232,909  
15,202,243  
14,867,711  
13,378,977  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng