Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
211,886,967  
203,630,991  
204,764,526  
183,308,815  
177,746,326  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,145,033  
1,025,106  
1,917,860  
1,119,252  
1,093,686  
  Tiền gửi tại NHNN
3,455,674  
2,261,922  
4,328,011  
1,818,309  
2,571,717  
26,522,021  
25,291,400  
29,826,302  
23,046,426  
18,544,531  
52,225  
52,866  
18,695  
18,355  
22,909  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
139,403,585  
136,057,728  
130,005,807  
121,306,170  
117,447,706  
19,352,144  
18,250,069  
15,303,484  
14,295,909  
18,068,147  
289,609  
288,855  
303,409  
308,071  
307,233  
4,015,259  
4,032,249  
4,055,221  
4,031,406  
4,056,505  
16,879  
16,955  
0  
16,981  
17,019  
17,634,538  
16,353,841  
19,005,737  
17,347,936  
15,616,873  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
211,886,967  
203,630,991  
204,764,526  
183,308,815  
177,746,326  
200,238,827  
192,079,594  
193,506,931  
172,231,468  
166,850,657  
11,645,745  
11,548,939  
11,254,879  
11,074,579  
10,892,714  
  Vốn cổ đông thiểu số
2,395  
2,458  
2,716  
2,768  
2,955