Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
610,936  
503,696  
448,786  
450,024  
448,049  
446,702  
337,900  
282,092  
279,935  
282,768  
71,669  
26,716  
24,810  
42,178  
39,639  
0  
0  
0  
0  
29,000  
216,123  
196,136  
153,782  
140,463  
123,938  
153,208  
113,052  
101,543  
94,617  
85,710  
5,702  
1,997  
1,957  
2,677  
4,480  
164,234  
165,796  
166,694  
170,089  
165,282  
717  
707  
707  
707  
683  
127,262  
130,179  
131,790  
135,338  
134,020  
0  
0  
0  
0  
0  
32,684  
31,432  
31,428  
31,125  
27,363  
0  
0  
0  
0  
0  
3,572  
3,478  
2,769  
2,919  
3,216  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
610,936  
503,696  
448,786  
450,024  
448,049  
338,070  
237,597  
194,481  
204,948  
215,591  
264,384  
164,292  
168,526  
174,643  
180,700  
73,686  
73,304  
25,955  
30,304  
34,891  
272,866  
266,099  
254,304  
245,077  
232,458  
272,866  
266,099  
254,304  
245,077  
232,458  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0