Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
448,786  
450,024  
448,049  
432,105  
312,807  
282,092  
279,935  
282,768  
265,879  
184,174  
24,810  
42,178  
39,639  
56,150  
20,741  
0  
0  
29,000  
29,000  
0  
153,782  
140,463  
123,938  
85,001  
80,208  
101,543  
94,617  
85,710  
89,537  
81,801  
1,957  
2,677  
4,480  
6,192  
1,424  
166,694  
170,089  
165,282  
166,226  
128,633  
707  
707  
683  
683  
3,830  
131,790  
135,338  
134,020  
122,015  
89,097  
0  
0  
0  
0  
0  
31,428  
31,125  
27,363  
35,674  
33,890  
0  
0  
0  
0  
0  
2,769  
2,919  
3,216  
7,854  
1,817  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
448,786  
450,024  
448,049  
432,105  
312,807  
194,481  
204,948  
215,591  
207,261  
193,908  
168,526  
174,643  
180,700  
171,277  
172,462  
25,955  
30,304  
34,891  
35,985  
21,445  
254,304  
245,077  
232,458  
224,844  
118,899  
254,304  
245,077  
232,458  
224,844  
118,899  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0