Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
766,806  
717,586  
666,752  
677,618  
656,921  
570,473  
518,093  
476,527  
488,575  
483,524  
46,006  
52,315  
47,225  
38,242  
50,125  
0  
0  
0  
0  
0  
204,238  
188,258  
157,138  
163,518  
240,703  
308,656  
268,099  
261,927  
274,519  
187,181  
11,573  
9,422  
10,238  
12,296  
5,515  
196,333  
199,494  
190,224  
189,043  
173,398  
173  
269  
606  
657  
683  
147,135  
149,518  
131,967  
148,845  
134,658  
0  
0  
0  
0  
0  
45,702  
45,712  
52,173  
33,966  
32,923  
0  
0  
0  
0  
0  
3,323  
3,994  
5,478  
5,574  
5,133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
766,806  
717,586  
666,752  
677,618  
656,921  
427,177  
388,735  
317,307  
333,632  
375,985  
417,635  
376,760  
303,005  
317,027  
308,520  
9,542  
11,975  
14,301  
16,606  
67,465  
339,629  
328,851  
349,445  
343,986  
280,937  
339,629  
328,851  
349,445  
343,986  
280,937  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0