Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,752  
677,618  
656,921  
623,903  
610,936  
476,527  
488,575  
483,524  
453,473  
446,702  
47,225  
38,242  
50,125  
26,577  
71,669  
0  
0  
0  
0  
0  
157,138  
163,518  
240,703  
258,160  
216,123  
261,927  
274,519  
187,181  
163,459  
153,208  
10,238  
12,296  
5,515  
5,277  
5,702  
190,224  
189,043  
173,398  
170,429  
164,234  
606  
657  
683  
699  
717  
131,967  
148,845  
134,658  
131,054  
127,262  
0  
0  
0  
0  
0  
52,173  
33,966  
32,923  
32,923  
32,684  
0  
0  
0  
0  
0  
5,478  
5,574  
5,133  
5,754  
3,572  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,752  
677,618  
656,921  
623,903  
610,936  
317,307  
333,632  
375,985  
352,483  
338,070  
303,005  
317,027  
308,520  
285,098  
264,384  
14,301  
16,606  
67,465  
67,385  
73,686  
349,445  
343,986  
280,937  
271,420  
272,866  
349,445  
343,986  
280,937  
271,420  
272,866  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0