Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
656,921  
623,903  
610,936  
503,696  
448,786  
483,524  
453,473  
446,702  
337,900  
282,092  
50,125  
26,577  
71,669  
26,716  
24,810  
0  
0  
0  
0  
0  
240,703  
258,160  
216,123  
196,136  
153,782  
187,181  
163,459  
153,208  
113,052  
101,543  
5,515  
5,277  
5,702  
1,997  
1,957  
173,398  
170,429  
164,234  
165,796  
166,694  
683  
699  
717  
707  
707  
134,658  
131,054  
127,262  
130,179  
131,790  
0  
0  
0  
0  
0  
32,923  
32,923  
32,684  
31,432  
31,428  
0  
0  
0  
0  
0  
5,133  
5,754  
3,572  
3,478  
2,769  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
656,921  
623,903  
610,936  
503,696  
448,786  
375,985  
352,483  
338,070  
237,597  
194,481  
308,520  
285,098  
264,384  
164,292  
168,526  
67,465  
67,385  
73,686  
73,304  
25,955  
280,937  
271,420  
272,866  
266,099  
254,304  
280,937  
271,420  
272,866  
266,099  
254,304  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0