Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
450,024  
448,049  
432,105  
312,807  
296,100  
279,935  
282,768  
265,879  
184,174  
182,309  
42,178  
39,639  
56,150  
20,741  
34,807  
0  
29,000  
29,000  
0  
0  
140,463  
123,938  
85,001  
80,208  
62,382  
94,617  
85,710  
89,537  
81,801  
83,848  
2,677  
4,480  
6,192  
1,424  
1,271  
170,089  
165,282  
166,226  
128,633  
113,792  
707  
683  
683  
3,830  
589  
135,338  
134,020  
122,015  
89,097  
77,271  
0  
0  
0  
0  
0  
31,125  
27,363  
35,674  
33,890  
33,570  
0  
0  
0  
0  
0  
2,919  
3,216  
7,854  
1,817  
2,362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
450,024  
448,049  
432,105  
312,807  
296,100  
204,948  
215,591  
207,261  
193,908  
184,203  
174,643  
180,700  
171,277  
172,462  
168,226  
30,304  
34,891  
35,985  
21,445  
15,977  
245,077  
232,458  
224,844  
118,899  
111,897  
245,077  
232,458  
224,844  
118,899  
111,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0