Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
717,586  
666,752  
677,618  
656,921  
623,903  
518,093  
476,527  
488,575  
483,524  
453,473  
52,315  
47,225  
38,242  
50,125  
26,577  
0  
0  
0  
0  
0  
188,258  
157,138  
163,518  
240,703  
258,160  
268,099  
261,927  
274,519  
187,181  
163,459  
9,422  
10,238  
12,296  
5,515  
5,277  
199,494  
190,224  
189,043  
173,398  
170,429  
269  
606  
657  
683  
699  
149,518  
131,967  
148,845  
134,658  
131,054  
0  
0  
0  
0  
0  
45,712  
52,173  
33,966  
32,923  
32,923  
0  
0  
0  
0  
0  
3,994  
5,478  
5,574  
5,133  
5,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
717,586  
666,752  
677,618  
656,921  
623,903  
388,735  
317,307  
333,632  
375,985  
352,483  
376,760  
303,005  
317,027  
308,520  
285,098  
11,975  
14,301  
16,606  
67,465  
67,385  
328,851  
349,445  
343,986  
280,937  
271,420  
328,851  
349,445  
343,986  
280,937  
271,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0