Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
677,618  
656,921  
623,903  
610,936  
503,696  
488,575  
483,524  
453,473  
446,702  
337,900  
38,242  
50,125  
26,577  
71,669  
26,716  
0  
0  
0  
0  
0  
163,518  
240,703  
258,160  
216,123  
196,136  
274,519  
187,181  
163,459  
153,208  
113,052  
12,296  
5,515  
5,277  
5,702  
1,997  
189,043  
173,398  
170,429  
164,234  
165,796  
657  
683  
699  
717  
707  
148,845  
134,658  
131,054  
127,262  
130,179  
0  
0  
0  
0  
0  
33,966  
32,923  
32,923  
32,684  
31,432  
0  
0  
0  
0  
0  
5,574  
5,133  
5,754  
3,572  
3,478  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
677,618  
656,921  
623,903  
610,936  
503,696  
333,632  
375,985  
352,483  
338,070  
237,597  
317,027  
308,520  
285,098  
264,384  
164,292  
16,606  
67,465  
67,385  
73,686  
73,304  
343,986  
280,937  
271,420  
272,866  
266,099  
343,986  
280,937  
271,420  
272,866  
266,099  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0