Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,786,107  
1,823,559  
1,975,088  
2,079,718  
2,111,723  
814,344  
814,449  
963,879  
1,314,073  
1,396,584  
44,829  
83,853  
69,024  
79,080  
90,601  
6,850  
7,500  
0  
0  
0  
628,964  
603,077  
633,953  
1,061,626  
1,098,744  
97,361  
89,480  
233,651  
157,409  
196,186  
36,340  
30,539  
27,250  
15,957  
11,053  
971,763  
1,009,109  
1,011,209  
765,646  
715,139  
3,573  
3,573  
1,774  
1,774  
1,769  
67,798  
68,410  
68,302  
68,371  
62,102  
192,737  
196,347  
190,167  
185,510  
140,100  
1,848  
1,848  
1,848  
1,848  
1,848  
704,387  
736,580  
740,665  
503,823  
503,823  
1,420  
2,352  
8,452  
4,320  
5,498  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,786,107  
1,823,559  
1,975,088  
2,079,718  
2,111,723  
1,191,684  
1,242,869  
1,445,885  
1,611,381  
1,648,465  
632,652  
538,614  
593,689  
640,700  
474,173  
559,032  
704,255  
852,196  
970,681  
1,174,292  
594,423  
580,690  
529,203  
468,338  
463,258  
594,423  
580,690  
529,203  
468,338  
463,258  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0