Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,079,718  
2,111,723  
2,128,578  
2,387,881  
2,068,446  
1,314,073  
1,396,584  
1,411,269  
1,448,216  
1,334,757  
79,080  
90,601  
16,478  
13,673  
12,408  
0  
0  
0  
0  
0  
1,061,626  
1,098,744  
1,141,807  
1,158,886  
1,047,825  
157,409  
196,186  
234,284  
254,503  
247,951  
15,957  
11,053  
18,700  
21,154  
26,573  
765,646  
715,139  
717,309  
939,665  
733,689  
1,774  
1,769  
2,427  
11,399  
490  
68,371  
62,102  
64,049  
63,861  
64,053  
185,510  
140,100  
129,418  
131,911  
136,405  
1,848  
1,848  
1,793  
1,793  
1,793  
503,823  
503,823  
513,187  
723,470  
522,520  
4,320  
5,498  
6,435  
7,231  
8,429  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,079,718  
2,111,723  
2,128,578  
2,387,881  
2,068,446  
1,611,381  
1,648,465  
1,665,117  
1,912,733  
1,611,583  
640,700  
474,173  
499,323  
632,842  
371,237  
970,681  
1,174,292  
1,165,794  
1,279,891  
1,240,347  
468,338  
463,258  
463,460  
475,148  
456,863  
468,338  
463,258  
463,460  
475,148  
456,863  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0