Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,111,723  
2,128,578  
2,387,881  
2,068,446  
1,983,332  
1,396,584  
1,411,269  
1,448,216  
1,334,757  
1,186,482  
90,601  
16,478  
13,673  
12,408  
9,716  
0  
0  
0  
0  
0  
1,098,744  
1,141,807  
1,158,886  
1,047,825  
964,614  
196,186  
234,284  
254,503  
247,951  
193,407  
11,053  
18,700  
21,154  
26,573  
18,745  
715,139  
717,309  
939,665  
733,689  
796,850  
1,769  
2,427  
11,399  
490  
490  
62,102  
64,049  
63,861  
64,053  
64,330  
140,100  
129,418  
131,911  
136,405  
134,137  
1,848  
1,793  
1,793  
1,793  
1,793  
503,823  
513,187  
723,470  
522,520  
586,252  
5,498  
6,435  
7,231  
8,429  
9,848  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,111,723  
2,128,578  
2,387,881  
2,068,446  
1,983,332  
1,648,465  
1,665,117  
1,912,733  
1,611,583  
1,532,450  
474,173  
499,323  
632,842  
371,237  
339,778  
1,174,292  
1,165,794  
1,279,891  
1,240,347  
1,192,672  
463,258  
463,460  
475,148  
456,863  
450,881  
463,258  
463,460  
475,148  
456,863  
450,881  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0