Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,817,678  
1,800,942  
1,760,015  
1,715,350  
1,786,107  
814,645  
789,827  
605,397  
777,363  
814,344  
75,700  
59,363  
52,945  
40,487  
44,829  
7,200  
6,850  
6,850  
6,731  
6,850  
601,760  
622,740  
460,639  
597,985  
628,964  
117,896  
84,486  
72,749  
96,569  
97,361  
12,088  
16,389  
12,214  
35,592  
36,340  
1,003,033  
1,011,115  
1,154,618  
937,987  
971,763  
3,578  
3,578  
3,578  
3,578  
3,573  
69,194  
69,157  
64,906  
66,508  
67,798  
230,899  
236,492  
249,914  
188,552  
192,737  
21,379  
21,156  
21,156  
1,886  
1,848  
672,504  
675,231  
808,716  
676,916  
704,387  
5,480  
5,501  
6,348  
546  
1,420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,817,678  
1,800,942  
1,760,015  
1,715,350  
1,786,107  
1,165,754  
1,158,999  
1,101,760  
1,104,974  
1,191,684  
598,139  
588,087  
474,944  
529,594  
632,652  
567,615  
570,912  
626,816  
575,380  
559,032  
651,924  
641,943  
658,255  
610,376  
594,423  
651,924  
641,943  
658,255  
610,376  
594,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0