Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,823,559  
1,975,088  
2,079,718  
2,111,723  
2,128,578  
814,449  
963,879  
1,314,073  
1,396,584  
1,411,269  
83,853  
69,024  
79,080  
90,601  
16,478  
7,500  
0  
0  
0  
0  
603,077  
633,953  
1,061,626  
1,098,744  
1,141,807  
89,480  
233,651  
157,409  
196,186  
234,284  
30,539  
27,250  
15,957  
11,053  
18,700  
1,009,109  
1,011,209  
765,646  
715,139  
717,309  
3,573  
1,774  
1,774  
1,769  
2,427  
68,410  
68,302  
68,371  
62,102  
64,049  
196,347  
190,167  
185,510  
140,100  
129,418  
1,848  
1,848  
1,848  
1,848  
1,793  
736,580  
740,665  
503,823  
503,823  
513,187  
2,352  
8,452  
4,320  
5,498  
6,435  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,823,559  
1,975,088  
2,079,718  
2,111,723  
2,128,578  
1,242,869  
1,445,885  
1,611,381  
1,648,465  
1,665,117  
538,614  
593,689  
640,700  
474,173  
499,323  
704,255  
852,196  
970,681  
1,174,292  
1,165,794  
580,690  
529,203  
468,338  
463,258  
463,460  
580,690  
529,203  
468,338  
463,258  
463,460  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0