Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,975,088  
2,079,718  
2,111,723  
2,128,578  
2,387,881  
963,879  
1,314,073  
1,396,584  
1,411,269  
1,448,216  
69,024  
79,080  
90,601  
16,478  
13,673  
0  
0  
0  
0  
0  
633,953  
1,061,626  
1,098,744  
1,141,807  
1,158,886  
233,651  
157,409  
196,186  
234,284  
254,503  
27,250  
15,957  
11,053  
18,700  
21,154  
1,011,209  
765,646  
715,139  
717,309  
939,665  
1,774  
1,774  
1,769  
2,427  
11,399  
68,302  
68,371  
62,102  
64,049  
63,861  
190,167  
185,510  
140,100  
129,418  
131,911  
1,848  
1,848  
1,848  
1,793  
1,793  
740,665  
503,823  
503,823  
513,187  
723,470  
8,452  
4,320  
5,498  
6,435  
7,231  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,975,088  
2,079,718  
2,111,723  
2,128,578  
2,387,881  
1,445,885  
1,611,381  
1,648,465  
1,665,117  
1,912,733  
593,689  
640,700  
474,173  
499,323  
632,842  
852,196  
970,681  
1,174,292  
1,165,794  
1,279,891  
529,203  
468,338  
463,258  
463,460  
475,148  
529,203  
468,338  
463,258  
463,460  
475,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0