Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,715,350  
1,786,107  
1,823,559  
1,975,088  
2,079,718  
777,363  
814,344  
814,449  
963,879  
1,314,073  
40,487  
44,829  
83,853  
69,024  
79,080  
6,731  
6,850  
7,500  
0  
0  
597,985  
628,964  
603,077  
633,953  
1,061,626  
96,569  
97,361  
89,480  
233,651  
157,409  
35,592  
36,340  
30,539  
27,250  
15,957  
937,987  
971,763  
1,009,109  
1,011,209  
765,646  
3,578  
3,573  
3,573  
1,774  
1,774  
66,508  
67,798  
68,410  
68,302  
68,371  
188,552  
192,737  
196,347  
190,167  
185,510  
1,886  
1,848  
1,848  
1,848  
1,848  
676,916  
704,387  
736,580  
740,665  
503,823  
546  
1,420  
2,352  
8,452  
4,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,715,350  
1,786,107  
1,823,559  
1,975,088  
2,079,718  
1,104,974  
1,191,684  
1,242,869  
1,445,885  
1,611,381  
529,594  
632,652  
538,614  
593,689  
640,700  
575,380  
559,032  
704,255  
852,196  
970,681  
610,376  
594,423  
580,690  
529,203  
468,338  
610,376  
594,423  
580,690  
529,203  
468,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0