Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,760,015  
1,715,350  
1,786,107  
1,823,559  
1,975,088  
605,397  
777,363  
814,344  
814,449  
963,879  
52,945  
40,487  
44,829  
83,853  
69,024  
6,850  
6,731  
6,850  
7,500  
0  
460,639  
597,985  
628,964  
603,077  
633,953  
72,749  
96,569  
97,361  
89,480  
233,651  
12,214  
35,592  
36,340  
30,539  
27,250  
1,154,618  
937,987  
971,763  
1,009,109  
1,011,209  
3,578  
3,578  
3,573  
3,573  
1,774  
64,906  
66,508  
67,798  
68,410  
68,302  
249,914  
188,552  
192,737  
196,347  
190,167  
21,156  
1,886  
1,848  
1,848  
1,848  
808,716  
676,916  
704,387  
736,580  
740,665  
6,348  
546  
1,420  
2,352  
8,452  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,760,015  
1,715,350  
1,786,107  
1,823,559  
1,975,088  
1,101,760  
1,104,974  
1,191,684  
1,242,869  
1,445,885  
474,944  
529,594  
632,652  
538,614  
593,689  
626,816  
575,380  
559,032  
704,255  
852,196  
658,255  
610,376  
594,423  
580,690  
529,203  
658,255  
610,376  
594,423  
580,690  
529,203  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0