Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,947,690  
1,819,615  
1,817,678  
1,800,942  
1,760,015  
907,866  
796,970  
814,645  
789,827  
605,397  
57,251  
21,713  
75,700  
59,363  
52,945  
6,478  
12,978  
7,200  
6,850  
6,850  
673,220  
621,864  
601,760  
622,740  
460,639  
159,791  
130,447  
117,896  
84,486  
72,749  
11,126  
9,968  
12,088  
16,389  
12,214  
1,039,825  
1,022,645  
1,003,033  
1,011,115  
1,154,618  
13,815  
3,477  
3,578  
3,578  
3,578  
69,392  
68,792  
69,194  
69,157  
64,906  
230,994  
234,318  
230,899  
236,492  
249,914  
25,555  
22,073  
21,379  
21,156  
21,156  
671,279  
672,504  
672,504  
675,231  
808,716  
28,790  
21,481  
5,480  
5,501  
6,348  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,947,690  
1,819,615  
1,817,678  
1,800,942  
1,760,015  
1,188,173  
1,146,763  
1,165,754  
1,158,999  
1,101,760  
452,283  
598,349  
598,139  
588,087  
474,944  
735,890  
548,415  
567,615  
570,912  
626,816  
759,517  
672,852  
651,924  
641,943  
658,255  
759,517  
672,852  
651,924  
641,943  
658,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0