Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,440  
236,661  
251,649  
244,242  
240,395  
162,213  
155,735  
167,248  
158,230  
153,232  
19,136  
13,600  
20,773  
19,091  
11,502  
105,000  
105,000  
113,000  
89,000  
89,000  
35,565  
34,660  
31,121  
46,786  
50,290  
1,562  
1,799  
1,459  
1,856  
1,563  
949  
676  
896  
1,498  
877  
81,227  
80,926  
84,400  
86,012  
87,163  
593  
593  
593  
593  
593  
18,572  
18,898  
23,528  
23,686  
24,487  
4,881  
5,212  
5,540  
5,869  
6,197  
10,847  
10,847  
11,102  
10,915  
10,901  
43,561  
42,472  
40,597  
41,846  
41,429  
2,773  
2,904  
3,039  
3,104  
3,557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,440  
236,661  
251,649  
244,242  
240,395  
40,102  
38,110  
31,627  
29,939  
30,591  
29,454  
27,417  
20,890  
19,158  
19,767  
10,648  
10,693  
10,737  
10,781  
10,825  
203,337  
198,552  
220,022  
214,303  
209,804  
203,337  
198,552  
220,022  
214,303  
209,804  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0