Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,350  
207,459  
203,748  
199,413  
196,381  
112,817  
102,365  
93,343  
89,020  
88,465  
63,644  
15,422  
61,471  
33,208  
39,846  
8,000  
57,500  
0  
32,000  
15,640  
39,159  
27,590  
29,908  
22,154  
30,936  
1,113  
1,030  
1,228  
925  
1,185  
900  
822  
736  
732  
859  
104,533  
105,094  
110,405  
110,393  
107,915  
45  
45  
45  
45  
41  
27,197  
28,003  
28,850  
29,647  
29,242  
7,838  
8,167  
8,495  
8,823  
9,152  
7,528  
7,541  
7,512  
7,505  
7,505  
58,217  
57,595  
61,873  
61,001  
58,561  
3,708  
3,744  
3,630  
3,372  
3,415  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,350  
207,459  
203,748  
199,413  
196,381  
40,914  
34,512  
32,428  
32,283  
34,636  
37,666  
31,264  
29,018  
28,873  
30,589  
3,248  
3,248  
3,411  
3,411  
4,047  
176,437  
172,947  
171,320  
167,130  
161,745  
176,437  
172,947  
171,320  
167,130  
161,745  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0