Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,975  
212,395  
217,350  
207,459  
203,748  
119,008  
106,754  
112,817  
102,365  
93,343  
6,473  
18,146  
63,644  
15,422  
61,471  
79,000  
61,000  
8,000  
57,500  
0  
31,326  
25,448  
39,159  
27,590  
29,908  
1,214  
1,457  
1,113  
1,030  
1,228  
995  
703  
900  
822  
736  
103,967  
105,641  
104,533  
105,094  
110,405  
45  
45  
45  
45  
45  
26,721  
26,033  
27,197  
28,003  
28,850  
7,182  
7,510  
7,838  
8,167  
8,495  
9,540  
9,455  
7,528  
7,541  
7,512  
56,815  
58,870  
58,217  
57,595  
61,873  
3,664  
3,727  
3,708  
3,744  
3,630  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,975  
212,395  
217,350  
207,459  
203,748  
33,261  
32,925  
40,914  
34,512  
32,428  
30,175  
29,751  
37,666  
31,264  
29,018  
3,086  
3,174  
3,248  
3,248  
3,411  
189,714  
179,470  
176,437  
172,947  
171,320  
189,714  
179,470  
176,437  
172,947  
171,320  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0