Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,617  
222,975  
212,395  
217,350  
207,459  
159,848  
119,008  
106,754  
112,817  
102,365  
5,697  
6,473  
18,146  
63,644  
15,422  
110,500  
79,000  
61,000  
8,000  
57,500  
40,237  
31,326  
25,448  
39,159  
27,590  
1,480  
1,214  
1,457  
1,113  
1,030  
1,933  
995  
703  
900  
822  
87,769  
103,967  
105,641  
104,533  
105,094  
529  
45  
45  
45  
45  
25,858  
26,721  
26,033  
27,197  
28,003  
6,854  
7,182  
7,510  
7,838  
8,167  
10,909  
9,540  
9,455  
7,528  
7,541  
40,109  
56,815  
58,870  
58,217  
57,595  
3,510  
3,664  
3,727  
3,708  
3,744  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,617  
222,975  
212,395  
217,350  
207,459  
29,405  
33,261  
32,925  
40,914  
34,512  
18,481  
30,175  
29,751  
37,666  
31,264  
10,924  
3,086  
3,174  
3,248  
3,248  
218,212  
189,714  
179,470  
176,437  
172,947  
218,212  
189,714  
179,470  
176,437  
172,947  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0