Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,242  
240,395  
250,598  
247,617  
222,975  
158,230  
153,232  
162,926  
159,848  
119,008  
19,091  
11,502  
4,662  
5,697  
6,473  
89,000  
89,000  
106,500  
110,500  
79,000  
46,786  
50,290  
49,268  
40,237  
31,326  
1,856  
1,563  
1,413  
1,480  
1,214  
1,498  
877  
1,084  
1,933  
995  
86,012  
87,163  
87,672  
87,769  
103,967  
593  
593  
527  
529  
45  
23,686  
24,487  
25,032  
25,858  
26,721  
5,869  
6,197  
6,525  
6,854  
7,182  
10,915  
10,901  
10,868  
10,909  
9,540  
41,846  
41,429  
41,189  
40,109  
56,815  
3,104  
3,557  
3,531  
3,510  
3,664  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,242  
240,395  
250,598  
247,617  
222,975  
29,939  
30,591  
27,729  
29,405  
33,261  
19,158  
19,767  
16,717  
18,481  
30,175  
10,781  
10,825  
11,012  
10,924  
3,086  
214,303  
209,804  
222,869  
218,212  
189,714  
214,303  
209,804  
222,869  
218,212  
189,714  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0