Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,649  
244,242  
240,395  
250,598  
247,617  
167,248  
158,230  
153,232  
162,926  
159,848  
20,773  
19,091  
11,502  
4,662  
5,697  
113,000  
89,000  
89,000  
106,500  
110,500  
31,121  
46,786  
50,290  
49,268  
40,237  
1,459  
1,856  
1,563  
1,413  
1,480  
896  
1,498  
877  
1,084  
1,933  
84,400  
86,012  
87,163  
87,672  
87,769  
593  
593  
593  
527  
529  
23,528  
23,686  
24,487  
25,032  
25,858  
5,540  
5,869  
6,197  
6,525  
6,854  
11,102  
10,915  
10,901  
10,868  
10,909  
40,597  
41,846  
41,429  
41,189  
40,109  
3,039  
3,104  
3,557  
3,531  
3,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,649  
244,242  
240,395  
250,598  
247,617  
31,627  
29,939  
30,591  
27,729  
29,405  
20,890  
19,158  
19,767  
16,717  
18,481  
10,737  
10,781  
10,825  
11,012  
10,924  
220,022  
214,303  
209,804  
222,869  
218,212  
220,022  
214,303  
209,804  
222,869  
218,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0