Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,459  
203,748  
196,381  
194,998  
 
102,365  
93,343  
88,465  
85,241  
 
15,422  
61,471  
39,846  
38,511  
 
57,500  
0  
15,640  
15,640  
 
27,590  
29,908  
30,936  
29,273  
 
1,030  
1,228  
1,185  
959  
 
822  
736  
859  
859  
 
105,094  
110,405  
107,915  
109,756  
 
45  
45  
41  
37  
 
28,003  
28,850  
29,242  
30,058  
 
8,167  
8,495  
9,152  
9,480  
 
7,541  
7,512  
7,505  
7,527  
 
57,595  
61,873  
58,561  
59,041  
 
3,744  
3,630  
3,415  
3,614  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,459  
203,748  
196,381  
194,998  
 
34,512  
32,428  
34,636  
35,610  
 
31,264  
29,018  
30,589  
31,781  
 
3,248  
3,411  
4,047  
3,829  
 
172,947  
171,320  
161,745  
159,388  
 
172,947  
171,320  
161,745  
159,388  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0