Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
240,395  
250,598  
247,617  
222,975  
212,395  
153,232  
162,926  
159,848  
119,008  
106,754  
11,502  
4,662  
5,697  
6,473  
18,146  
89,000  
106,500  
110,500  
79,000  
61,000  
50,290  
49,268  
40,237  
31,326  
25,448  
1,563  
1,413  
1,480  
1,214  
1,457  
877  
1,084  
1,933  
995  
703  
87,163  
87,672  
87,769  
103,967  
105,641  
593  
527  
529  
45  
45  
24,487  
25,032  
25,858  
26,721  
26,033  
6,197  
6,525  
6,854  
7,182  
7,510  
10,901  
10,868  
10,909  
9,540  
9,455  
41,429  
41,189  
40,109  
56,815  
58,870  
3,557  
3,531  
3,510  
3,664  
3,727  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
240,395  
250,598  
247,617  
222,975  
212,395  
30,591  
27,729  
29,405  
33,261  
32,925  
19,767  
16,717  
18,481  
30,175  
29,751  
10,825  
11,012  
10,924  
3,086  
3,174  
209,804  
222,869  
218,212  
189,714  
179,470  
209,804  
222,869  
218,212  
189,714  
179,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0