Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,975  
217,350  
207,459  
203,748  
 
119,008  
112,817  
102,365  
93,343  
 
6,473  
63,644  
15,422  
61,471  
 
79,000  
8,000  
57,500  
0  
 
31,326  
39,159  
27,590  
29,908  
 
1,214  
1,113  
1,030  
1,228  
 
995  
900  
822  
736  
 
103,967  
104,533  
105,094  
110,405  
 
45  
45  
45  
45  
 
26,721  
27,197  
28,003  
28,850  
 
7,182  
7,838  
8,167  
8,495  
 
9,540  
7,528  
7,541  
7,512  
 
56,815  
58,217  
57,595  
61,873  
 
3,664  
3,708  
3,744  
3,630  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,975  
217,350  
207,459  
203,748  
 
33,261  
40,914  
34,512  
32,428  
 
30,175  
37,666  
31,264  
29,018  
 
3,086  
3,248  
3,248  
3,411  
 
189,714  
176,437  
172,947  
171,320  
 
189,714  
176,437  
172,947  
171,320  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0