Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,474,786  
1,346,622  
1,574,828  
1,351,651  
1,692,206  
1,160,360  
1,037,901  
1,156,877  
1,220,851  
1,634,951  
97,789  
33,852  
148,451  
337,350  
394,673  
0  
115,000  
102,000  
100,000  
0  
323,241  
181,625  
142,258  
165,435  
506,130  
735,721  
706,876  
763,260  
614,706  
733,166  
3,609  
549  
908  
3,359  
983  
314,427  
308,721  
417,951  
130,801  
57,256  
0  
0  
0  
0  
0  
13,450  
9,896  
9,333  
9,239  
9,624  
52,794  
52,794  
133,317  
0  
0  
0  
485  
15,956  
94,671  
14,846  
242,264  
241,044  
240,778  
3,242  
3,257  
5,919  
4,502  
18,568  
23,648  
29,528  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,474,786  
1,346,622  
1,574,828  
1,351,651  
1,692,206  
889,919  
779,739  
1,061,891  
859,951  
1,200,169  
653,619  
663,439  
847,843  
798,011  
1,138,228  
236,300  
116,300  
214,048  
61,941  
61,941  
584,868  
566,883  
512,937  
491,700  
492,037  
584,691  
566,706  
512,760  
491,523  
491,860  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0