Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,751,030  
1,474,786  
1,346,622  
1,574,828  
1,351,651  
1,346,908  
1,160,360  
1,037,901  
1,156,877  
1,220,851  
215,423  
97,789  
33,852  
148,451  
337,350  
5,500  
0  
115,000  
102,000  
100,000  
312,116  
323,241  
181,625  
142,258  
165,435  
805,334  
735,721  
706,876  
763,260  
614,706  
8,536  
3,609  
549  
908  
3,359  
404,122  
314,427  
308,721  
417,951  
130,801  
240  
0  
0  
0  
0  
14,347  
13,450  
9,896  
9,333  
9,239  
131,227  
52,794  
52,794  
133,317  
0  
0  
0  
485  
15,956  
94,671  
242,434  
242,264  
241,044  
240,778  
3,242  
15,874  
5,919  
4,502  
18,568  
23,648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,751,030  
1,474,786  
1,346,622  
1,574,828  
1,351,651  
1,161,026  
889,919  
779,739  
1,061,891  
859,951  
962,344  
653,619  
663,439  
847,843  
798,011  
198,682  
236,300  
116,300  
214,048  
61,941  
590,004  
584,868  
566,883  
512,937  
491,700  
589,827  
584,691  
566,706  
512,760  
491,523  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0