Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,264,047  
1,105,076  
 
 
 
1,125,987  
974,723  
 
 
 
78,556  
94,571  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
302,003  
207,603  
 
 
 
715,962  
648,111  
 
 
 
29,466  
24,437  
 
 
 
138,059  
130,353  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
6,689  
5,197  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
14,402  
13,170  
 
 
 
2,951  
3,012  
 
 
 
114,018  
108,973  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,264,047  
1,105,076  
 
 
 
1,035,477  
888,183  
 
 
 
989,836  
888,183  
 
 
 
45,641  
0  
 
 
 
228,569  
216,893  
 
 
 
228,393  
216,716  
 
 
 
177  
177  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0