Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,794,291  
1,751,030  
1,474,786  
1,346,622  
1,574,828  
1,388,067  
1,346,908  
1,160,360  
1,037,901  
1,156,877  
188,360  
215,423  
97,789  
33,852  
148,451  
3,500  
5,500  
0  
115,000  
102,000  
341,760  
312,116  
323,241  
181,625  
142,258  
844,047  
805,334  
735,721  
706,876  
763,260  
10,400  
8,536  
3,609  
549  
908  
406,224  
404,122  
314,427  
308,721  
417,951  
240  
240  
0  
0  
0  
13,759  
14,347  
13,450  
9,896  
9,333  
130,530  
131,227  
52,794  
52,794  
133,317  
2,757  
0  
0  
485  
15,956  
242,550  
242,434  
242,264  
241,044  
240,778  
16,389  
15,874  
5,919  
4,502  
18,568  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,794,291  
1,751,030  
1,474,786  
1,346,622  
1,574,828  
1,193,906  
1,161,026  
889,919  
779,739  
1,061,891  
984,334  
962,344  
653,619  
663,439  
847,843  
209,572  
198,682  
236,300  
116,300  
214,048  
600,385  
590,004  
584,868  
566,883  
512,937  
600,209  
589,827  
584,691  
566,706  
512,760  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0