Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,346,622  
1,574,828  
1,351,651  
1,692,206  
1,141,716  
1,037,901  
1,156,877  
1,220,851  
1,634,951  
1,032,554  
33,852  
148,451  
337,350  
394,673  
51,560  
115,000  
102,000  
100,000  
0  
0  
181,625  
142,258  
165,435  
506,130  
325,686  
706,876  
763,260  
614,706  
733,166  
653,469  
549  
908  
3,359  
983  
1,839  
308,721  
417,951  
130,801  
57,256  
109,162  
0  
0  
0  
0  
0  
9,896  
9,333  
9,239  
9,624  
8,763  
52,794  
133,317  
0  
0  
0  
485  
15,956  
94,671  
14,846  
14,822  
241,044  
240,778  
3,242  
3,257  
2,984  
4,502  
18,568  
23,648  
29,528  
82,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,346,622  
1,574,828  
1,351,651  
1,692,206  
1,141,716  
779,739  
1,061,891  
859,951  
1,200,169  
817,927  
663,439  
847,843  
798,011  
1,138,228  
755,987  
116,300  
214,048  
61,941  
61,941  
61,941  
566,883  
512,937  
491,700  
492,037  
323,788  
566,706  
512,760  
491,523  
491,860  
323,612  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0