Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,968,553  
1,951,266  
1,794,291  
1,751,030  
1,474,786  
1,547,350  
1,542,089  
1,388,067  
1,346,908  
1,160,360  
589,587  
278,933  
188,360  
215,423  
97,789  
0  
0  
3,500  
5,500  
0  
426,178  
446,816  
341,760  
312,116  
323,241  
527,363  
806,026  
844,047  
805,334  
735,721  
4,222  
10,314  
10,400  
8,536  
3,609  
421,203  
409,177  
406,224  
404,122  
314,427  
240  
240  
240  
240  
0  
13,900  
13,887  
13,759  
14,347  
13,450  
129,136  
129,833  
130,530  
131,227  
52,794  
7,945  
6,267  
2,757  
0  
0  
254,569  
242,605  
242,550  
242,434  
242,264  
15,412  
16,345  
16,389  
15,874  
5,919  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,968,553  
1,951,266  
1,794,291  
1,751,030  
1,474,786  
1,298,973  
1,378,034  
1,193,906  
1,161,026  
889,919  
1,044,952  
1,124,261  
984,334  
962,344  
653,619  
254,020  
253,773  
209,572  
198,682  
236,300  
669,580  
573,232  
600,385  
590,004  
584,868  
669,403  
573,055  
600,209  
589,827  
584,691  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0