Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,692,206  
1,141,716  
1,264,047  
1,105,076  
 
1,634,951  
1,032,554  
1,125,987  
974,723  
 
394,673  
51,560  
78,556  
94,571  
 
0  
0  
0  
0  
 
506,130  
325,686  
302,003  
207,603  
 
733,166  
653,469  
715,962  
648,111  
 
983  
1,839  
29,466  
24,437  
 
57,256  
109,162  
138,059  
130,353  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,624  
8,763  
6,689  
5,197  
 
0  
0  
0  
0  
 
14,846  
14,822  
14,402  
13,170  
 
3,257  
2,984  
2,951  
3,012  
 
29,528  
82,593  
114,018  
108,973  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,692,206  
1,141,716  
1,264,047  
1,105,076  
 
1,200,169  
817,927  
1,035,477  
888,183  
 
1,138,228  
755,987  
989,836  
888,183  
 
61,941  
61,941  
45,641  
0  
 
492,037  
323,788  
228,569  
216,893  
 
491,860  
323,612  
228,393  
216,716  
 
177  
177  
177  
177  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0