Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,387,069  
4,128,156  
3,980,106  
3,761,606  
3,409,357  
1,294,066  
1,172,145  
1,063,077  
825,808  
738,185  
315,729  
205,123  
185,577  
162,931  
199,370  
680,100  
634,090  
511,590  
288,890  
236,700  
216,053  
262,785  
298,520  
302,325  
246,934  
51,324  
50,630  
54,878  
49,237  
35,184  
30,861  
19,516  
12,513  
22,426  
19,997  
3,093,003  
2,956,011  
2,917,028  
2,935,798  
2,671,172  
250,045  
250,378  
250,285  
250,775  
271,014  
432,574  
452,709  
462,882  
468,802  
491,082  
208,799  
210,154  
211,508  
212,862  
214,216  
1,410,202  
1,289,989  
1,220,554  
1,167,518  
1,123,610  
782,539  
744,378  
762,581  
822,292  
559,148  
8,844  
8,404  
9,219  
13,549  
12,102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,387,069  
4,128,156  
3,980,106  
3,761,606  
3,409,357  
2,631,038  
2,355,507  
2,246,750  
2,080,764  
2,052,204  
1,258,030  
952,156  
853,114  
662,785  
653,925  
1,373,008  
1,403,351  
1,393,636  
1,417,979  
1,398,279  
1,756,032  
1,772,649  
1,733,356  
1,680,842  
1,357,154  
1,756,032  
1,772,649  
1,733,356  
1,680,842  
1,357,154  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0