Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,584,971  
4,558,381  
4,455,612  
4,411,910  
4,387,069  
1,383,817  
1,444,359  
1,353,002  
1,348,946  
1,294,066  
157,631  
190,591  
163,101  
222,208  
315,729  
827,707  
776,810  
723,540  
677,040  
680,100  
292,269  
374,104  
375,160  
366,754  
216,053  
48,093  
50,535  
50,659  
50,362  
51,324  
58,117  
52,319  
40,542  
32,583  
30,861  
3,201,154  
3,114,022  
3,102,610  
3,062,964  
3,093,003  
250,085  
250,085  
250,248  
250,233  
250,045  
388,382  
400,486  
405,514  
417,818  
432,574  
203,383  
204,737  
206,091  
207,445  
208,799  
1,672,793  
1,567,435  
1,507,252  
1,424,893  
1,410,202  
679,214  
683,732  
725,370  
752,294  
782,539  
7,297  
7,546  
8,135  
10,281  
8,844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,584,971  
4,558,381  
4,455,612  
4,411,910  
4,387,069  
2,720,466  
2,687,471  
2,608,123  
2,626,926  
2,631,038  
1,358,655  
1,303,924  
1,236,529  
1,245,023  
1,258,030  
1,361,811  
1,383,547  
1,371,594  
1,381,903  
1,373,008  
1,864,505  
1,870,910  
1,847,488  
1,784,983  
1,756,032  
1,864,505  
1,870,910  
1,847,488  
1,784,983  
1,756,032  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0