Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,455,612  
4,411,910  
4,387,069  
4,128,156  
3,980,106  
1,353,002  
1,348,946  
1,294,066  
1,172,145  
1,063,077  
163,101  
222,208  
315,729  
205,123  
185,577  
723,540  
677,040  
680,100  
634,090  
511,590  
375,160  
366,754  
216,053  
262,785  
298,520  
50,659  
50,362  
51,324  
50,630  
54,878  
40,542  
32,583  
30,861  
19,516  
12,513  
3,102,610  
3,062,964  
3,093,003  
2,956,011  
2,917,028  
250,248  
250,233  
250,045  
250,378  
250,285  
405,514  
417,818  
432,574  
452,709  
462,882  
206,091  
207,445  
208,799  
210,154  
211,508  
1,507,252  
1,424,893  
1,410,202  
1,289,989  
1,220,554  
725,370  
752,294  
782,539  
744,378  
762,581  
8,135  
10,281  
8,844  
8,404  
9,219  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,455,612  
4,411,910  
4,387,069  
4,128,156  
3,980,106  
2,608,123  
2,626,926  
2,631,038  
2,355,507  
2,246,750  
1,236,529  
1,245,023  
1,258,030  
952,156  
853,114  
1,371,594  
1,381,903  
1,373,008  
1,403,351  
1,393,636  
1,847,488  
1,784,983  
1,756,032  
1,772,649  
1,733,356  
1,847,488  
1,784,983  
1,756,032  
1,772,649  
1,733,356  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0