Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,128,156  
3,980,106  
3,761,606  
3,409,357  
3,312,158  
1,172,145  
1,063,077  
825,808  
738,185  
732,219  
205,123  
185,577  
162,931  
199,370  
210,543  
634,090  
511,590  
288,890  
236,700  
167,500  
262,785  
298,520  
302,325  
246,934  
301,939  
50,630  
54,878  
49,237  
35,184  
33,730  
19,516  
12,513  
22,426  
19,997  
18,507  
2,956,011  
2,917,028  
2,935,798  
2,671,172  
2,579,939  
250,378  
250,285  
250,775  
271,014  
285,419  
452,709  
462,882  
468,802  
491,082  
491,479  
210,154  
211,508  
212,862  
214,216  
215,570  
1,289,989  
1,220,554  
1,167,518  
1,123,610  
1,052,513  
744,378  
762,581  
822,292  
559,148  
523,847  
8,404  
9,219  
13,549  
12,102  
11,110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,128,156  
3,980,106  
3,761,606  
3,409,357  
3,312,158  
2,355,507  
2,246,750  
2,080,764  
2,052,204  
1,957,188  
952,156  
853,114  
662,785  
653,925  
535,474  
1,403,351  
1,393,636  
1,417,979  
1,398,279  
1,421,714  
1,772,649  
1,733,356  
1,680,842  
1,357,154  
1,354,970  
1,772,649  
1,733,356  
1,680,842  
1,357,154  
1,354,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0