Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,312,158  
3,249,917  
3,189,004  
3,194,062  
4,407,889  
732,219  
705,294  
552,300  
475,422  
729,547  
210,543  
272,329  
174,594  
193,893  
256,345  
167,500  
94,500  
48,000  
52,500  
183,520  
301,939  
299,517  
293,001  
211,307  
269,227  
33,730  
30,205  
17,611  
13,738  
15,819  
18,507  
8,742  
19,094  
3,984  
4,636  
2,579,939  
2,544,623  
2,636,704  
2,718,640  
3,678,342  
285,419  
285,151  
327,045  
327,090  
399,675  
491,479  
503,277  
519,456  
534,901  
849,772  
215,570  
216,925  
218,279  
219,633  
220,987  
1,052,513  
971,351  
945,228  
928,874  
927,193  
523,847  
560,891  
618,004  
701,174  
1,271,217  
11,110  
7,028  
8,693  
6,968  
9,497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,312,158  
3,249,917  
3,189,004  
3,194,062  
4,407,889  
1,957,188  
1,930,399  
1,942,045  
1,888,220  
2,068,252  
535,474  
518,090  
478,057  
422,539  
574,727  
1,421,714  
1,412,309  
1,463,989  
1,465,681  
1,493,524  
1,354,970  
1,319,518  
1,246,959  
1,305,842  
2,339,637  
1,354,970  
1,319,518  
1,246,959  
1,305,842  
2,339,637  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0