Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,409,357  
3,312,158  
3,249,917  
3,189,004  
3,194,062  
738,185  
732,219  
705,294  
552,300  
475,422  
199,370  
210,543  
272,329  
174,594  
193,893  
236,700  
167,500  
94,500  
48,000  
52,500  
246,934  
301,939  
299,517  
293,001  
211,307  
35,184  
33,730  
30,205  
17,611  
13,738  
19,997  
18,507  
8,742  
19,094  
3,984  
2,671,172  
2,579,939  
2,544,623  
2,636,704  
2,718,640  
271,014  
285,419  
285,151  
327,045  
327,090  
491,082  
491,479  
503,277  
519,456  
534,901  
214,216  
215,570  
216,925  
218,279  
219,633  
1,123,610  
1,052,513  
971,351  
945,228  
928,874  
559,148  
523,847  
560,891  
618,004  
701,174  
12,102  
11,110  
7,028  
8,693  
6,968  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,409,357  
3,312,158  
3,249,917  
3,189,004  
3,194,062  
2,052,204  
1,957,188  
1,930,399  
1,942,045  
1,888,220  
653,925  
535,474  
518,090  
478,057  
422,539  
1,398,279  
1,421,714  
1,412,309  
1,463,989  
1,465,681  
1,357,154  
1,354,970  
1,319,518  
1,246,959  
1,305,842  
1,357,154  
1,354,970  
1,319,518  
1,246,959  
1,305,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0