Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,761,606  
3,409,357  
3,312,158  
3,249,917  
3,189,004  
825,808  
738,185  
732,219  
705,294  
552,300  
162,931  
199,370  
210,543  
272,329  
174,594  
288,890  
236,700  
167,500  
94,500  
48,000  
302,325  
246,934  
301,939  
299,517  
293,001  
49,237  
35,184  
33,730  
30,205  
17,611  
22,426  
19,997  
18,507  
8,742  
19,094  
2,935,798  
2,671,172  
2,579,939  
2,544,623  
2,636,704  
250,775  
271,014  
285,419  
285,151  
327,045  
468,802  
491,082  
491,479  
503,277  
519,456  
212,862  
214,216  
215,570  
216,925  
218,279  
1,167,518  
1,123,610  
1,052,513  
971,351  
945,228  
822,292  
559,148  
523,847  
560,891  
618,004  
13,549  
12,102  
11,110  
7,028  
8,693  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,761,606  
3,409,357  
3,312,158  
3,249,917  
3,189,004  
2,080,764  
2,052,204  
1,957,188  
1,930,399  
1,942,045  
662,785  
653,925  
535,474  
518,090  
478,057  
1,417,979  
1,398,279  
1,421,714  
1,412,309  
1,463,989  
1,680,842  
1,357,154  
1,354,970  
1,319,518  
1,246,959  
1,680,842  
1,357,154  
1,354,970  
1,319,518  
1,246,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0