Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,249,917  
3,189,004  
3,194,062  
4,407,889  
 
705,294  
552,300  
475,422  
729,547  
 
272,329  
174,594  
193,893  
256,345  
 
94,500  
48,000  
52,500  
183,520  
 
299,517  
293,001  
211,307  
269,227  
 
30,205  
17,611  
13,738  
15,819  
 
8,742  
19,094  
3,984  
4,636  
 
2,544,623  
2,636,704  
2,718,640  
3,678,342  
 
285,151  
327,045  
327,090  
399,675  
 
503,277  
519,456  
534,901  
849,772  
 
216,925  
218,279  
219,633  
220,987  
 
971,351  
945,228  
928,874  
927,193  
 
560,891  
618,004  
701,174  
1,271,217  
 
7,028  
8,693  
6,968  
9,497  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,249,917  
3,189,004  
3,194,062  
4,407,889  
 
1,930,399  
1,942,045  
1,888,220  
2,068,252  
 
518,090  
478,057  
422,539  
574,727  
 
1,412,309  
1,463,989  
1,465,681  
1,493,524  
 
1,319,518  
1,246,959  
1,305,842  
2,339,637  
 
1,319,518  
1,246,959  
1,305,842  
2,339,637  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0