Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,155  
232,893  
234,677  
237,769  
271,942  
133,590  
134,323  
117,001  
118,089  
152,264  
77  
240  
78  
9,499  
9,478  
0  
0  
0  
0  
0  
100,899  
101,872  
84,792  
77,428  
109,771  
32,554  
32,154  
32,086  
31,127  
32,772  
59  
57  
44  
36  
243  
98,565  
98,571  
117,676  
119,680  
119,678  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
93,893  
93,893  
113,000  
115,000  
115,000  
102  
108  
106  
110  
108  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,155  
232,893  
234,677  
237,769  
271,942  
3,830  
4,449  
5,205  
8,230  
42,683  
3,830  
4,449  
5,205  
8,230  
42,683  
0  
0  
0  
0  
0  
228,325  
228,444  
229,472  
229,539  
229,259  
228,325  
228,444  
229,472  
229,539  
229,259  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0