Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
266,326  
266,325  
276,562  
289,983  
283,148  
74,136  
74,134  
84,371  
97,789  
90,954  
30  
25  
25  
15  
16  
0  
0  
0  
0  
0  
41,983  
41,951  
51,793  
65,212  
58,376  
32,114  
32,143  
32,507  
32,517  
32,517  
8  
15  
46  
45  
46  
192,191  
192,191  
192,191  
192,194  
192,194  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
187,530  
187,530  
187,530  
187,530  
187,530  
91  
91  
91  
95  
95  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
266,326  
266,325  
276,562  
289,983  
283,148  
37,451  
37,459  
47,654  
60,747  
53,909  
37,451  
37,459  
47,654  
60,747  
53,909  
0  
0  
0  
0  
0  
228,875  
228,866  
228,908  
229,236  
229,239  
228,875  
228,866  
228,908  
229,236  
229,239  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0