Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
283,148  
252,108  
232,155  
232,893  
234,677  
90,954  
61,018  
133,590  
134,323  
117,001  
16  
29  
77  
240  
78  
0  
0  
0  
0  
0  
58,376  
28,427  
100,899  
101,872  
84,792  
32,517  
32,517  
32,554  
32,154  
32,086  
46  
46  
59  
57  
44  
192,194  
191,091  
98,565  
98,571  
117,676  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
187,530  
186,423  
93,893  
93,893  
113,000  
95  
98  
102  
108  
106  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
283,148  
252,108  
232,155  
232,893  
234,677  
53,909  
23,759  
3,830  
4,449  
5,205  
53,909  
23,759  
3,830  
4,449  
5,205  
0  
0  
0  
0  
0  
229,239  
228,349  
228,325  
228,444  
229,472  
229,239  
228,349  
228,325  
228,444  
229,472  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0