Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,769  
271,942  
253,646  
251,159  
234,389  
118,089  
152,264  
133,963  
131,476  
114,704  
9,499  
9,478  
9,629  
9,980  
457  
0  
0  
0  
0  
0  
77,428  
109,771  
96,505  
93,361  
45,463  
31,127  
32,772  
27,776  
28,021  
68,292  
36  
243  
53  
114  
492  
119,680  
119,678  
119,683  
119,683  
119,685  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,570  
0  
0  
0  
0  
0  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
0  
115,000  
115,000  
115,000  
115,000  
115,000  
110  
108  
113  
113  
115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,769  
271,942  
253,646  
251,159  
234,389  
8,230  
42,683  
26,413  
23,931  
12,620  
8,230  
42,683  
26,413  
23,931  
12,620  
0  
0  
0  
0  
0  
229,539  
229,259  
227,233  
227,229  
221,769  
229,539  
229,259  
227,233  
227,229  
221,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0