Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
538,961  
532,219  
423,855  
372,332  
327,163  
319,998  
363,402  
256,022  
211,004  
209,169  
107,817  
114,775  
90,471  
67,226  
78,370  
20,000  
60,000  
10,000  
0  
0  
178,878  
179,402  
148,244  
127,688  
118,457  
5,599  
7,586  
6,855  
6,764  
7,848  
7,703  
1,639  
452  
9,326  
4,494  
218,964  
168,817  
167,833  
161,328  
117,993  
0  
0  
0  
0  
0  
218,326  
167,909  
163,148  
156,607  
116,478  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,607  
3,425  
0  
0  
190  
190  
190  
190  
638  
719  
888  
1,106  
1,325  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
538,961  
532,219  
423,855  
372,332  
327,163  
189,906  
192,461  
137,157  
129,819  
117,590  
181,506  
185,037  
134,947  
127,253  
117,590  
8,400  
7,424  
2,210  
2,565  
0  
349,055  
339,758  
286,698  
242,513  
209,572  
349,055  
339,758  
286,698  
242,513  
209,572  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0