Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,219  
423,855  
372,332  
327,163  
 
363,402  
256,022  
211,004  
209,169  
 
114,775  
90,471  
67,226  
78,370  
 
60,000  
10,000  
0  
0  
 
179,402  
148,244  
127,688  
118,457  
 
7,586  
6,855  
6,764  
7,848  
 
1,639  
452  
9,326  
4,494  
 
168,817  
167,833  
161,328  
117,993  
 
0  
0  
0  
0  
 
167,909  
163,148  
156,607  
116,478  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
3,607  
3,425  
0  
 
190  
190  
190  
190  
 
719  
888  
1,106  
1,325  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,219  
423,855  
372,332  
327,163  
 
192,461  
137,157  
129,819  
117,590  
 
185,037  
134,947  
127,253  
117,590  
 
7,424  
2,210  
2,565  
0  
 
339,758  
286,698  
242,513  
209,572  
 
339,758  
286,698  
242,513  
209,572  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0