Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
780,041  
699,828  
650,229  
666,853  
628,627  
481,995  
384,416  
348,815  
364,313  
375,400  
246,741  
183,035  
156,498  
150,014  
152,132  
3,027  
0  
0  
0  
0  
210,268  
176,641  
180,352  
193,519  
206,929  
5,478  
5,397  
6,282  
5,964  
6,158  
16,481  
19,342  
5,684  
14,816  
10,180  
298,046  
315,412  
301,414  
302,540  
253,227  
0  
0  
0  
0  
0  
295,671  
306,869  
296,028  
297,914  
251,771  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,489  
3,821  
3,235  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,375  
3,054  
1,566  
1,391  
1,456  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
780,041  
699,828  
650,229  
666,853  
628,627  
204,678  
205,844  
204,027  
262,334  
286,646  
191,757  
193,044  
194,864  
253,217  
277,491  
12,921  
12,800  
9,163  
9,117  
9,155  
575,363  
493,983  
446,202  
404,518  
341,981  
575,363  
493,983  
446,202  
404,518  
341,981  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0