Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,855  
372,332  
327,163  
280,408  
 
256,022  
211,004  
209,169  
175,994  
 
90,471  
67,226  
78,370  
71,158  
 
10,000  
0  
0  
0  
 
148,244  
127,688  
118,457  
96,488  
 
6,855  
6,764  
7,848  
7,425  
 
452  
9,326  
4,494  
924  
 
167,833  
161,328  
117,993  
104,414  
 
0  
0  
0  
0  
 
163,148  
156,607  
116,478  
103,503  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,607  
3,425  
0  
0  
 
190  
190  
190  
0  
 
888  
1,106  
1,325  
911  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,855  
372,332  
327,163  
280,408  
 
137,157  
129,819  
117,590  
109,288  
 
134,947  
127,253  
117,590  
109,288  
 
2,210  
2,565  
0  
0  
 
286,698  
242,513  
209,572  
171,121  
 
286,698  
242,513  
209,572  
171,121  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0