Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,853  
628,627  
538,961  
532,219  
423,855  
364,313  
375,400  
319,998  
363,402  
256,022  
150,014  
152,132  
107,817  
114,775  
90,471  
0  
0  
20,000  
60,000  
10,000  
193,519  
206,929  
178,878  
179,402  
148,244  
5,964  
6,158  
5,599  
7,586  
6,855  
14,816  
10,180  
7,703  
1,639  
452  
302,540  
253,227  
218,964  
168,817  
167,833  
0  
0  
0  
0  
0  
297,914  
251,771  
218,326  
167,909  
163,148  
0  
0  
0  
0  
0  
3,235  
0  
0  
0  
3,607  
0  
0  
0  
190  
190  
1,391  
1,456  
638  
719  
888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,853  
628,627  
538,961  
532,219  
423,855  
262,334  
286,646  
189,906  
192,461  
137,157  
253,217  
277,491  
181,506  
185,037  
134,947  
9,117  
9,155  
8,400  
7,424  
2,210  
404,518  
341,981  
349,055  
339,758  
286,698  
404,518  
341,981  
349,055  
339,758  
286,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0