Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
699,828  
650,229  
666,853  
628,627  
538,961  
384,416  
348,815  
364,313  
375,400  
319,998  
183,035  
156,498  
150,014  
152,132  
107,817  
0  
0  
0  
0  
20,000  
176,641  
180,352  
193,519  
206,929  
178,878  
5,397  
6,282  
5,964  
6,158  
5,599  
19,342  
5,684  
14,816  
10,180  
7,703  
315,412  
301,414  
302,540  
253,227  
218,964  
0  
0  
0  
0  
0  
306,869  
296,028  
297,914  
251,771  
218,326  
0  
0  
0  
0  
0  
5,489  
3,821  
3,235  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,054  
1,566  
1,391  
1,456  
638  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
699,828  
650,229  
666,853  
628,627  
538,961  
205,844  
204,027  
262,334  
286,646  
189,906  
193,044  
194,864  
253,217  
277,491  
181,506  
12,800  
9,163  
9,117  
9,155  
8,400  
493,983  
446,202  
404,518  
341,981  
349,055  
493,983  
446,202  
404,518  
341,981  
349,055  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0