Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
887,392  
779,688  
780,041  
699,828  
650,229  
599,995  
498,859  
481,995  
384,416  
348,815  
386,636  
277,338  
246,741  
183,035  
156,498  
3,027  
3,027  
3,027  
0  
0  
199,706  
208,825  
210,268  
176,641  
180,352  
7,129  
5,976  
5,478  
5,397  
6,282  
3,497  
3,692  
16,481  
19,342  
5,684  
287,397  
280,829  
298,046  
315,412  
301,414  
0  
0  
0  
0  
0  
283,883  
278,689  
295,671  
306,869  
296,028  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,489  
3,821  
0  
0  
0  
0  
0  
3,514  
2,140  
2,375  
3,054  
1,566  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
887,392  
779,688  
780,041  
699,828  
650,229  
255,070  
221,063  
204,678  
205,844  
204,027  
242,956  
209,868  
191,757  
193,044  
194,864  
12,114  
11,195  
12,921  
12,800  
9,163  
632,322  
558,625  
575,363  
493,983  
446,202  
632,322  
558,625  
575,363  
493,983  
446,202  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0