Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
779,688  
780,041  
699,828  
650,229  
666,853  
498,859  
481,995  
384,416  
348,815  
364,313  
277,338  
246,741  
183,035  
156,498  
150,014  
3,027  
3,027  
0  
0  
0  
208,825  
210,268  
176,641  
180,352  
193,519  
5,976  
5,478  
5,397  
6,282  
5,964  
3,692  
16,481  
19,342  
5,684  
14,816  
280,829  
298,046  
315,412  
301,414  
302,540  
0  
0  
0  
0  
0  
278,689  
295,671  
306,869  
296,028  
297,914  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,489  
3,821  
3,235  
0  
0  
0  
0  
0  
2,140  
2,375  
3,054  
1,566  
1,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
779,688  
780,041  
699,828  
650,229  
666,853  
221,063  
204,678  
205,844  
204,027  
262,334  
209,868  
191,757  
193,044  
194,864  
253,217  
11,195  
12,921  
12,800  
9,163  
9,117  
558,625  
575,363  
493,983  
446,202  
404,518  
558,625  
575,363  
493,983  
446,202  
404,518  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0