Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
963,678  
887,392  
779,688  
780,041  
699,828  
644,682  
599,995  
498,859  
481,995  
384,416  
423,800  
386,636  
277,338  
246,741  
183,035  
3,027  
3,027  
3,027  
3,027  
0  
201,373  
199,706  
208,825  
210,268  
176,641  
9,291  
7,129  
5,976  
5,478  
5,397  
7,190  
3,497  
3,692  
16,481  
19,342  
318,996  
287,397  
280,829  
298,046  
315,412  
256  
0  
0  
0  
0  
309,283  
283,883  
278,689  
295,671  
306,869  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
0  
0  
0  
5,489  
0  
0  
0  
0  
0  
6,458  
3,514  
2,140  
2,375  
3,054  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
963,678  
887,392  
779,688  
780,041  
699,828  
268,578  
255,070  
221,063  
204,678  
205,844  
254,236  
242,956  
209,868  
191,757  
193,044  
14,343  
12,114  
11,195  
12,921  
12,800  
695,100  
632,322  
558,625  
575,363  
493,983  
695,100  
632,322  
558,625  
575,363  
493,983  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0