Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
161,729  
155,240  
150,573  
147,410  
147,886  
116,398  
108,610  
102,661  
98,345  
96,853  
107,492  
100,224  
94,191  
90,276  
89,556  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
4,448  
4,311  
4,238  
3,959  
3,414  
660  
659  
676  
728  
728  
1,004  
620  
761  
588  
360  
45,331  
46,630  
47,912  
49,065  
51,033  
0  
300  
300  
300  
300  
44,987  
45,646  
46,538  
47,281  
48,941  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
115  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
344  
684  
1,074  
1,368  
1,677  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
161,729  
155,240  
150,573  
147,410  
147,886  
11,341  
8,807  
7,496  
7,444  
6,740  
8,801  
6,267  
4,956  
4,904  
5,066  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
1,674  
150,388  
146,433  
143,077  
139,966  
141,146  
150,388  
146,433  
143,077  
139,966  
141,146  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0