Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
169,220  
162,443  
161,729  
155,240  
150,573  
125,431  
117,881  
116,398  
108,610  
102,661  
18,757  
24,545  
107,492  
100,224  
94,191  
98,895  
88,395  
2,795  
2,795  
2,795  
6,205  
3,390  
4,448  
4,311  
4,238  
640  
643  
660  
659  
676  
934  
908  
1,004  
620  
761  
43,788  
44,562  
45,331  
46,630  
47,912  
0  
0  
0  
300  
300  
43,420  
44,114  
44,987  
45,646  
46,538  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
369  
448  
344  
684  
1,074  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
169,220  
162,443  
161,729  
155,240  
150,573  
18,129  
8,021  
11,341  
8,807  
7,496  
15,589  
5,481  
8,801  
6,267  
4,956  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
151,090  
154,422  
150,388  
146,433  
143,077  
151,090  
154,422  
150,388  
146,433  
143,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0