Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
172,052  
164,321  
169,220  
162,443  
161,729  
129,915  
121,377  
125,431  
117,881  
116,398  
4,175  
93,058  
18,757  
24,545  
107,492  
119,310  
23,414  
98,895  
88,395  
2,795  
5,203  
3,417  
6,205  
3,390  
4,448  
433  
575  
640  
643  
660  
794  
914  
934  
908  
1,004  
42,137  
42,943  
43,788  
44,562  
45,331  
0  
0  
0  
0  
0  
41,746  
42,582  
43,420  
44,114  
44,987  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
391  
361  
369  
448  
344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
172,052  
164,321  
169,220  
162,443  
161,729  
11,432  
10,182  
18,129  
8,021  
11,341  
8,892  
7,642  
15,589  
5,481  
8,801  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
160,621  
154,139  
151,090  
154,422  
150,388  
160,621  
154,139  
151,090  
154,422  
150,388  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0