Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,321  
169,220  
162,443  
161,729  
155,240  
121,377  
125,431  
117,881  
116,398  
108,610  
93,058  
18,757  
24,545  
107,492  
100,224  
23,414  
98,895  
88,395  
2,795  
2,795  
3,417  
6,205  
3,390  
4,448  
4,311  
575  
640  
643  
660  
659  
914  
934  
908  
1,004  
620  
42,943  
43,788  
44,562  
45,331  
46,630  
0  
0  
0  
0  
300  
42,582  
43,420  
44,114  
44,987  
45,646  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
361  
369  
448  
344  
684  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,321  
169,220  
162,443  
161,729  
155,240  
10,182  
18,129  
8,021  
11,341  
8,807  
7,642  
15,589  
5,481  
8,801  
6,267  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
154,139  
151,090  
154,422  
150,388  
146,433  
154,139  
151,090  
154,422  
150,388  
146,433  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0