Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,443  
161,729  
155,240  
150,573  
147,410  
117,881  
116,398  
108,610  
102,661  
98,345  
24,545  
107,492  
100,224  
94,191  
90,276  
88,395  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
3,390  
4,448  
4,311  
4,238  
3,959  
643  
660  
659  
676  
728  
908  
1,004  
620  
761  
588  
44,562  
45,331  
46,630  
47,912  
49,065  
0  
0  
300  
300  
300  
44,114  
44,987  
45,646  
46,538  
47,281  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
448  
344  
684  
1,074  
1,368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,443  
161,729  
155,240  
150,573  
147,410  
8,021  
11,341  
8,807  
7,496  
7,444  
5,481  
8,801  
6,267  
4,956  
4,904  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
2,540  
154,422  
150,388  
146,433  
143,077  
139,966  
154,422  
150,388  
146,433  
143,077  
139,966  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0