Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,573  
147,410  
147,886  
73,842  
72,298  
102,661  
98,345  
96,853  
21,862  
19,227  
94,191  
90,276  
89,556  
13,624  
12,337  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
4,238  
3,959  
3,414  
4,411  
3,175  
676  
728  
728  
591  
566  
761  
588  
360  
440  
353  
47,912  
49,065  
51,033  
51,981  
53,071  
300  
300  
300  
300  
300  
46,538  
47,281  
48,941  
49,724  
50,653  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
115  
115  
112  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,074  
1,368  
1,677  
1,844  
2,118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,573  
147,410  
147,886  
73,842  
72,298  
7,496  
7,444  
6,740  
22,303  
22,534  
4,956  
4,904  
5,066  
8,725  
7,281  
2,540  
2,540  
1,674  
13,579  
15,254  
143,077  
139,966  
141,146  
51,539  
49,764  
143,077  
139,966  
141,146  
51,539  
49,764  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0