Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,886  
73,842  
72,298  
71,927  
74,773  
96,853  
21,862  
19,227  
17,631  
19,133  
89,556  
13,624  
12,337  
10,863  
12,246  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
3,414  
4,411  
3,175  
3,092  
3,146  
728  
591  
566  
609  
586  
360  
440  
353  
273  
358  
51,033  
51,981  
53,071  
54,296  
55,640  
300  
300  
300  
300  
300  
48,941  
49,724  
50,653  
51,593  
52,545  
0  
0  
0  
0  
0  
115  
112  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,677  
1,844  
2,118  
2,402  
2,796  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,886  
73,842  
72,298  
71,927  
74,773  
6,740  
22,303  
22,534  
21,337  
25,042  
5,066  
8,725  
7,281  
6,883  
7,712  
1,674  
13,579  
15,254  
14,454  
17,330  
141,146  
51,539  
49,764  
50,590  
49,731  
141,146  
51,539  
49,764  
50,590  
49,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0