Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
155,240  
150,573  
147,410  
147,886  
73,842  
108,610  
102,661  
98,345  
96,853  
21,862  
100,224  
94,191  
90,276  
89,556  
13,624  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
2,795  
4,311  
4,238  
3,959  
3,414  
4,411  
659  
676  
728  
728  
591  
620  
761  
588  
360  
440  
46,630  
47,912  
49,065  
51,033  
51,981  
300  
300  
300  
300  
300  
45,646  
46,538  
47,281  
48,941  
49,724  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
115  
115  
112  
0  
0  
0  
0  
0  
684  
1,074  
1,368  
1,677  
1,844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
155,240  
150,573  
147,410  
147,886  
73,842  
8,807  
7,496  
7,444  
6,740  
22,303  
6,267  
4,956  
4,904  
5,066  
8,725  
2,540  
2,540  
2,540  
1,674  
13,579  
146,433  
143,077  
139,966  
141,146  
51,539  
146,433  
143,077  
139,966  
141,146  
51,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0