Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,812  
148,656  
124,036  
90,829  
93,417  
78,055  
131,276  
105,977  
60,942  
63,418  
24,654  
60,609  
31,907  
17,336  
25,586  
9,038  
3,767  
3,348  
2,472  
2,201  
24,114  
35,014  
40,834  
21,913  
17,577  
20,110  
31,683  
29,610  
18,751  
17,675  
139  
203  
277  
469  
379  
24,757  
17,380  
18,059  
29,888  
29,999  
0  
0  
0  
0  
2,000  
13,278  
13,451  
13,624  
13,804  
14,020  
0  
0  
0  
10,206  
10,206  
6,583  
288  
288  
288  
500  
2,000  
2,000  
2,000  
2,840  
840  
2,896  
1,641  
2,148  
2,749  
2,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,812  
148,656  
124,036  
90,829  
93,417  
33,386  
79,930  
57,551  
26,923  
25,111  
33,014  
79,467  
57,088  
26,461  
24,909  
373  
463  
463  
463  
203  
69,426  
68,726  
66,485  
63,906  
68,306  
69,426  
68,726  
66,485  
63,906  
68,306  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0