Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
90,829  
93,417  
126,892  
117,550  
86,878  
60,942  
63,418  
98,617  
90,111  
59,959  
17,336  
25,586  
38,771  
21,861  
13,985  
2,472  
2,201  
2,305  
2,305  
1,937  
21,913  
17,577  
33,318  
40,525  
21,857  
18,751  
17,675  
23,975  
25,113  
21,951  
469  
379  
247  
307  
229  
29,888  
29,999  
28,275  
27,438  
26,919  
0  
2,000  
2,000  
1,117  
1,117  
13,804  
14,020  
13,478  
13,639  
10,655  
10,206  
10,206  
9,991  
9,991  
9,973  
288  
500  
0  
0  
3,179  
2,840  
840  
840  
840  
840  
2,749  
2,432  
1,966  
1,851  
1,154  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
90,829  
93,417  
126,892  
117,550  
86,878  
26,923  
25,111  
60,607  
53,006  
24,746  
26,461  
24,909  
60,607  
53,006  
24,746  
463  
203  
0  
0  
0  
63,906  
68,306  
66,285  
64,543  
62,132  
63,906  
68,306  
66,285  
64,543  
62,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0