Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,036  
90,829  
93,417  
126,892  
117,550  
105,977  
60,942  
63,418  
98,617  
90,111  
31,907  
17,336  
25,586  
38,771  
21,861  
3,348  
2,472  
2,201  
2,305  
2,305  
40,834  
21,913  
17,577  
33,318  
40,525  
29,610  
18,751  
17,675  
23,975  
25,113  
277  
469  
379  
247  
307  
18,059  
29,888  
29,999  
28,275  
27,438  
0  
0  
2,000  
2,000  
1,117  
13,624  
13,804  
14,020  
13,478  
13,639  
0  
10,206  
10,206  
9,991  
9,991  
288  
288  
500  
0  
0  
2,000  
2,840  
840  
840  
840  
2,148  
2,749  
2,432  
1,966  
1,851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,036  
90,829  
93,417  
126,892  
117,550  
57,551  
26,923  
25,111  
60,607  
53,006  
57,088  
26,461  
24,909  
60,607  
53,006  
463  
463  
203  
0  
0  
66,485  
63,906  
68,306  
66,285  
64,543  
66,485  
63,906  
68,306  
66,285  
64,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0