Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,656  
124,036  
90,829  
93,417  
126,892  
131,276  
105,977  
60,942  
63,418  
98,617  
60,609  
31,907  
17,336  
25,586  
38,771  
3,767  
3,348  
2,472  
2,201  
2,305  
35,014  
40,834  
21,913  
17,577  
33,318  
31,683  
29,610  
18,751  
17,675  
23,975  
203  
277  
469  
379  
247  
17,380  
18,059  
29,888  
29,999  
28,275  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
13,451  
13,624  
13,804  
14,020  
13,478  
0  
0  
10,206  
10,206  
9,991  
288  
288  
288  
500  
0  
2,000  
2,000  
2,840  
840  
840  
1,641  
2,148  
2,749  
2,432  
1,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,656  
124,036  
90,829  
93,417  
126,892  
79,930  
57,551  
26,923  
25,111  
60,607  
79,467  
57,088  
26,461  
24,909  
60,607  
463  
463  
463  
203  
0  
68,726  
66,485  
63,906  
68,306  
66,285  
68,726  
66,485  
63,906  
68,306  
66,285  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0