Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,375  
133,937  
109,951  
102,812  
148,656  
123,559  
110,581  
85,699  
78,055  
131,276  
40,300  
18,719  
15,917  
24,654  
60,609  
4,108  
5,229  
5,802  
9,038  
3,767  
42,952  
50,891  
36,694  
24,114  
35,014  
36,030  
35,566  
27,070  
20,110  
31,683  
169  
176  
215  
139  
203  
22,815  
23,356  
24,252  
24,757  
17,380  
0  
0  
0  
0  
0  
12,696  
12,887  
13,065  
13,278  
13,451  
0  
0  
0  
0  
0  
288  
288  
288  
6,583  
288  
1,891  
1,891  
1,970  
2,000  
2,000  
7,941  
8,291  
8,929  
2,896  
1,641  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,375  
133,937  
109,951  
102,812  
148,656  
77,964  
68,502  
44,542  
33,386  
79,930  
77,592  
68,130  
44,169  
33,014  
79,467  
373  
373  
373  
373  
463  
68,411  
65,435  
65,409  
69,426  
68,726  
68,411  
65,435  
65,409  
69,426  
68,726  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0