Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,769  
146,375  
133,937  
109,951  
102,812  
78,883  
123,559  
110,581  
85,699  
78,055  
26,368  
40,300  
18,719  
15,917  
24,654  
5,186  
4,108  
5,229  
5,802  
9,038  
25,867  
42,952  
50,891  
36,694  
24,114  
21,306  
36,030  
35,566  
27,070  
20,110  
156  
169  
176  
215  
139  
23,885  
22,815  
23,356  
24,252  
24,757  
0  
0  
0  
0  
0  
13,376  
12,696  
12,887  
13,065  
13,278  
0  
0  
0  
0  
0  
288  
288  
288  
288  
6,583  
1,780  
1,891  
1,891  
1,970  
2,000  
8,441  
7,941  
8,291  
8,929  
2,896  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,769  
146,375  
133,937  
109,951  
102,812  
33,262  
77,964  
68,502  
44,542  
33,386  
32,979  
77,592  
68,130  
44,169  
33,014  
283  
373  
373  
373  
373  
69,507  
68,411  
65,435  
65,409  
69,426  
69,507  
68,411  
65,435  
65,409  
69,426  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0