Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,951  
102,812  
148,656  
124,036  
90,829  
85,699  
78,055  
131,276  
105,977  
60,942  
15,917  
24,654  
60,609  
31,907  
17,336  
5,802  
9,038  
3,767  
3,348  
2,472  
36,694  
24,114  
35,014  
40,834  
21,913  
27,070  
20,110  
31,683  
29,610  
18,751  
215  
139  
203  
277  
469  
24,252  
24,757  
17,380  
18,059  
29,888  
0  
0  
0  
0  
0  
13,065  
13,278  
13,451  
13,624  
13,804  
0  
0  
0  
0  
10,206  
288  
6,583  
288  
288  
288  
1,970  
2,000  
2,000  
2,000  
2,840  
8,929  
2,896  
1,641  
2,148  
2,749  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,951  
102,812  
148,656  
124,036  
90,829  
44,542  
33,386  
79,930  
57,551  
26,923  
44,169  
33,014  
79,467  
57,088  
26,461  
373  
373  
463  
463  
463  
65,409  
69,426  
68,726  
66,485  
63,906  
65,409  
69,426  
68,726  
66,485  
63,906  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0