Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
93,417  
126,892  
117,550  
86,878  
85,229  
63,418  
98,617  
90,111  
59,959  
58,115  
25,586  
38,771  
21,861  
13,985  
15,678  
2,201  
2,305  
2,305  
1,937  
6,916  
17,577  
33,318  
40,525  
21,857  
18,597  
17,675  
23,975  
25,113  
21,951  
16,567  
379  
247  
307  
229  
358  
29,999  
28,275  
27,438  
26,919  
27,113  
2,000  
2,000  
1,117  
1,117  
950  
14,020  
13,478  
13,639  
10,655  
20,621  
10,206  
9,991  
9,991  
9,973  
0  
500  
0  
0  
3,179  
3,038  
840  
840  
840  
840  
840  
2,432  
1,966  
1,851  
1,154  
1,665  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
93,417  
126,892  
117,550  
86,878  
85,229  
25,111  
60,607  
53,006  
24,746  
20,135  
24,909  
60,607  
53,006  
24,746  
20,135  
203  
0  
0  
0  
0  
68,306  
66,285  
64,543  
62,132  
65,094  
68,306  
66,285  
64,543  
62,132  
65,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0