Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,506  
165,284  
157,320  
149,066  
166,660  
93,623  
100,759  
90,672  
81,452  
102,511  
20,277  
18,104  
13,884  
12,714  
23,287  
0  
10,000  
10,000  
0  
0  
45,985  
43,564  
39,569  
44,287  
49,988  
24,098  
23,460  
22,419  
20,954  
26,933  
3,263  
5,631  
4,799  
3,498  
2,304  
68,883  
64,524  
66,648  
67,613  
64,149  
0  
0  
0  
0  
0  
61,499  
60,990  
58,607  
60,928  
60,312  
0  
0  
0  
0  
0  
3,243  
160  
3,832  
2,266  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,140  
3,375  
4,209  
4,420  
3,837  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,506  
165,284  
157,320  
149,066  
166,660  
43,262  
56,076  
53,265  
38,212  
48,452  
38,631  
51,410  
48,556  
33,489  
45,737  
4,630  
4,666  
4,709  
4,722  
2,715  
119,244  
109,207  
104,055  
110,854  
118,209  
119,244  
109,207  
104,055  
110,854  
118,209  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0