Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,660  
132,226  
126,739  
131,973  
143,240  
102,511  
67,483  
64,526  
69,414  
82,043  
23,287  
8,605  
13,004  
11,869  
19,568  
0  
0  
0  
0  
0  
49,988  
32,769  
32,001  
36,254  
38,898  
26,933  
23,663  
17,721  
19,731  
21,673  
2,304  
2,445  
1,800  
1,560  
1,903  
64,149  
64,743  
62,213  
62,559  
61,197  
0  
0  
0  
0  
0  
60,312  
60,669  
55,923  
57,275  
60,279  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,225  
1,638  
917  
0  
0  
0  
0  
0  
3,837  
4,074  
4,066  
3,646  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,660  
132,226  
126,739  
131,973  
143,240  
48,452  
23,713  
26,293  
26,917  
32,361  
45,737  
21,475  
24,007  
24,671  
32,361  
2,715  
2,237  
2,286  
2,246  
0  
118,209  
108,513  
100,446  
105,057  
110,879  
118,209  
108,513  
100,446  
105,057  
110,879  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0