Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
153,386  
151,128  
162,506  
165,284  
157,320  
79,476  
80,829  
93,623  
100,759  
90,672  
6,324  
20,982  
20,277  
18,104  
13,884  
0  
0  
0  
10,000  
10,000  
41,957  
34,029  
45,985  
43,564  
39,569  
26,762  
22,906  
24,098  
23,460  
22,419  
4,434  
2,912  
3,263  
5,631  
4,799  
73,909  
70,299  
68,883  
64,524  
66,648  
0  
0  
0  
0  
0  
64,353  
60,030  
61,499  
60,990  
58,607  
0  
0  
0  
0  
0  
4,018  
4,759  
3,243  
160  
3,832  
0  
0  
0  
0  
0  
5,538  
5,511  
4,140  
3,375  
4,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
153,386  
151,128  
162,506  
165,284  
157,320  
54,040  
40,542  
43,262  
56,076  
53,265  
49,450  
35,911  
38,631  
51,410  
48,556  
4,590  
4,630  
4,630  
4,666  
4,709  
99,346  
110,587  
119,244  
109,207  
104,055  
99,346  
110,587  
119,244  
109,207  
104,055  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0