Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,151  
162,465  
151,293  
153,386  
151,128  
101,328  
87,749  
78,063  
79,476  
80,829  
7,443  
5,626  
11,697  
6,324  
20,982  
0  
0  
0  
0  
0  
59,380  
41,849  
36,497  
41,957  
34,029  
31,568  
36,491  
26,286  
26,762  
22,906  
2,937  
3,783  
3,582  
4,434  
2,912  
72,823  
74,716  
73,231  
73,909  
70,299  
0  
0  
0  
0  
0  
61,109  
63,493  
63,749  
64,353  
60,030  
0  
0  
0  
0  
0  
4,937  
4,441  
4,062  
4,018  
4,759  
0  
0  
0  
0  
0  
6,778  
6,782  
5,420  
5,538  
5,511  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,151  
162,465  
151,293  
153,386  
151,128  
76,974  
60,778  
47,104  
54,040  
40,542  
72,435  
56,226  
42,552  
49,450  
35,911  
4,539  
4,552  
4,552  
4,590  
4,630  
97,177  
101,687  
104,189  
99,346  
110,587  
97,177  
101,687  
104,189  
99,346  
110,587  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0