Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,293  
153,386  
151,128  
162,506  
165,284  
78,063  
79,476  
80,829  
93,623  
100,759  
11,697  
6,324  
20,982  
20,277  
18,104  
0  
0  
0  
0  
10,000  
36,497  
41,957  
34,029  
45,985  
43,564  
26,286  
26,762  
22,906  
24,098  
23,460  
3,582  
4,434  
2,912  
3,263  
5,631  
73,231  
73,909  
70,299  
68,883  
64,524  
0  
0  
0  
0  
0  
63,749  
64,353  
60,030  
61,499  
60,990  
0  
0  
0  
0  
0  
4,062  
4,018  
4,759  
3,243  
160  
0  
0  
0  
0  
0  
5,420  
5,538  
5,511  
4,140  
3,375  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,293  
153,386  
151,128  
162,506  
165,284  
47,104  
54,040  
40,542  
43,262  
56,076  
42,552  
49,450  
35,911  
38,631  
51,410  
4,552  
4,590  
4,630  
4,630  
4,666  
104,189  
99,346  
110,587  
119,244  
109,207  
104,189  
99,346  
110,587  
119,244  
109,207  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0