Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,284  
157,320  
149,066  
166,660  
132,226  
100,759  
90,672  
81,452  
102,511  
67,483  
18,104  
13,884  
12,714  
23,287  
8,605  
10,000  
10,000  
0  
0  
0  
43,564  
39,569  
44,287  
49,988  
32,769  
23,460  
22,419  
20,954  
26,933  
23,663  
5,631  
4,799  
3,498  
2,304  
2,445  
64,524  
66,648  
67,613  
64,149  
64,743  
0  
0  
0  
0  
0  
60,990  
58,607  
60,928  
60,312  
60,669  
0  
0  
0  
0  
0  
160  
3,832  
2,266  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,375  
4,209  
4,420  
3,837  
4,074  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,284  
157,320  
149,066  
166,660  
132,226  
56,076  
53,265  
38,212  
48,452  
23,713  
51,410  
48,556  
33,489  
45,737  
21,475  
4,666  
4,709  
4,722  
2,715  
2,237  
109,207  
104,055  
110,854  
118,209  
108,513  
109,207  
104,055  
110,854  
118,209  
108,513  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0