Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,226  
126,739  
131,973  
143,240  
120,662  
67,483  
64,526  
69,414  
82,043  
60,840  
8,605  
13,004  
11,869  
19,568  
5,215  
0  
0  
0  
0  
0  
32,769  
32,001  
36,254  
38,898  
33,955  
23,663  
17,721  
19,731  
21,673  
20,276  
2,445  
1,800  
1,560  
1,903  
1,393  
64,743  
62,213  
62,559  
61,197  
59,822  
0  
0  
0  
0  
0  
60,669  
55,923  
57,275  
60,279  
56,928  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,225  
1,638  
917  
2,337  
0  
0  
0  
0  
0  
4,074  
4,066  
3,646  
0  
557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,226  
126,739  
131,973  
143,240  
120,662  
23,713  
26,293  
26,917  
32,361  
16,842  
21,475  
24,007  
24,671  
32,361  
16,842  
2,237  
2,286  
2,246  
0  
0  
108,513  
100,446  
105,057  
110,879  
103,821  
108,513  
100,446  
105,057  
110,879  
103,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0