Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,465  
151,293  
153,386  
151,128  
162,506  
87,749  
78,063  
79,476  
80,829  
93,623  
5,626  
11,697  
6,324  
20,982  
20,277  
0  
0  
0  
0  
0  
41,849  
36,497  
41,957  
34,029  
45,985  
36,491  
26,286  
26,762  
22,906  
24,098  
3,783  
3,582  
4,434  
2,912  
3,263  
74,716  
73,231  
73,909  
70,299  
68,883  
0  
0  
0  
0  
0  
63,493  
63,749  
64,353  
60,030  
61,499  
0  
0  
0  
0  
0  
4,441  
4,062  
4,018  
4,759  
3,243  
0  
0  
0  
0  
0  
6,782  
5,420  
5,538  
5,511  
4,140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,465  
151,293  
153,386  
151,128  
162,506  
60,778  
47,104  
54,040  
40,542  
43,262  
56,226  
42,552  
49,450  
35,911  
38,631  
4,552  
4,552  
4,590  
4,630  
4,630  
101,687  
104,189  
99,346  
110,587  
119,244  
101,687  
104,189  
99,346  
110,587  
119,244  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0