Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
149,066  
166,660  
132,226  
126,739  
131,973  
81,452  
102,511  
67,483  
64,526  
69,414  
12,714  
23,287  
8,605  
13,004  
11,869  
0  
0  
0  
0  
0  
44,287  
49,988  
32,769  
32,001  
36,254  
20,954  
26,933  
23,663  
17,721  
19,731  
3,498  
2,304  
2,445  
1,800  
1,560  
67,613  
64,149  
64,743  
62,213  
62,559  
0  
0  
0  
0  
0  
60,928  
60,312  
60,669  
55,923  
57,275  
0  
0  
0  
0  
0  
2,266  
0  
0  
2,225  
1,638  
0  
0  
0  
0  
0  
4,420  
3,837  
4,074  
4,066  
3,646  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
149,066  
166,660  
132,226  
126,739  
131,973  
38,212  
48,452  
23,713  
26,293  
26,917  
33,489  
45,737  
21,475  
24,007  
24,671  
4,722  
2,715  
2,237  
2,286  
2,246  
110,854  
118,209  
108,513  
100,446  
105,057  
110,854  
118,209  
108,513  
100,446  
105,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0