Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
58,575  
56,693  
54,929  
59,186  
54,277  
41,723  
41,502  
37,941  
42,435  
35,618  
19,341  
10,373  
17,800  
8,620  
8,716  
0  
0  
0  
0  
0  
4,618  
11,711  
3,178  
13,667  
5,318  
17,709  
19,244  
16,926  
20,093  
21,303  
55  
174  
37  
55  
281  
16,852  
15,191  
16,989  
16,751  
18,659  
0  
0  
0  
0  
0  
16,778  
15,111  
16,914  
16,674  
18,585  
0  
0  
0  
0  
0  
34  
40  
34  
38  
34  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
58,575  
56,693  
54,929  
59,186  
54,277  
6,541  
7,124  
4,061  
8,125  
5,816  
6,541  
7,124  
4,061  
8,125  
5,816  
0  
0  
0  
0  
0  
52,034  
49,569  
50,869  
51,061  
48,461  
52,034  
49,569  
50,869  
51,061  
48,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0