Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,995  
57,744  
61,501  
58,575  
56,693  
43,664  
41,543  
46,561  
41,723  
41,502  
7,593  
15,411  
13,434  
19,341  
10,373  
0  
0  
0  
0  
0  
12,499  
3,313  
15,601  
4,618  
11,711  
23,037  
22,298  
17,358  
17,709  
19,244  
535  
522  
167  
55  
174  
14,331  
16,201  
14,940  
16,852  
15,191  
0  
0  
0  
0  
0  
14,257  
16,126  
14,860  
16,778  
15,111  
0  
0  
0  
0  
0  
34  
34  
40  
34  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,995  
57,744  
61,501  
58,575  
56,693  
6,832  
3,810  
7,021  
6,541  
7,124  
6,832  
3,810  
7,021  
6,541  
7,124  
0  
0  
0  
0  
0  
51,163  
53,934  
54,480  
52,034  
49,569  
51,163  
53,934  
54,480  
52,034  
49,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0