Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,693  
54,929  
59,186  
54,277  
54,402  
41,502  
37,941  
42,435  
35,618  
33,709  
10,373  
17,800  
8,620  
8,716  
7,412  
0  
0  
0  
0  
0  
11,711  
3,178  
13,667  
5,318  
9,435  
19,244  
16,926  
20,093  
21,303  
16,694  
174  
37  
55  
281  
168  
15,191  
16,989  
16,751  
18,659  
20,694  
0  
0  
0  
0  
0  
15,111  
16,914  
16,674  
18,585  
20,619  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
34  
38  
34  
34  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,693  
54,929  
59,186  
54,277  
54,402  
7,124  
4,061  
8,125  
5,816  
5,827  
7,124  
4,061  
8,125  
5,816  
5,827  
0  
0  
0  
0  
0  
49,569  
50,869  
51,061  
48,461  
48,575  
49,569  
50,869  
51,061  
48,461  
48,575  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0