Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,186  
54,277  
54,402  
55,214  
56,063  
42,435  
35,618  
33,709  
35,509  
36,210  
8,620  
8,716  
7,412  
12,599  
4,107  
0  
0  
0  
0  
0  
13,667  
5,318  
9,435  
3,350  
11,255  
20,093  
21,303  
16,694  
19,386  
20,560  
55  
281  
168  
174  
288  
16,751  
18,659  
20,694  
19,705  
19,853  
0  
0  
0  
0  
0  
16,674  
18,585  
20,619  
19,625  
19,776  
0  
0  
0  
0  
0  
38  
34  
34  
40  
37  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,186  
54,277  
54,402  
55,214  
56,063  
8,125  
5,816  
5,827  
4,311  
5,913  
8,125  
5,816  
5,827  
4,311  
5,913  
0  
0  
0  
0  
0  
51,061  
48,461  
48,575  
50,903  
50,150  
51,061  
48,461  
48,575  
50,903  
50,150  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0