Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,084  
60,750  
58,978  
57,995  
57,744  
45,718  
49,088  
46,080  
43,664  
41,543  
7,117  
5,706  
9,893  
7,593  
15,411  
0  
0  
0  
0  
0  
6,363  
17,988  
5,722  
12,499  
3,313  
31,005  
24,331  
29,365  
23,037  
22,298  
1,234  
1,063  
1,101  
535  
522  
11,365  
11,662  
12,898  
14,331  
16,201  
0  
0  
0  
0  
0  
11,291  
11,586  
12,823  
14,257  
16,126  
0  
0  
0  
0  
0  
34  
36  
34  
34  
34  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,084  
60,750  
58,978  
57,995  
57,744  
4,424  
6,749  
6,328  
6,832  
3,810  
4,424  
6,749  
6,328  
6,832  
3,810  
0  
0  
0  
0  
0  
52,660  
54,000  
52,649  
51,163  
53,934  
52,660  
54,000  
52,649  
51,163  
53,934  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0