Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
606,151  
543,438  
639,581  
528,689  
532,323  
433,110  
377,253  
459,727  
355,936  
351,649  
194,348  
188,934  
156,356  
166,707  
148,604  
0  
0  
0  
2,885  
0  
230,115  
180,393  
294,981  
177,713  
195,026  
1,250  
237  
328  
446  
66  
7,398  
7,689  
8,062  
8,185  
7,953  
173,041  
166,185  
179,854  
172,754  
180,675  
2,102  
1,466  
1,463  
1,463  
178  
75,917  
149,141  
148,800  
144,735  
147,353  
79,897  
0  
0  
0  
0  
1,645  
1,500  
1,098  
975  
755  
12,903  
13,466  
27,702  
24,901  
30,364  
578  
612  
792  
680  
2,024  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
606,151  
543,438  
639,581  
528,689  
532,323  
267,629  
203,472  
305,177  
214,229  
219,096  
265,480  
201,359  
303,067  
213,193  
216,395  
2,149  
2,113  
2,110  
1,037  
2,701  
338,523  
339,966  
334,404  
314,460  
313,228  
338,523  
339,966  
334,404  
314,460  
313,228  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0