Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
578,465  
678,148  
615,053  
606,151  
543,438  
404,127  
510,759  
446,934  
433,110  
377,253  
126,307  
196,677  
198,644  
194,348  
188,934  
0  
0  
0  
0  
0  
238,357  
303,241  
239,824  
230,115  
180,393  
29,140  
4,028  
544  
1,250  
237  
10,323  
6,813  
7,922  
7,398  
7,689  
174,338  
167,389  
168,119  
173,041  
166,185  
1,502  
2,102  
1,284  
2,102  
1,466  
77,757  
71,177  
73,025  
75,917  
149,141  
77,485  
78,289  
79,093  
79,897  
0  
4,125  
2,583  
1,645  
1,645  
1,500  
13,065  
12,761  
12,577  
12,903  
13,466  
404  
479  
495  
578  
612  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
578,465  
678,148  
615,053  
606,151  
543,438  
211,928  
326,650  
269,574  
267,629  
203,472  
209,779  
324,501  
268,243  
265,480  
201,359  
2,149  
2,149  
1,331  
2,149  
2,113  
366,537  
351,499  
345,479  
338,523  
339,966  
366,537  
351,499  
345,479  
338,523  
339,966  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0