Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
543,438  
639,581  
528,689  
532,323  
489,197  
377,253  
459,727  
355,936  
351,649  
304,482  
188,934  
156,356  
166,707  
148,604  
144,741  
0  
0  
2,885  
0  
0  
180,393  
294,981  
177,713  
195,026  
151,218  
237  
328  
446  
66  
424  
7,689  
8,062  
8,185  
7,953  
8,100  
166,185  
179,854  
172,754  
180,675  
184,715  
1,466  
1,463  
1,463  
178  
2,104  
149,141  
148,800  
144,735  
147,353  
150,693  
0  
0  
0  
0  
0  
1,500  
1,098  
975  
755  
555  
13,466  
27,702  
24,901  
30,364  
30,400  
612  
792  
680  
2,024  
964  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
543,438  
639,581  
528,689  
532,323  
489,197  
203,472  
305,177  
214,229  
219,096  
186,990  
201,359  
303,067  
213,193  
216,395  
183,846  
2,113  
2,110  
1,037  
2,701  
3,145  
339,966  
334,404  
314,460  
313,228  
302,207  
339,966  
334,404  
314,460  
313,228  
302,207  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0