Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
639,581  
528,689  
532,323  
489,197  
485,212  
459,727  
355,936  
351,649  
304,482  
300,421  
156,356  
166,707  
148,604  
144,741  
153,046  
0  
2,885  
0  
0  
0  
294,981  
177,713  
195,026  
151,218  
138,712  
328  
446  
66  
424  
581  
8,062  
8,185  
7,953  
8,100  
8,082  
179,854  
172,754  
180,675  
184,715  
184,791  
1,463  
1,463  
178  
2,104  
2,031  
148,800  
144,735  
147,353  
150,693  
148,587  
0  
0  
0  
0  
0  
1,098  
975  
755  
555  
3,627  
27,702  
24,901  
30,364  
30,400  
28,431  
792  
680  
2,024  
964  
2,115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
639,581  
528,689  
532,323  
489,197  
485,212  
305,177  
214,229  
219,096  
186,990  
186,998  
303,067  
213,193  
216,395  
183,846  
184,015  
2,110  
1,037  
2,701  
3,145  
2,983  
334,404  
314,460  
313,228  
302,207  
298,214  
334,404  
314,460  
313,228  
302,207  
298,214  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0