Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
685,337  
637,887  
542,235  
578,465  
678,148  
431,226  
377,343  
353,801  
404,127  
510,759  
88,384  
68,157  
105,440  
126,307  
196,677  
0  
0  
0  
0  
0  
336,560  
281,752  
210,208  
238,357  
303,241  
245  
20,083  
29,215  
29,140  
4,028  
6,037  
7,351  
8,938  
10,323  
6,813  
254,111  
260,544  
188,434  
174,338  
167,389  
1,502  
684  
1,502  
1,502  
2,102  
96,318  
97,690  
78,781  
77,757  
71,177  
75,074  
75,877  
76,681  
77,485  
78,289  
4,050  
4,390  
19,114  
4,125  
2,583  
76,877  
81,623  
12,001  
13,065  
12,761  
291  
280  
354  
404  
479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
685,337  
637,887  
542,235  
578,465  
678,148  
293,856  
261,539  
179,410  
211,928  
326,650  
291,307  
259,984  
177,037  
209,779  
324,501  
2,548  
1,555  
2,373  
2,149  
2,149  
391,481  
376,348  
362,825  
366,537  
351,499  
391,481  
376,348  
362,825  
366,537  
351,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0