Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
678,148  
615,053  
606,151  
543,438  
639,581  
510,759  
446,934  
433,110  
377,253  
459,727  
196,677  
198,644  
194,348  
188,934  
156,356  
0  
0  
0  
0  
0  
303,241  
239,824  
230,115  
180,393  
294,981  
4,028  
544  
1,250  
237  
328  
6,813  
7,922  
7,398  
7,689  
8,062  
167,389  
168,119  
173,041  
166,185  
179,854  
2,102  
1,284  
2,102  
1,466  
1,463  
71,177  
73,025  
75,917  
149,141  
148,800  
78,289  
79,093  
79,897  
0  
0  
2,583  
1,645  
1,645  
1,500  
1,098  
12,761  
12,577  
12,903  
13,466  
27,702  
479  
495  
578  
612  
792  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
678,148  
615,053  
606,151  
543,438  
639,581  
326,650  
269,574  
267,629  
203,472  
305,177  
324,501  
268,243  
265,480  
201,359  
303,067  
2,149  
1,331  
2,149  
2,113  
2,110  
351,499  
345,479  
338,523  
339,966  
334,404  
351,499  
345,479  
338,523  
339,966  
334,404  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0