Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
542,235  
578,465  
678,148  
615,053  
606,151  
353,801  
404,127  
510,759  
446,934  
433,110  
105,440  
126,307  
196,677  
198,644  
194,348  
0  
0  
0  
0  
0  
210,208  
238,357  
303,241  
239,824  
230,115  
29,215  
29,140  
4,028  
544  
1,250  
8,938  
10,323  
6,813  
7,922  
7,398  
188,434  
174,338  
167,389  
168,119  
173,041  
1,502  
1,502  
2,102  
1,284  
2,102  
78,781  
77,757  
71,177  
73,025  
75,917  
76,681  
77,485  
78,289  
79,093  
79,897  
19,114  
4,125  
2,583  
1,645  
1,645  
12,001  
13,065  
12,761  
12,577  
12,903  
354  
404  
479  
495  
578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
542,235  
578,465  
678,148  
615,053  
606,151  
179,410  
211,928  
326,650  
269,574  
267,629  
177,037  
209,779  
324,501  
268,243  
265,480  
2,373  
2,149  
2,149  
1,331  
2,149  
362,825  
366,537  
351,499  
345,479  
338,523  
362,825  
366,537  
351,499  
345,479  
338,523  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0