Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
717,819  
685,337  
637,887  
542,235  
578,465  
457,046  
431,226  
377,343  
353,801  
404,127  
99,494  
88,384  
68,157  
105,440  
126,307  
0  
0  
0  
0  
0  
351,400  
336,560  
281,752  
210,208  
238,357  
800  
245  
20,083  
29,215  
29,140  
5,351  
6,037  
7,351  
8,938  
10,323  
260,773  
254,111  
260,544  
188,434  
174,338  
222  
1,502  
684  
1,502  
1,502  
96,725  
96,318  
97,690  
78,781  
77,757  
74,270  
75,074  
75,877  
76,681  
77,485  
4,111  
4,050  
4,390  
19,114  
4,125  
85,183  
76,877  
81,623  
12,001  
13,065  
263  
291  
280  
354  
404  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
717,819  
685,337  
637,887  
542,235  
578,465  
310,804  
293,856  
261,539  
179,410  
211,928  
308,256  
291,307  
259,984  
177,037  
209,779  
2,548  
2,548  
1,555  
2,373  
2,149  
407,014  
391,481  
376,348  
362,825  
366,537  
407,014  
391,481  
376,348  
362,825  
366,537  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0