Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
645,216  
542,235  
578,465  
678,148  
615,053  
453,246  
353,801  
404,127  
510,759  
446,934  
67,969  
105,440  
126,307  
196,677  
198,644  
69,391  
0  
0  
0  
0  
288,452  
210,208  
238,357  
303,241  
239,824  
20,083  
29,215  
29,140  
4,028  
544  
7,351  
8,938  
10,323  
6,813  
7,922  
191,970  
188,434  
174,338  
167,389  
168,119  
1,502  
1,502  
1,502  
2,102  
1,284  
97,690  
78,781  
77,757  
71,177  
73,025  
75,877  
76,681  
77,485  
78,289  
79,093  
4,390  
19,114  
4,125  
2,583  
1,645  
12,231  
12,001  
13,065  
12,761  
12,577  
280  
354  
404  
479  
495  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
645,216  
542,235  
578,465  
678,148  
615,053  
269,335  
179,410  
211,928  
326,650  
269,574  
266,962  
177,037  
209,779  
324,501  
268,243  
2,373  
2,373  
2,149  
2,149  
1,331  
375,881  
362,825  
366,537  
351,499  
345,479  
375,881  
362,825  
366,537  
351,499  
345,479  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0