Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,227,179  
1,237,446  
1,164,410  
1,141,829  
1,352,205  
1,029,753  
1,047,181  
977,805  
948,019  
1,151,311  
117,203  
158,336  
108,334  
115,024  
165,062  
0  
0  
0  
0  
0  
549,755  
448,957  
459,461  
429,501  
566,129  
349,079  
426,206  
391,041  
390,052  
383,914  
13,716  
13,681  
18,969  
13,442  
36,206  
197,426  
190,265  
186,605  
193,810  
200,894  
1,963  
75  
75  
75  
270  
142,611  
147,430  
150,386  
155,515  
151,571  
0  
0  
0  
0  
0  
9,973  
790  
7,562  
9,638  
15,083  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
14,296  
13,388  
0  
0  
5,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,227,179  
1,237,446  
1,164,410  
1,141,829  
1,352,205  
637,610  
649,604  
598,242  
569,314  
793,972  
636,956  
648,903  
597,726  
568,777  
793,415  
654  
700  
517  
537  
557  
589,569  
587,842  
566,168  
572,515  
558,233  
589,241  
587,993  
566,303  
572,532  
558,227  
328  
-150  
-136  
-18  
6  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0