Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,599,916  
1,393,832  
1,237,789  
1,477,567  
1,227,179  
1,363,669  
1,178,441  
1,017,741  
1,269,892  
1,029,753  
86,502  
49,267  
149,122  
154,500  
117,203  
70,000  
70,000  
0  
0  
0  
702,467  
544,917  
332,526  
717,957  
549,755  
488,075  
497,647  
518,254  
379,976  
349,079  
16,625  
16,610  
17,839  
17,459  
13,716  
236,247  
215,391  
220,048  
207,675  
197,426  
0  
10  
10  
1,172  
1,963  
178,654  
158,761  
162,124  
155,034  
142,611  
0  
0  
0  
0  
0  
6,334  
1,787  
11,908  
10,202  
9,973  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
22,677  
26,250  
17,424  
12,684  
14,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,599,916  
1,393,832  
1,237,789  
1,477,567  
1,227,179  
988,029  
781,531  
648,914  
869,948  
637,610  
987,677  
781,159  
648,475  
869,562  
636,956  
352  
372  
439  
386  
654  
611,887  
612,302  
588,875  
607,620  
589,569  
612,051  
612,410  
588,986  
607,291  
589,241  
-163  
-109  
-111  
328  
328  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0