Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,352,205  
1,188,485  
1,673,303  
1,611,717  
1,725,057  
1,151,311  
1,000,461  
1,130,736  
1,068,753  
1,184,580  
165,062  
33,351  
44,261  
26,676  
130,534  
0  
0  
0  
0  
0  
566,129  
281,049  
283,296  
438,262  
525,341  
383,914  
635,192  
763,194  
559,239  
498,086  
36,206  
50,870  
39,985  
44,576  
30,618  
200,894  
188,025  
542,567  
542,964  
540,477  
270  
75  
0  
0  
65  
151,571  
154,007  
494,012  
506,220  
509,730  
0  
0  
0  
0  
0  
15,083  
5,360  
0  
0  
0  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
5,387  
0  
19,972  
8,162  
2,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,352,205  
1,188,485  
1,673,303  
1,611,717  
1,725,057  
793,972  
591,306  
1,094,415  
1,044,447  
1,173,327  
793,415  
590,664  
1,093,441  
1,044,203  
1,172,909  
557  
642  
974  
243  
418  
558,233  
597,179  
578,888  
567,270  
551,729  
558,227  
596,969  
578,898  
567,281  
551,740  
6  
211  
-10  
-10  
-10  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0