Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,242,002  
1,327,898  
1,599,916  
1,393,832  
1,237,789  
1,002,091  
1,088,996  
1,363,669  
1,178,441  
1,017,741  
70,633  
41,918  
86,502  
49,267  
149,122  
0  
0  
70,000  
70,000  
0  
487,770  
635,454  
702,467  
544,917  
332,526  
433,407  
389,053  
488,075  
497,647  
518,254  
10,282  
22,571  
16,625  
16,610  
17,839  
239,911  
238,902  
236,247  
215,391  
220,048  
0  
0  
0  
10  
10  
173,519  
178,806  
178,654  
158,761  
162,124  
0  
0  
0  
0  
0  
10,903  
12,360  
6,334  
1,787  
11,908  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
26,906  
19,153  
22,677  
26,250  
17,424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,242,002  
1,327,898  
1,599,916  
1,393,832  
1,237,789  
661,503  
709,808  
988,029  
781,531  
648,914  
661,158  
709,456  
987,677  
781,159  
648,475  
345  
352  
352  
372  
439  
580,498  
618,090  
611,887  
612,302  
588,875  
580,498  
618,129  
612,051  
612,410  
588,986  
0  
-39  
-163  
-109  
-111  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0