Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,164,410  
1,141,829  
1,352,205  
1,188,485  
1,673,303  
977,805  
948,019  
1,151,311  
1,000,461  
1,130,736  
108,334  
115,024  
165,062  
33,351  
44,261  
0  
0  
0  
0  
0  
459,461  
429,501  
566,129  
281,049  
283,296  
391,041  
390,052  
383,914  
635,192  
763,194  
18,969  
13,442  
36,206  
50,870  
39,985  
186,605  
193,810  
200,894  
188,025  
542,567  
75  
75  
270  
75  
0  
150,386  
155,515  
151,571  
154,007  
494,012  
0  
0  
0  
0  
0  
7,562  
9,638  
15,083  
5,360  
0  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
0  
0  
5,387  
0  
19,972  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,164,410  
1,141,829  
1,352,205  
1,188,485  
1,673,303  
598,242  
569,314  
793,972  
591,306  
1,094,415  
597,726  
568,777  
793,415  
590,664  
1,093,441  
517  
537  
557  
642  
974  
566,168  
572,515  
558,233  
597,179  
578,888  
566,303  
572,532  
558,227  
596,969  
578,898  
-136  
-18  
6  
211  
-10  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0