Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,477,567  
1,227,179  
1,237,446  
1,164,410  
1,141,829  
1,269,892  
1,029,753  
1,047,181  
977,805  
948,019  
154,500  
117,203  
158,336  
108,334  
115,024  
0  
0  
0  
0  
0  
717,957  
549,755  
448,957  
459,461  
429,501  
379,976  
349,079  
426,206  
391,041  
390,052  
17,459  
13,716  
13,681  
18,969  
13,442  
207,675  
197,426  
190,265  
186,605  
193,810  
1,172  
1,963  
75  
75  
75  
155,034  
142,611  
147,430  
150,386  
155,515  
0  
0  
0  
0  
0  
10,202  
9,973  
790  
7,562  
9,638  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
12,684  
14,296  
13,388  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,477,567  
1,227,179  
1,237,446  
1,164,410  
1,141,829  
869,948  
637,610  
649,604  
598,242  
569,314  
869,562  
636,956  
648,903  
597,726  
568,777  
386  
654  
700  
517  
537  
607,620  
589,569  
587,842  
566,168  
572,515  
607,291  
589,241  
587,993  
566,303  
572,532  
328  
328  
-150  
-136  
-18  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0