Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,327,898  
1,599,916  
1,393,832  
1,237,789  
1,477,567  
1,088,996  
1,363,669  
1,178,441  
1,017,741  
1,269,892  
41,918  
86,502  
49,267  
149,122  
154,500  
0  
70,000  
70,000  
0  
0  
635,454  
702,467  
544,917  
332,526  
717,957  
389,053  
488,075  
497,647  
518,254  
379,976  
22,571  
16,625  
16,610  
17,839  
17,459  
238,902  
236,247  
215,391  
220,048  
207,675  
0  
0  
10  
10  
1,172  
178,806  
178,654  
158,761  
162,124  
155,034  
0  
0  
0  
0  
0  
12,360  
6,334  
1,787  
11,908  
10,202  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
19,153  
22,677  
26,250  
17,424  
12,684  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,327,898  
1,599,916  
1,393,832  
1,237,789  
1,477,567  
709,808  
988,029  
781,531  
648,914  
869,948  
709,456  
987,677  
781,159  
648,475  
869,562  
352  
352  
372  
439  
386  
618,090  
611,887  
612,302  
588,875  
607,620  
618,129  
612,051  
612,410  
588,986  
607,291  
-39  
-163  
-109  
-111  
328  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0