Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,141,829  
1,352,205  
1,188,485  
1,673,303  
1,611,717  
948,019  
1,151,311  
1,000,461  
1,130,736  
1,068,753  
115,024  
165,062  
33,351  
44,261  
26,676  
0  
0  
0  
0  
0  
429,501  
566,129  
281,049  
283,296  
438,262  
390,052  
383,914  
635,192  
763,194  
559,239  
13,442  
36,206  
50,870  
39,985  
44,576  
193,810  
200,894  
188,025  
542,567  
542,964  
75  
270  
75  
0  
0  
155,515  
151,571  
154,007  
494,012  
506,220  
0  
0  
0  
0  
0  
9,638  
15,083  
5,360  
0  
0  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
0  
5,387  
0  
19,972  
8,162  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,141,829  
1,352,205  
1,188,485  
1,673,303  
1,611,717  
569,314  
793,972  
591,306  
1,094,415  
1,044,447  
568,777  
793,415  
590,664  
1,093,441  
1,044,203  
537  
557  
642  
974  
243  
572,515  
558,233  
597,179  
578,888  
567,270  
572,532  
558,227  
596,969  
578,898  
567,281  
-18  
6  
211  
-10  
-10  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0