Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,237,446  
1,164,410  
1,141,829  
1,352,205  
1,188,485  
1,047,181  
977,805  
948,019  
1,151,311  
1,000,461  
158,336  
108,334  
115,024  
165,062  
33,351  
0  
0  
0  
0  
0  
448,957  
459,461  
429,501  
566,129  
281,049  
426,206  
391,041  
390,052  
383,914  
635,192  
13,681  
18,969  
13,442  
36,206  
50,870  
190,265  
186,605  
193,810  
200,894  
188,025  
75  
75  
75  
270  
75  
147,430  
150,386  
155,515  
151,571  
154,007  
0  
0  
0  
0  
0  
790  
7,562  
9,638  
15,083  
5,360  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
28,583  
13,388  
0  
0  
5,387  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,237,446  
1,164,410  
1,141,829  
1,352,205  
1,188,485  
649,604  
598,242  
569,314  
793,972  
591,306  
648,903  
597,726  
568,777  
793,415  
590,664  
700  
517  
537  
557  
642  
587,842  
566,168  
572,515  
558,233  
597,179  
587,993  
566,303  
572,532  
558,227  
596,969  
-150  
-136  
-18  
6  
211  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0