Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
482,472  
512,717  
491,770  
473,690  
464,231  
323,323  
351,392  
332,776  
312,869  
303,074  
289,842  
315,936  
304,271  
275,163  
269,234  
0  
0  
0  
0  
0  
11,527  
11,192  
10,821  
11,828  
12,899  
21,511  
23,876  
17,544  
25,575  
20,677  
443  
387  
139  
303  
265  
159,149  
161,326  
158,994  
160,822  
161,157  
5  
5  
5  
0  
0  
114,087  
115,910  
113,227  
114,640  
48,398  
35,540  
35,791  
36,043  
36,294  
36,545  
997  
948  
923  
924  
67,290  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
1,974  
2,125  
2,251  
2,418  
2,378  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
482,472  
512,717  
491,770  
473,690  
464,231  
286,428  
311,626  
275,405  
257,585  
256,862  
276,293  
301,435  
265,239  
249,729  
248,817  
10,136  
10,191  
10,167  
7,856  
8,045  
196,043  
201,092  
216,365  
216,105  
207,369  
196,043  
201,092  
216,365  
216,105  
207,369  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0