Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
473,690  
464,231  
504,152  
517,086  
491,199  
312,869  
303,074  
405,585  
385,217  
364,544  
275,163  
269,234  
367,160  
355,564  
328,417  
0  
0  
0  
0  
0  
11,828  
12,899  
14,809  
10,702  
12,956  
25,575  
20,677  
23,365  
18,929  
22,821  
303  
265  
251  
23  
350  
160,822  
161,157  
98,567  
131,868  
126,655  
0  
0  
0  
0  
0  
114,640  
48,398  
51,481  
52,584  
48,690  
36,294  
36,545  
36,796  
68,687  
67,025  
924  
67,290  
949  
949  
1,522  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
2,418  
2,378  
2,795  
3,103  
2,872  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
473,690  
464,231  
504,152  
517,086  
491,199  
257,585  
256,862  
283,716  
305,296  
284,832  
249,729  
248,817  
275,299  
296,753  
279,179  
7,856  
8,045  
8,417  
8,543  
5,654  
216,105  
207,369  
220,436  
211,790  
206,366  
216,105  
207,369  
220,436  
211,790  
206,366  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0