Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
293,273  
492,407  
482,472  
512,717  
491,770  
138,605  
335,454  
323,323  
351,392  
332,776  
120,027  
300,637  
289,842  
315,936  
304,271  
0  
0  
0  
0  
0  
7,956  
11,161  
11,527  
11,192  
10,821  
10,209  
23,198  
21,511  
23,876  
17,544  
412  
457  
443  
387  
139  
154,668  
156,954  
159,149  
161,326  
158,994  
5  
5  
5  
5  
5  
110,080  
112,137  
114,087  
115,910  
113,227  
35,038  
35,289  
35,540  
35,791  
36,043  
966  
975  
997  
948  
923  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
2,034  
2,003  
1,974  
2,125  
2,251  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
293,273  
492,407  
482,472  
512,717  
491,770  
82,875  
286,412  
286,428  
311,626  
275,405  
70,694  
276,217  
276,293  
301,435  
265,239  
12,182  
10,196  
10,136  
10,191  
10,167  
210,398  
205,995  
196,043  
201,092  
216,365  
210,398  
205,995  
196,043  
201,092  
216,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0