Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
464,231  
504,152  
517,086  
491,199  
468,156  
303,074  
405,585  
385,217  
364,544  
341,709  
269,234  
367,160  
355,564  
328,417  
309,887  
0  
0  
0  
0  
0  
12,899  
14,809  
10,702  
12,956  
13,040  
20,677  
23,365  
18,929  
22,821  
18,188  
265  
251  
23  
350  
594  
161,157  
98,567  
131,868  
126,655  
126,447  
0  
0  
0  
0  
0  
48,398  
51,481  
52,584  
48,690  
48,912  
36,545  
36,796  
68,687  
67,025  
67,276  
67,290  
949  
949  
1,522  
1,471  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
2,378  
2,795  
3,103  
2,872  
2,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
464,231  
504,152  
517,086  
491,199  
468,156  
256,862  
283,716  
305,296  
284,832  
261,629  
248,817  
275,299  
296,753  
279,179  
255,951  
8,045  
8,417  
8,543  
5,654  
5,678  
207,369  
220,436  
211,790  
206,366  
206,527  
207,369  
220,436  
211,790  
206,366  
206,527  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0