Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
504,152  
517,086  
491,199  
468,156  
425,804  
405,585  
385,217  
364,544  
341,709  
299,797  
367,160  
355,564  
328,417  
309,887  
260,556  
0  
0  
0  
0  
0  
14,809  
10,702  
12,956  
13,040  
11,284  
23,365  
18,929  
22,821  
18,188  
27,851  
251  
23  
350  
594  
107  
98,567  
131,868  
126,655  
126,447  
126,007  
0  
0  
0  
0  
0  
51,481  
52,584  
48,690  
48,912  
48,803  
36,796  
68,687  
67,025  
67,276  
67,527  
949  
949  
1,522  
1,471  
1,462  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
2,795  
3,103  
2,872  
2,243  
1,669  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
504,152  
517,086  
491,199  
468,156  
425,804  
283,716  
305,296  
284,832  
261,629  
213,051  
275,299  
296,753  
279,179  
255,951  
207,353  
8,417  
8,543  
5,654  
5,678  
5,698  
220,436  
211,790  
206,366  
206,527  
212,754  
220,436  
211,790  
206,366  
206,527  
212,754  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0