Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
491,199  
468,156  
425,804  
499,247  
531,823  
364,544  
341,709  
299,797  
371,927  
400,982  
328,417  
309,887  
260,556  
347,042  
369,923  
0  
0  
0  
0  
0  
12,956  
13,040  
11,284  
10,191  
10,774  
22,821  
18,188  
27,851  
14,682  
19,838  
350  
594  
107  
12  
447  
126,655  
126,447  
126,007  
127,320  
130,841  
0  
0  
0  
0  
0  
48,690  
48,912  
48,803  
50,020  
53,090  
67,025  
67,276  
67,527  
67,779  
68,032  
1,522  
1,471  
1,462  
1,432  
1,623  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
2,872  
2,243  
1,669  
1,543  
1,551  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
491,199  
468,156  
425,804  
499,247  
531,823  
284,832  
261,629  
213,051  
294,935  
332,842  
279,179  
255,951  
207,353  
289,238  
327,144  
5,654  
5,678  
5,698  
5,698  
5,698  
206,366  
206,527  
212,754  
204,312  
198,982  
206,366  
206,527  
212,754  
204,312  
198,982  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0