Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
491,770  
473,690  
464,231  
504,152  
517,086  
332,776  
312,869  
303,074  
405,585  
385,217  
304,271  
275,163  
269,234  
367,160  
355,564  
0  
0  
0  
0  
0  
10,821  
11,828  
12,899  
14,809  
10,702  
17,544  
25,575  
20,677  
23,365  
18,929  
139  
303  
265  
251  
23  
158,994  
160,822  
161,157  
98,567  
131,868  
5  
0  
0  
0  
0  
113,227  
114,640  
48,398  
51,481  
52,584  
36,043  
36,294  
36,545  
36,796  
68,687  
923  
924  
67,290  
949  
949  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
2,251  
2,418  
2,378  
2,795  
3,103  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
491,770  
473,690  
464,231  
504,152  
517,086  
275,405  
257,585  
256,862  
283,716  
305,296  
265,239  
249,729  
248,817  
275,299  
296,753  
10,167  
7,856  
8,045  
8,417  
8,543  
216,365  
216,105  
207,369  
220,436  
211,790  
216,365  
216,105  
207,369  
220,436  
211,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0