Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,407  
482,472  
512,717  
491,770  
473,690  
335,454  
323,323  
351,392  
332,776  
312,869  
300,637  
289,842  
315,936  
304,271  
275,163  
0  
0  
0  
0  
0  
11,161  
11,527  
11,192  
10,821  
11,828  
23,198  
21,511  
23,876  
17,544  
25,575  
457  
443  
387  
139  
303  
156,954  
159,149  
161,326  
158,994  
160,822  
5  
5  
5  
5  
0  
112,137  
114,087  
115,910  
113,227  
114,640  
35,289  
35,540  
35,791  
36,043  
36,294  
975  
997  
948  
923  
924  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
2,003  
1,974  
2,125  
2,251  
2,418  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,407  
482,472  
512,717  
491,770  
473,690  
286,412  
286,428  
311,626  
275,405  
257,585  
276,217  
276,293  
301,435  
265,239  
249,729  
10,196  
10,136  
10,191  
10,167  
7,856  
205,995  
196,043  
201,092  
216,365  
216,105  
205,995  
196,043  
201,092  
216,365  
216,105  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0