Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
517,086  
491,199  
468,156  
425,804  
499,247  
385,217  
364,544  
341,709  
299,797  
371,927  
355,564  
328,417  
309,887  
260,556  
347,042  
0  
0  
0  
0  
0  
10,702  
12,956  
13,040  
11,284  
10,191  
18,929  
22,821  
18,188  
27,851  
14,682  
23  
350  
594  
107  
12  
131,868  
126,655  
126,447  
126,007  
127,320  
0  
0  
0  
0  
0  
52,584  
48,690  
48,912  
48,803  
50,020  
68,687  
67,025  
67,276  
67,527  
67,779  
949  
1,522  
1,471  
1,462  
1,432  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
6,546  
3,103  
2,872  
2,243  
1,669  
1,543  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
517,086  
491,199  
468,156  
425,804  
499,247  
305,296  
284,832  
261,629  
213,051  
294,935  
296,753  
279,179  
255,951  
207,353  
289,238  
8,543  
5,654  
5,678  
5,698  
5,698  
211,790  
206,366  
206,527  
212,754  
204,312  
211,790  
206,366  
206,527  
212,754  
204,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0