Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
381,505  
 
 
 
 
85,316  
 
 
 
 
5,273  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
44,860  
 
 
 
 
31,877  
 
 
 
 
3,306  
 
 
 
 
296,189  
 
 
 
 
150  
 
 
 
 
275,263  
 
 
 
 
330  
 
 
 
 
14,877  
 
 
 
 
211  
 
 
 
 
5,358  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
381,505  
 
 
 
 
294,659  
 
 
 
 
85,124  
 
 
 
 
209,535  
 
 
 
 
86,846  
 
 
 
 
84,666  
 
 
 
 
2,180  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0