Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
307,533  
271,324  
312,511  
344,123  
301,039  
255,347  
217,113  
258,672  
308,006  
235,015  
39,165  
61,722  
41,632  
52,894  
14,130  
0  
0  
0  
0  
0  
33,621  
29,543  
84,608  
99,284  
33,873  
168,504  
123,757  
130,286  
145,434  
168,431  
14,057  
2,092  
2,146  
10,393  
18,581  
52,186  
54,211  
53,838  
36,117  
66,024  
22,350  
22,353  
22,353  
26,453  
26,454  
5,088  
7,216  
6,893  
8,846  
7,577  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
24,544  
24,544  
24,544  
770  
31,310  
203  
98  
48  
48  
683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
307,533  
271,324  
312,511  
344,123  
301,039  
133,407  
80,506  
123,689  
161,668  
143,250  
133,407  
80,506  
123,689  
161,668  
143,250  
0  
0  
0  
0  
0  
174,126  
190,818  
188,822  
182,455  
157,789  
174,126  
190,818  
188,822  
182,455  
157,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0