Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,511  
344,123  
301,039  
240,731  
301,747  
258,672  
308,006  
235,015  
177,183  
232,126  
41,632  
52,894  
14,130  
32,505  
36,651  
0  
0  
0  
0  
0  
84,608  
99,284  
33,873  
37,865  
98,880  
130,286  
145,434  
168,431  
93,890  
91,745  
2,146  
10,393  
18,581  
12,922  
4,850  
53,838  
36,117  
66,024  
63,548  
69,621  
22,353  
26,453  
26,454  
26,451  
26,377  
6,893  
8,846  
7,577  
5,106  
3,674  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
24,544  
770  
31,310  
31,308  
38,879  
48  
48  
683  
683  
691  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,511  
344,123  
301,039  
240,731  
301,747  
123,689  
161,668  
143,250  
79,686  
125,000  
123,689  
161,668  
143,250  
79,686  
125,000  
0  
0  
0  
0  
0  
188,822  
182,455  
157,789  
161,045  
176,747  
188,822  
182,455  
157,789  
161,045  
176,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0