Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
406,637  
392,400  
336,108  
343,829  
383,212  
350,280  
335,338  
282,890  
297,506  
329,908  
87,732  
49,054  
73,680  
92,589  
94,835  
0  
0  
0  
0  
0  
104,381  
121,760  
54,465  
41,633  
91,044  
156,978  
159,804  
143,715  
156,014  
140,909  
1,189  
4,720  
11,030  
7,271  
3,119  
56,357  
57,062  
53,217  
46,323  
53,304  
22,850  
22,357  
22,872  
22,365  
22,365  
1,328  
2,327  
1,922  
4,153  
4,074  
0  
0  
0  
0  
0  
413  
44  
0  
0  
0  
10,160  
10,160  
11,143  
11,232  
18,544  
21,607  
22,174  
17,280  
8,574  
8,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
406,637  
392,400  
336,108  
343,829  
383,212  
180,510  
173,942  
139,042  
131,554  
170,201  
180,510  
173,942  
139,042  
131,554  
170,201  
0  
0  
0  
0  
0  
226,127  
218,457  
197,066  
212,275  
213,011  
226,127  
218,457  
197,066  
212,275  
213,011  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0