Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,829  
383,212  
356,526  
307,533  
271,324  
297,506  
329,908  
300,948  
255,347  
217,113  
92,589  
94,835  
45,046  
39,165  
61,722  
0  
0  
0  
0  
0  
41,633  
91,044  
103,766  
33,621  
29,543  
156,014  
140,909  
144,708  
168,504  
123,757  
7,271  
3,119  
7,429  
14,057  
2,092  
46,323  
53,304  
55,578  
52,186  
54,211  
22,365  
22,365  
22,350  
22,350  
22,353  
4,153  
4,074  
5,541  
5,088  
7,216  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,232  
18,544  
18,544  
24,544  
24,544  
8,574  
8,321  
9,143  
203  
98  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,829  
383,212  
356,526  
307,533  
271,324  
131,554  
170,201  
151,014  
133,407  
80,506  
131,554  
170,201  
151,014  
133,407  
80,506  
0  
0  
0  
0  
0  
212,275  
213,011  
205,512  
174,126  
190,818  
212,275  
213,011  
205,512  
174,126  
190,818  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0