Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
336,108  
343,829  
383,212  
356,526  
307,533  
282,890  
297,506  
329,908  
300,948  
255,347  
73,680  
92,589  
94,835  
45,046  
39,165  
0  
0  
0  
0  
0  
54,465  
41,633  
91,044  
103,766  
33,621  
143,715  
156,014  
140,909  
144,708  
168,504  
11,030  
7,271  
3,119  
7,429  
14,057  
53,217  
46,323  
53,304  
55,578  
52,186  
22,872  
22,365  
22,365  
22,350  
22,350  
1,922  
4,153  
4,074  
5,541  
5,088  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,143  
11,232  
18,544  
18,544  
24,544  
17,280  
8,574  
8,321  
9,143  
203  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
336,108  
343,829  
383,212  
356,526  
307,533  
139,042  
131,554  
170,201  
151,014  
133,407  
139,042  
131,554  
170,201  
151,014  
133,407  
0  
0  
0  
0  
0  
197,066  
212,275  
213,011  
205,512  
174,126  
197,066  
212,275  
213,011  
205,512  
174,126  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0