Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
415,145  
372,919  
406,637  
392,400  
336,108  
351,859  
315,413  
350,280  
335,338  
282,890  
60,335  
84,715  
87,732  
49,054  
73,680  
0  
0  
0  
0  
0  
55,633  
57,591  
104,381  
121,760  
54,465  
216,486  
168,978  
156,978  
159,804  
143,715  
19,404  
4,130  
1,189  
4,720  
11,030  
63,286  
57,505  
56,357  
57,062  
53,217  
22,850  
22,864  
22,850  
22,357  
22,872  
855  
1,379  
1,328  
2,327  
1,922  
0  
0  
0  
0  
0  
996  
413  
413  
44  
0  
11,564  
11,545  
10,160  
10,160  
11,143  
27,022  
21,305  
21,607  
22,174  
17,280  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
415,145  
372,919  
406,637  
392,400  
336,108  
203,272  
145,734  
180,510  
173,942  
139,042  
203,272  
145,734  
180,510  
173,942  
139,042  
0  
0  
0  
0  
0  
211,873  
227,185  
226,127  
218,457  
197,066  
211,873  
227,185  
226,127  
218,457  
197,066  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0