Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
892,959  
916,965  
875,801  
883,088  
913,307  
125,681  
138,031  
90,859  
96,540  
117,010  
70,188  
58,180  
37,737  
58,683  
51,072  
0  
0  
0  
0  
0  
52,906  
77,440  
50,480  
33,221  
61,861  
2,264  
2,242  
2,238  
2,328  
2,602  
324  
170  
404  
2,308  
1,475  
767,278  
778,934  
784,941  
786,549  
796,297  
0  
0  
0  
0  
0  
650,719  
660,778  
670,904  
680,798  
690,650  
0  
0  
0  
0  
0  
45,110  
45,961  
45,410  
38,494  
38,308  
0  
0  
0  
0  
0  
71,449  
72,194  
68,627  
67,257  
67,339  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
892,959  
916,965  
875,801  
883,088  
913,307  
361,376  
392,544  
416,632  
410,959  
421,729  
83,214  
95,094  
116,262  
91,659  
101,005  
278,161  
297,449  
300,370  
319,301  
320,724  
531,584  
524,421  
459,169  
472,129  
491,578  
531,584  
524,421  
459,169  
472,129  
491,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0