Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
857,585  
899,935  
898,098  
923,825  
904,383  
33,041  
65,125  
53,922  
69,408  
55,319  
17,042  
36,613  
25,756  
17,553  
12,848  
0  
0  
0  
0  
0  
13,304  
25,839  
25,593  
49,214  
39,827  
2,691  
2,664  
2,573  
2,640  
2,644  
4  
9  
0  
1  
0  
824,544  
834,810  
844,176  
854,417  
849,064  
0  
0  
0  
0  
0  
717,979  
728,125  
735,230  
745,309  
755,386  
0  
0  
0  
0  
0  
36,121  
36,083  
37,637  
36,915  
23,862  
0  
0  
0  
0  
0  
70,444  
70,602  
71,309  
72,193  
69,816  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
857,585  
899,935  
898,098  
923,825  
904,383  
505,798  
533,318  
529,329  
565,428  
577,420  
145,318  
171,441  
146,738  
181,430  
177,522  
360,480  
361,877  
382,591  
383,998  
399,898  
351,788  
366,618  
368,769  
358,397  
326,964  
351,788  
366,618  
368,769  
358,397  
326,964  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0