Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
902,040  
912,917  
857,585  
899,935  
898,098  
94,429  
99,693  
33,041  
65,125  
53,922  
14,573  
25,501  
17,042  
36,613  
25,756  
0  
0  
0  
0  
0  
76,704  
70,251  
13,304  
25,839  
25,593  
2,655  
2,693  
2,691  
2,664  
2,573  
497  
1,249  
4  
9  
0  
807,610  
813,224  
824,544  
834,810  
844,176  
0  
0  
0  
0  
0  
700,593  
708,041  
717,979  
728,125  
735,230  
0  
0  
0  
0  
0  
38,301  
36,274  
36,121  
36,083  
37,637  
0  
0  
0  
0  
0  
68,716  
68,908  
70,444  
70,602  
71,309  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
902,040  
912,917  
857,585  
899,935  
898,098  
460,517  
532,428  
505,798  
533,318  
529,329  
121,104  
185,633  
145,318  
171,441  
146,738  
339,413  
346,795  
360,480  
361,877  
382,591  
441,523  
380,488  
351,788  
366,618  
368,769  
441,523  
380,488  
351,788  
366,618  
368,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0