Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
913,307  
902,040  
912,917  
857,585  
899,935  
117,010  
94,429  
99,693  
33,041  
65,125  
51,072  
14,573  
25,501  
17,042  
36,613  
0  
0  
0  
0  
0  
61,861  
76,704  
70,251  
13,304  
25,839  
2,602  
2,655  
2,693  
2,691  
2,664  
1,475  
497  
1,249  
4  
9  
796,297  
807,610  
813,224  
824,544  
834,810  
0  
0  
0  
0  
0  
690,650  
700,593  
708,041  
717,979  
728,125  
0  
0  
0  
0  
0  
38,308  
38,301  
36,274  
36,121  
36,083  
0  
0  
0  
0  
0  
67,339  
68,716  
68,908  
70,444  
70,602  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
913,307  
902,040  
912,917  
857,585  
899,935  
421,729  
460,517  
532,428  
505,798  
533,318  
101,005  
121,104  
185,633  
145,318  
171,441  
320,724  
339,413  
346,795  
360,480  
361,877  
491,578  
441,523  
380,488  
351,788  
366,618  
491,578  
441,523  
380,488  
351,788  
366,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0