Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,740  
842,777  
892,959  
916,965  
875,801  
131,154  
85,168  
125,681  
138,031  
90,859  
12,883  
14,563  
70,188  
58,180  
37,737  
45,000  
52,500  
0  
0  
0  
70,681  
15,441  
52,906  
77,440  
50,480  
2,526  
2,163  
2,264  
2,242  
2,238  
64  
501  
324  
170  
404  
270,587  
757,609  
767,278  
778,934  
784,941  
0  
0  
0  
0  
0  
95,092  
640,627  
650,719  
660,778  
670,904  
0  
0  
0  
0  
0  
213  
45,059  
45,110  
45,961  
45,410  
168,850  
0  
0  
0  
0  
6,431  
71,923  
71,449  
72,194  
68,627  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,740  
842,777  
892,959  
916,965  
875,801  
49,068  
356,727  
361,376  
392,544  
416,632  
21,624  
80,003  
83,214  
95,094  
116,262  
27,443  
276,724  
278,161  
297,449  
300,370  
352,673  
486,050  
531,584  
524,421  
459,169  
352,673  
486,050  
531,584  
524,421  
459,169  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0