Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
842,777  
892,959  
916,965  
875,801  
883,088  
85,168  
125,681  
138,031  
90,859  
96,540  
14,563  
70,188  
58,180  
37,737  
58,683  
52,500  
0  
0  
0  
0  
15,441  
52,906  
77,440  
50,480  
33,221  
2,163  
2,264  
2,242  
2,238  
2,328  
501  
324  
170  
404  
2,308  
757,609  
767,278  
778,934  
784,941  
786,549  
0  
0  
0  
0  
0  
640,627  
650,719  
660,778  
670,904  
680,798  
0  
0  
0  
0  
0  
45,059  
45,110  
45,961  
45,410  
38,494  
0  
0  
0  
0  
0  
71,923  
71,449  
72,194  
68,627  
67,257  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
842,777  
892,959  
916,965  
875,801  
883,088  
356,727  
361,376  
392,544  
416,632  
410,959  
80,003  
83,214  
95,094  
116,262  
91,659  
276,724  
278,161  
297,449  
300,370  
319,301  
486,050  
531,584  
524,421  
459,169  
472,129  
486,050  
531,584  
524,421  
459,169  
472,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0