Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
883,088  
913,307  
902,040  
912,917  
857,585  
96,540  
117,010  
94,429  
99,693  
33,041  
58,683  
51,072  
14,573  
25,501  
17,042  
0  
0  
0  
0  
0  
33,221  
61,861  
76,704  
70,251  
13,304  
2,328  
2,602  
2,655  
2,693  
2,691  
2,308  
1,475  
497  
1,249  
4  
786,549  
796,297  
807,610  
813,224  
824,544  
0  
0  
0  
0  
0  
680,798  
690,650  
700,593  
708,041  
717,979  
0  
0  
0  
0  
0  
38,494  
38,308  
38,301  
36,274  
36,121  
0  
0  
0  
0  
0  
67,257  
67,339  
68,716  
68,908  
70,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
883,088  
913,307  
902,040  
912,917  
857,585  
410,959  
421,729  
460,517  
532,428  
505,798  
91,659  
101,005  
121,104  
185,633  
145,318  
319,301  
320,724  
339,413  
346,795  
360,480  
472,129  
491,578  
441,523  
380,488  
351,788  
472,129  
491,578  
441,523  
380,488  
351,788  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0