Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
912,917  
857,585  
899,935  
898,098  
923,825  
99,693  
33,041  
65,125  
53,922  
69,408  
25,501  
17,042  
36,613  
25,756  
17,553  
0  
0  
0  
0  
0  
70,251  
13,304  
25,839  
25,593  
49,214  
2,693  
2,691  
2,664  
2,573  
2,640  
1,249  
4  
9  
0  
1  
813,224  
824,544  
834,810  
844,176  
854,417  
0  
0  
0  
0  
0  
708,041  
717,979  
728,125  
735,230  
745,309  
0  
0  
0  
0  
0  
36,274  
36,121  
36,083  
37,637  
36,915  
0  
0  
0  
0  
0  
68,908  
70,444  
70,602  
71,309  
72,193  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
912,917  
857,585  
899,935  
898,098  
923,825  
532,428  
505,798  
533,318  
529,329  
565,428  
185,633  
145,318  
171,441  
146,738  
181,430  
346,795  
360,480  
361,877  
382,591  
383,998  
380,488  
351,788  
366,618  
368,769  
358,397  
380,488  
351,788  
366,618  
368,769  
358,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0