Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,736,707  
2,709,704  
2,642,672  
2,552,623  
2,566,969  
494,135  
502,739  
467,464  
413,508  
466,009  
94,599  
85,892  
88,999  
61,755  
111,260  
152,352  
118,183  
116,106  
103,536  
48,577  
96,590  
127,715  
134,485  
68,941  
172,098  
148,151  
168,154  
124,975  
171,030  
131,794  
2,443  
2,795  
2,899  
8,246  
2,280  
2,242,571  
2,206,965  
2,175,208  
2,139,115  
2,100,960  
3,635  
3,634  
3,616  
3,615  
3,614  
670,865  
678,511  
684,462  
690,513  
662,840  
0  
0  
0  
0  
0  
1,629  
1,290  
1,290  
1,305  
3,014  
1,557,850  
1,514,394  
1,476,732  
1,434,297  
1,421,244  
8,593  
9,134  
9,108  
9,384  
10,248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,736,707  
2,709,704  
2,642,672  
2,552,623  
2,566,969  
549,523  
573,076  
514,038  
473,037  
536,492  
522,174  
545,220  
486,568  
445,162  
506,632  
27,349  
27,855  
27,470  
27,875  
29,860  
2,187,183  
2,136,628  
2,128,634  
2,079,586  
2,030,477  
2,187,183  
2,136,628  
2,128,634  
2,079,586  
2,030,477  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0