Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,642,672  
2,552,623  
2,566,969  
2,546,615  
2,511,754  
467,464  
413,508  
466,009  
493,076  
472,625  
88,999  
61,755  
111,260  
34,566  
50,016  
116,106  
103,536  
48,577  
47,877  
52,496  
134,485  
68,941  
172,098  
263,012  
148,766  
124,975  
171,030  
131,794  
145,345  
216,847  
2,899  
8,246  
2,280  
2,276  
4,501  
2,175,208  
2,139,115  
2,100,960  
2,053,538  
2,039,129  
3,616  
3,615  
3,614  
3,614  
3,631  
684,462  
690,513  
662,840  
668,692  
119,367  
0  
0  
0  
0  
0  
1,290  
1,305  
3,014  
2,585  
563,065  
1,476,732  
1,434,297  
1,421,244  
1,368,414  
1,342,483  
9,108  
9,384  
10,248  
10,233  
10,584  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,642,672  
2,552,623  
2,566,969  
2,546,615  
2,511,754  
514,038  
473,037  
536,492  
573,224  
569,948  
486,568  
445,162  
506,632  
549,079  
554,224  
27,470  
27,875  
29,860  
24,145  
15,725  
2,128,634  
2,079,586  
2,030,477  
1,973,390  
1,941,806  
2,128,634  
2,079,586  
2,030,477  
1,973,390  
1,941,806  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0