Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,979  
54,360  
53,725  
53,563  
54,252  
56,000  
47,590  
46,464  
45,666  
45,961  
1,939  
775  
705  
1,023  
973  
322  
338  
338  
351  
351  
40,203  
34,896  
33,109  
32,854  
33,044  
13,334  
11,447  
12,090  
11,251  
11,407  
201  
133  
221  
187  
187  
5,980  
6,770  
7,261  
7,897  
8,291  
195  
195  
195  
184  
184  
4,356  
4,676  
4,897  
5,151  
5,406  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
22  
1  
2  
93  
0  
0  
0  
0  
0  
1,429  
1,877  
2,168  
2,559  
2,608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,979  
54,360  
53,725  
53,563  
54,252  
74,045  
67,638  
64,310  
61,111  
59,099  
40,120  
24,476  
15,752  
17,949  
15,937  
33,925  
43,162  
48,558  
43,162  
43,162  
-12,066  
-13,278  
-10,586  
-7,548  
-4,847  
-12,066  
-13,278  
-10,586  
-7,548  
-4,847  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0