Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,577  
97,304  
98,524  
119,217  
149,843  
77,945  
81,325  
82,731  
104,493  
136,029  
2,574  
2,869  
4,203  
5,351  
1,860  
770  
770  
830  
830  
760  
60,402  
61,881  
58,735  
73,759  
106,047  
13,139  
15,385  
17,896  
23,532  
25,311  
1,059  
421  
1,066  
1,021  
2,052  
16,632  
15,979  
15,794  
14,725  
13,814  
1,273  
1,273  
1,273  
162  
162  
10,688  
10,543  
9,403  
8,468  
8,317  
0  
0  
1,297  
1,317  
1,336  
50  
21  
21  
21  
21  
0  
0  
0  
0  
0  
4,622  
4,142  
3,798  
4,757  
3,978  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,577  
97,304  
98,524  
119,217  
149,843  
78,520  
78,690  
77,255  
78,792  
110,141  
77,939  
78,109  
76,179  
78,701  
110,050  
581  
581  
1,076  
91  
91  
16,057  
18,614  
21,269  
40,425  
39,701  
16,057  
18,614  
21,269  
40,425  
39,701  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0