Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,529  
61,002  
89,222  
94,577  
97,304  
44,885  
47,305  
73,605  
77,945  
81,325  
125  
2,466  
3,693  
2,574  
2,869  
515  
748  
800  
770  
770  
33,555  
33,843  
58,752  
60,402  
61,881  
10,592  
10,207  
10,258  
13,139  
15,385  
98  
40  
102  
1,059  
421  
12,644  
13,697  
15,618  
16,632  
15,979  
173  
173  
1,273  
1,273  
1,273  
9,450  
9,767  
10,090  
10,688  
10,543  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50  
21  
0  
0  
0  
0  
0  
3,021  
3,757  
4,255  
4,622  
4,142  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,529  
61,002  
89,222  
94,577  
97,304  
54,014  
52,437  
75,517  
78,520  
78,690  
53,937  
51,006  
74,936  
77,939  
78,109  
76  
1,431  
581  
581  
581  
3,515  
8,565  
13,705  
16,057  
18,614  
3,515  
8,565  
13,705  
16,057  
18,614  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0