Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,252  
60,544  
57,529  
61,002  
89,222  
45,961  
47,814  
44,885  
47,305  
73,605  
973  
1,574  
125  
2,466  
3,693  
351  
515  
515  
748  
800  
33,044  
33,582  
33,555  
33,843  
58,752  
11,407  
11,674  
10,592  
10,207  
10,258  
187  
468  
98  
40  
102  
8,291  
12,730  
12,644  
13,697  
15,618  
184  
184  
173  
173  
1,273  
5,406  
9,133  
9,450  
9,767  
10,090  
0  
0  
0  
0  
0  
93  
5  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,608  
3,408  
3,021  
3,757  
4,255  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,252  
60,544  
57,529  
61,002  
89,222  
59,099  
60,005  
54,014  
52,437  
75,517  
15,937  
59,929  
53,937  
51,006  
74,936  
43,162  
76  
76  
1,431  
581  
-4,847  
539  
3,515  
8,565  
13,705  
-4,847  
539  
3,515  
8,565  
13,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0