Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,563  
54,252  
60,544  
57,529  
61,002  
45,666  
45,961  
47,814  
44,885  
47,305  
1,023  
973  
1,574  
125  
2,466  
351  
351  
515  
515  
748  
32,854  
33,044  
33,582  
33,555  
33,843  
11,251  
11,407  
11,674  
10,592  
10,207  
187  
187  
468  
98  
40  
7,897  
8,291  
12,730  
12,644  
13,697  
184  
184  
184  
173  
173  
5,151  
5,406  
9,133  
9,450  
9,767  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
93  
5  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,559  
2,608  
3,408  
3,021  
3,757  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,563  
54,252  
60,544  
57,529  
61,002  
61,111  
59,099  
60,005  
54,014  
52,437  
17,949  
15,937  
59,929  
53,937  
51,006  
43,162  
43,162  
76  
76  
1,431  
-7,548  
-4,847  
539  
3,515  
8,565  
-7,548  
-4,847  
539  
3,515  
8,565  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0