Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,360  
53,725  
53,563  
54,252  
60,544  
47,590  
46,464  
45,666  
45,961  
47,814  
775  
705  
1,023  
973  
1,574  
338  
338  
351  
351  
515  
34,896  
33,109  
32,854  
33,044  
33,582  
11,447  
12,090  
11,251  
11,407  
11,674  
133  
221  
187  
187  
468  
6,770  
7,261  
7,897  
8,291  
12,730  
195  
195  
184  
184  
184  
4,676  
4,897  
5,151  
5,406  
9,133  
0  
0  
0  
0  
0  
22  
1  
2  
93  
5  
0  
0  
0  
0  
0  
1,877  
2,168  
2,559  
2,608  
3,408  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,360  
53,725  
53,563  
54,252  
60,544  
67,638  
64,310  
61,111  
59,099  
60,005  
24,476  
15,752  
17,949  
15,937  
59,929  
43,162  
48,558  
43,162  
43,162  
76  
-13,278  
-10,586  
-7,548  
-4,847  
539  
-13,278  
-10,586  
-7,548  
-4,847  
539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0