Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,222  
94,577  
97,304  
98,524  
119,217  
73,605  
77,945  
81,325  
82,731  
104,493  
3,693  
2,574  
2,869  
4,203  
5,351  
800  
770  
770  
830  
830  
58,752  
60,402  
61,881  
58,735  
73,759  
10,258  
13,139  
15,385  
17,896  
23,532  
102  
1,059  
421  
1,066  
1,021  
15,618  
16,632  
15,979  
15,794  
14,725  
1,273  
1,273  
1,273  
1,273  
162  
10,090  
10,688  
10,543  
9,403  
8,468  
0  
0  
0  
1,297  
1,317  
0  
50  
21  
21  
21  
0  
0  
0  
0  
0  
4,255  
4,622  
4,142  
3,798  
4,757  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,222  
94,577  
97,304  
98,524  
119,217  
75,517  
78,520  
78,690  
77,255  
78,792  
74,936  
77,939  
78,109  
76,179  
78,701  
581  
581  
581  
1,076  
91  
13,705  
16,057  
18,614  
21,269  
40,425  
13,705  
16,057  
18,614  
21,269  
40,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0