Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,544  
57,529  
61,002  
89,222  
94,577  
47,814  
44,885  
47,305  
73,605  
77,945  
1,574  
125  
2,466  
3,693  
2,574  
515  
515  
748  
800  
770  
33,582  
33,555  
33,843  
58,752  
60,402  
11,674  
10,592  
10,207  
10,258  
13,139  
468  
98  
40  
102  
1,059  
12,730  
12,644  
13,697  
15,618  
16,632  
184  
173  
173  
1,273  
1,273  
9,133  
9,450  
9,767  
10,090  
10,688  
0  
0  
0  
0  
0  
5  
0  
0  
0  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
3,408  
3,021  
3,757  
4,255  
4,622  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,544  
57,529  
61,002  
89,222  
94,577  
60,005  
54,014  
52,437  
75,517  
78,520  
59,929  
53,937  
51,006  
74,936  
77,939  
76  
76  
1,431  
581  
581  
539  
3,515  
8,565  
13,705  
16,057  
539  
3,515  
8,565  
13,705  
16,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0