Công ty Cổ phần phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà (SDX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,554  
 
 
 
 
58,407  
 
 
 
 
879  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
28,754  
 
 
 
 
28,704  
 
 
 
 
70  
 
 
 
 
1,146  
 
 
 
 
68  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,078  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,554  
 
 
 
 
37,704  
 
 
 
 
34,637  
 
 
 
 
3,067  
 
 
 
 
21,850  
 
 
 
 
21,850  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0