Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
837,324  
821,552  
1,221,276  
1,204,195  
1,181,572  
673,071  
683,459  
1,064,283  
1,046,489  
766,349  
7,653  
9,210  
41,432  
46,690  
9,452  
30,000  
31,000  
0  
0  
0  
288,820  
282,431  
296,078  
291,365  
84,461  
330,009  
344,516  
713,073  
701,893  
662,739  
16,589  
16,302  
13,700  
6,541  
9,698  
164,253  
138,093  
156,993  
157,706  
415,223  
350  
350  
350  
350  
242,856  
28,494  
26,345  
26,787  
27,234  
27,725  
39,563  
39,982  
40,400  
40,819  
55,345  
13,304  
13,304  
13,304  
13,145  
13,128  
81,974  
57,494  
75,544  
75,544  
75,544  
567  
618  
607  
613  
624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
837,324  
821,552  
1,221,276  
1,204,195  
1,181,572  
472,939  
483,163  
885,214  
872,086  
851,191  
404,683  
435,393  
824,828  
780,936  
801,846  
68,256  
47,771  
60,385  
91,150  
49,345  
364,385  
338,389  
336,063  
332,109  
330,381  
364,385  
338,389  
336,063  
332,109  
330,381  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0