Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
941,194  
919,473  
872,313  
868,894  
837,324  
790,269  
750,606  
701,762  
701,440  
673,071  
12,461  
14,827  
6,444  
6,883  
7,653  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
340,317  
328,380  
286,355  
288,404  
288,820  
380,774  
354,503  
360,770  
359,031  
330,009  
26,716  
22,896  
18,193  
17,122  
16,589  
150,925  
168,868  
170,551  
167,454  
164,253  
326  
350  
350  
350  
350  
26,561  
26,844  
27,488  
28,091  
28,494  
65,737  
66,395  
67,052  
67,710  
39,563  
10,030  
10,030  
9,699  
13,304  
13,304  
47,065  
64,122  
64,650  
57,494  
81,974  
1,206  
1,126  
1,312  
505  
567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
941,194  
919,473  
872,313  
868,894  
837,324  
597,659  
576,595  
530,544  
528,210  
472,939  
478,909  
480,632  
449,759  
444,618  
404,683  
118,750  
95,963  
80,784  
83,592  
68,256  
343,535  
342,878  
341,769  
340,684  
364,385  
343,535  
342,878  
341,769  
340,684  
364,385  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0