Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
821,552  
1,221,276  
1,204,195  
1,181,572  
1,136,326  
683,459  
1,064,283  
1,046,489  
766,349  
720,184  
9,210  
41,432  
46,690  
9,452  
9,007  
31,000  
0  
0  
0  
0  
282,431  
296,078  
291,365  
84,461  
85,562  
344,516  
713,073  
701,893  
662,739  
621,025  
16,302  
13,700  
6,541  
9,698  
4,589  
138,093  
156,993  
157,706  
415,223  
416,143  
350  
350  
350  
242,856  
242,856  
26,345  
26,787  
27,234  
27,725  
28,177  
39,982  
40,400  
40,819  
55,345  
55,907  
13,304  
13,304  
13,145  
13,128  
13,085  
57,494  
75,544  
75,544  
75,544  
75,544  
618  
607  
613  
624  
573  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
821,552  
1,221,276  
1,204,195  
1,181,572  
1,136,326  
483,163  
885,214  
872,086  
851,191  
807,480  
435,393  
824,828  
780,936  
801,846  
783,952  
47,771  
60,385  
91,150  
49,345  
23,529  
338,389  
336,063  
332,109  
330,381  
328,846  
338,389  
336,063  
332,109  
330,381  
328,846  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0