Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,047,886  
941,194  
919,473  
872,313  
868,894  
895,607  
790,269  
750,606  
701,762  
701,440  
34,302  
12,461  
14,827  
6,444  
6,883  
50,000  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
338,822  
340,317  
328,380  
286,355  
288,404  
440,523  
380,774  
354,503  
360,770  
359,031  
31,961  
26,716  
22,896  
18,193  
17,122  
152,279  
150,925  
168,868  
170,551  
167,454  
289  
326  
350  
350  
350  
26,277  
26,561  
26,844  
27,488  
28,091  
65,080  
65,737  
66,395  
67,052  
67,710  
10,030  
10,030  
10,030  
9,699  
13,304  
49,465  
47,065  
64,122  
64,650  
57,494  
1,137  
1,206  
1,126  
1,312  
505  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,047,886  
941,194  
919,473  
872,313  
868,894  
704,209  
597,659  
576,595  
530,544  
528,210  
551,009  
478,909  
480,632  
449,759  
444,618  
153,200  
118,750  
95,963  
80,784  
83,592  
343,677  
343,535  
342,878  
341,769  
340,684  
343,677  
343,535  
342,878  
341,769  
340,684  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0