Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,031,810  
1,025,505  
997,457  
1,047,886  
941,194  
887,256  
876,960  
848,823  
895,607  
790,269  
15,041  
16,021  
12,949  
34,302  
12,461  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
30,000  
307,314  
328,920  
312,063  
338,822  
340,317  
481,529  
451,366  
444,248  
440,523  
380,774  
33,372  
30,652  
29,563  
31,961  
26,716  
144,555  
148,544  
148,634  
152,279  
150,925  
191  
240  
289  
289  
326  
25,980  
26,200  
26,457  
26,277  
26,561  
63,108  
63,765  
64,423  
65,080  
65,737  
10,600  
10,600  
10,424  
10,030  
10,030  
41,496  
45,757  
46,248  
49,465  
47,065  
3,181  
1,982  
794  
1,137  
1,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,031,810  
1,025,505  
997,457  
1,047,886  
941,194  
688,495  
682,441  
654,177  
704,209  
597,659  
616,062  
609,598  
503,235  
551,009  
478,909  
72,434  
72,844  
150,942  
153,200  
118,750  
343,315  
343,063  
343,280  
343,677  
343,535  
343,315  
343,063  
343,280  
343,677  
343,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0