Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
997,457  
1,047,886  
941,194  
919,473  
872,313  
848,823  
895,607  
790,269  
750,606  
701,762  
12,949  
34,302  
12,461  
14,827  
6,444  
50,000  
50,000  
30,000  
30,000  
30,000  
312,063  
338,822  
340,317  
328,380  
286,355  
444,248  
440,523  
380,774  
354,503  
360,770  
29,563  
31,961  
26,716  
22,896  
18,193  
148,634  
152,279  
150,925  
168,868  
170,551  
289  
289  
326  
350  
350  
26,457  
26,277  
26,561  
26,844  
27,488  
64,423  
65,080  
65,737  
66,395  
67,052  
10,424  
10,030  
10,030  
10,030  
9,699  
46,248  
49,465  
47,065  
64,122  
64,650  
794  
1,137  
1,206  
1,126  
1,312  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
997,457  
1,047,886  
941,194  
919,473  
872,313  
654,177  
704,209  
597,659  
576,595  
530,544  
503,235  
551,009  
478,909  
480,632  
449,759  
150,942  
153,200  
118,750  
95,963  
80,784  
343,280  
343,677  
343,535  
342,878  
341,769  
343,280  
343,677  
343,535  
342,878  
341,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0