Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
872,313  
868,894  
837,324  
821,552  
1,221,276  
701,762  
701,440  
673,071  
683,459  
1,064,283  
6,444  
6,883  
7,653  
9,210  
41,432  
30,000  
30,000  
30,000  
31,000  
0  
286,355  
288,404  
288,820  
282,431  
296,078  
360,770  
359,031  
330,009  
344,516  
713,073  
18,193  
17,122  
16,589  
16,302  
13,700  
170,551  
167,454  
164,253  
138,093  
156,993  
350  
350  
350  
350  
350  
27,488  
28,091  
28,494  
26,345  
26,787  
67,052  
67,710  
39,563  
39,982  
40,400  
9,699  
13,304  
13,304  
13,304  
13,304  
64,650  
57,494  
81,974  
57,494  
75,544  
1,312  
505  
567  
618  
607  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
872,313  
868,894  
837,324  
821,552  
1,221,276  
530,544  
528,210  
472,939  
483,163  
885,214  
449,759  
444,618  
404,683  
435,393  
824,828  
80,784  
83,592  
68,256  
47,771  
60,385  
341,769  
340,684  
364,385  
338,389  
336,063  
341,769  
340,684  
364,385  
338,389  
336,063  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0