Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
919,473  
 
868,894  
837,324  
821,552  
750,606  
 
701,440  
673,071  
683,459  
14,827  
 
6,883  
7,653  
9,210  
30,000  
 
30,000  
30,000  
31,000  
328,380  
 
288,404  
288,820  
282,431  
354,503  
 
359,031  
330,009  
344,516  
22,896  
 
17,122  
16,589  
16,302  
168,868  
 
167,454  
164,253  
138,093  
350  
 
350  
350  
350  
26,844  
 
28,091  
28,494  
26,345  
66,395  
 
67,710  
39,563  
39,982  
10,030  
 
13,304  
13,304  
13,304  
64,122  
 
57,494  
81,974  
57,494  
1,126  
 
505  
567  
618  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
919,473  
 
868,894  
837,324  
821,552  
576,595  
 
528,210  
472,939  
483,163  
480,632  
 
444,618  
404,683  
435,393  
95,963  
 
83,592  
68,256  
47,771  
342,878  
 
340,684  
364,385  
338,389  
342,878  
 
340,684  
364,385  
338,389  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0