Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,244,623  
3,251,376  
3,288,968  
3,168,895  
3,397,757  
2,462,606  
2,453,376  
2,502,516  
2,424,622  
2,661,914  
17,317  
24,283  
41,822  
19,467  
37,629  
0  
0  
0  
0  
28,300  
1,720,677  
1,629,777  
1,603,643  
1,572,616  
1,718,885  
707,353  
778,110  
835,933  
809,403  
861,872  
17,259  
21,206  
21,118  
23,135  
15,228  
782,017  
798,000  
786,452  
744,273  
735,844  
760  
760  
760  
2,924  
2,934  
643,543  
658,700  
648,192  
623,945  
624,973  
0  
0  
0  
0  
0  
930  
3,663  
6,812  
6,560  
4,778  
90,176  
86,911  
83,733  
62,016  
54,771  
46,608  
47,966  
46,956  
48,827  
48,388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,244,623  
3,251,376  
3,288,968  
3,168,895  
3,397,757  
2,306,802  
2,329,715  
2,334,099  
2,193,821  
2,434,667  
1,926,575  
1,960,789  
1,931,908  
1,802,227  
2,016,789  
380,227  
368,925  
402,191  
391,594  
417,878  
937,822  
921,662  
954,870  
975,074  
963,091  
937,822  
921,662  
954,870  
975,074  
963,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0