Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,925,099  
2,963,798  
3,169,170  
2,883,924  
2,939,014  
2,041,146  
2,077,425  
2,298,240  
1,996,104  
2,048,545  
63,100  
60,721  
135,435  
74,295  
96,123  
21,400  
23,500  
23,500  
22,200  
22,200  
1,213,292  
1,188,975  
1,436,584  
1,269,405  
1,265,692  
730,490  
777,172  
690,863  
621,843  
652,575  
12,865  
27,058  
11,859  
8,361  
11,954  
883,953  
886,372  
870,930  
887,819  
890,469  
166,767  
166,385  
166,125  
166,025  
163,786  
610,675  
622,183  
606,918  
619,474  
633,849  
0  
0  
0  
0  
0  
9,434  
5,382  
6,571  
13,452  
6,578  
44,136  
44,470  
44,115  
42,701  
40,593  
52,941  
47,952  
47,201  
46,167  
45,663  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,925,099  
2,963,798  
3,169,170  
2,883,924  
2,939,014  
1,973,260  
2,028,504  
2,216,509  
1,964,702  
1,971,009  
1,527,484  
1,569,897  
1,769,580  
1,514,857  
1,519,383  
445,776  
458,607  
446,929  
449,845  
451,626  
951,840  
935,294  
952,661  
919,222  
968,005  
951,840  
935,294  
952,661  
919,222  
968,005  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0