Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,956,253  
2,925,099  
2,963,798  
3,169,170  
2,883,924  
2,054,785  
2,041,146  
2,077,425  
2,298,240  
1,996,104  
28,840  
63,100  
60,721  
135,435  
74,295  
21,400  
21,400  
23,500  
23,500  
22,200  
1,219,393  
1,213,292  
1,188,975  
1,436,584  
1,269,405  
768,860  
730,490  
777,172  
690,863  
621,843  
16,291  
12,865  
27,058  
11,859  
8,361  
901,469  
883,953  
886,372  
870,930  
887,819  
166,767  
166,767  
166,385  
166,125  
166,025  
629,801  
610,675  
622,183  
606,918  
619,474  
0  
0  
0  
0  
0  
5,144  
9,434  
5,382  
6,571  
13,452  
49,277  
44,136  
44,470  
44,115  
42,701  
50,479  
52,941  
47,952  
47,201  
46,167  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,956,253  
2,925,099  
2,963,798  
3,169,170  
2,883,924  
1,990,474  
1,973,260  
2,028,504  
2,216,509  
1,964,702  
1,525,978  
1,527,484  
1,569,897  
1,769,580  
1,514,857  
464,496  
445,776  
458,607  
446,929  
449,845  
965,780  
951,840  
935,294  
952,661  
919,222  
965,780  
951,840  
935,294  
952,661  
919,222  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0