Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,168,895  
3,397,757  
3,312,022  
3,208,771  
3,090,708  
2,424,622  
2,661,914  
2,547,217  
2,465,603  
2,185,762  
19,467  
37,629  
32,340  
57,596  
70,994  
0  
28,300  
28,300  
23,500  
23,500  
1,572,616  
1,718,885  
1,677,647  
1,532,494  
1,348,743  
809,403  
861,872  
795,223  
836,697  
733,972  
23,135  
15,228  
13,707  
15,315  
8,554  
744,273  
735,844  
764,806  
743,168  
904,946  
2,924  
2,934  
2,924  
2,969  
166,667  
623,945  
624,973  
635,003  
606,999  
616,359  
0  
0  
0  
0  
0  
6,560  
4,778  
3,670  
11,804  
7,682  
62,016  
54,771  
76,295  
73,332  
64,789  
48,827  
48,388  
46,914  
48,064  
49,449  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,168,895  
3,397,757  
3,312,022  
3,208,771  
3,090,708  
2,193,821  
2,434,667  
2,351,064  
2,254,851  
2,128,513  
1,802,227  
2,016,789  
1,944,203  
1,841,870  
1,673,626  
391,594  
417,878  
406,860  
412,981  
454,886  
975,074  
963,091  
960,959  
953,919  
962,196  
975,074  
963,091  
960,959  
953,919  
962,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0