Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,251,376  
3,288,968  
3,168,895  
3,397,757  
3,312,022  
2,453,376  
2,502,516  
2,424,622  
2,661,914  
2,547,217  
24,283  
41,822  
19,467  
37,629  
32,340  
0  
0  
0  
28,300  
28,300  
1,629,777  
1,603,643  
1,572,616  
1,718,885  
1,677,647  
778,110  
835,933  
809,403  
861,872  
795,223  
21,206  
21,118  
23,135  
15,228  
13,707  
798,000  
786,452  
744,273  
735,844  
764,806  
760  
760  
2,924  
2,934  
2,924  
658,700  
648,192  
623,945  
624,973  
635,003  
0  
0  
0  
0  
0  
3,663  
6,812  
6,560  
4,778  
3,670  
86,911  
83,733  
62,016  
54,771  
76,295  
47,966  
46,956  
48,827  
48,388  
46,914  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,251,376  
3,288,968  
3,168,895  
3,397,757  
3,312,022  
2,329,715  
2,334,099  
2,193,821  
2,434,667  
2,351,064  
1,960,789  
1,931,908  
1,802,227  
2,016,789  
1,944,203  
368,925  
402,191  
391,594  
417,878  
406,860  
921,662  
954,870  
975,074  
963,091  
960,959  
921,662  
954,870  
975,074  
963,091  
960,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0