Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,312,022  
3,208,771  
3,090,708  
2,956,253  
2,925,099  
2,547,217  
2,465,603  
2,185,762  
2,054,785  
2,041,146  
32,340  
57,596  
70,994  
28,840  
63,100  
28,300  
23,500  
23,500  
21,400  
21,400  
1,677,647  
1,532,494  
1,348,743  
1,219,393  
1,213,292  
795,223  
836,697  
733,972  
768,860  
730,490  
13,707  
15,315  
8,554  
16,291  
12,865  
764,806  
743,168  
904,946  
901,469  
883,953  
2,924  
2,969  
166,667  
166,767  
166,767  
635,003  
606,999  
616,359  
629,801  
610,675  
0  
0  
0  
0  
0  
3,670  
11,804  
7,682  
5,144  
9,434  
76,295  
73,332  
64,789  
49,277  
44,136  
46,914  
48,064  
49,449  
50,479  
52,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,312,022  
3,208,771  
3,090,708  
2,956,253  
2,925,099  
2,351,064  
2,254,851  
2,128,513  
1,990,474  
1,973,260  
1,944,203  
1,841,870  
1,673,626  
1,525,978  
1,527,484  
406,860  
412,981  
454,886  
464,496  
445,776  
960,959  
953,919  
962,196  
965,780  
951,840  
960,959  
953,919  
962,196  
965,780  
951,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0