Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,072,012  
3,244,623  
3,251,376  
3,288,968  
3,168,895  
2,287,549  
2,462,606  
2,453,376  
2,502,516  
2,424,622  
21,987  
17,317  
24,283  
41,822  
19,467  
0  
0  
0  
0  
0  
1,690,037  
1,720,677  
1,629,777  
1,603,643  
1,572,616  
563,680  
707,353  
778,110  
835,933  
809,403  
11,845  
17,259  
21,206  
21,118  
23,135  
784,463  
782,017  
798,000  
786,452  
744,273  
107  
760  
760  
760  
2,924  
647,832  
643,543  
658,700  
648,192  
623,945  
0  
0  
0  
0  
0  
190  
930  
3,663  
6,812  
6,560  
90,844  
90,176  
86,911  
83,733  
62,016  
45,491  
46,608  
47,966  
46,956  
48,827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,072,012  
3,244,623  
3,251,376  
3,288,968  
3,168,895  
2,149,244  
2,306,802  
2,329,715  
2,334,099  
2,193,821  
1,805,038  
1,926,575  
1,960,789  
1,931,908  
1,802,227  
344,206  
380,227  
368,925  
402,191  
391,594  
922,769  
937,822  
921,662  
954,870  
975,074  
922,769  
937,822  
921,662  
954,870  
975,074  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0