Công ty cổ phần SDP (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
624,305  
649,658  
660,493  
679,376  
737,198  
481,308  
503,686  
517,494  
534,467  
589,940  
35,484  
35,287  
35,583  
40,714  
40,916  
10,786  
6,185  
6,209  
2,851  
3,016  
312,034  
308,586  
309,617  
338,133  
387,565  
110,121  
138,637  
148,098  
135,499  
144,076  
12,882  
14,991  
17,988  
17,271  
14,367  
142,997  
145,972  
142,999  
144,908  
147,258  
0  
0  
0  
0  
0  
27,138  
28,673  
29,142  
29,612  
30,088  
0  
0  
0  
0  
0  
76,770  
76,770  
73,611  
73,611  
73,611  
13,508  
14,948  
13,869  
15,309  
16,388  
25,581  
25,581  
26,376  
26,376  
27,171  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
624,305  
649,658  
660,493  
679,376  
737,198  
492,874  
517,277  
526,663  
542,035  
592,088  
482,658  
489,109  
495,595  
507,977  
555,049  
10,216  
28,168  
31,068  
34,058  
37,038  
131,430  
132,381  
133,830  
137,340  
145,110  
131,430  
132,381  
133,830  
137,340  
145,110  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0