Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
879,069  
803,117  
788,876  
663,625  
733,902  
715,114  
636,993  
622,278  
479,942  
535,725  
55,756  
62,054  
78,258  
11,327  
42,510  
3,124  
4,297  
4,154  
4,533  
4,118  
491,185  
414,107  
392,799  
370,175  
411,414  
144,684  
128,200  
118,687  
77,829  
60,454  
20,364  
28,334  
28,379  
16,078  
17,228  
163,955  
166,124  
166,599  
183,683  
198,177  
0  
0  
0  
0  
0  
32,696  
33,489  
34,289  
21,371  
22,213  
0  
0  
0  
0  
0  
80,456  
86,482  
86,058  
95,736  
95,414  
16,388  
17,388  
17,487  
17,487  
32,142  
34,416  
28,765  
28,765  
49,089  
48,407  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
879,069  
803,117  
788,876  
663,625  
733,902  
721,068  
646,393  
633,594  
510,634  
581,158  
659,920  
585,445  
572,747  
447,884  
512,926  
61,148  
60,948  
60,847  
62,750  
68,232  
158,001  
156,724  
155,282  
152,991  
152,744  
158,001  
156,724  
155,282  
152,991  
152,744  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0