Công ty cổ phần SDP (SDP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
568,543  
624,305  
649,658  
660,493  
679,376  
454,978  
481,308  
503,686  
517,494  
534,467  
33,643  
35,484  
35,287  
35,583  
40,714  
12,629  
10,786  
6,185  
6,209  
2,851  
288,986  
312,034  
308,586  
309,617  
338,133  
111,397  
110,121  
138,637  
148,098  
135,499  
8,323  
12,882  
14,991  
17,988  
17,271  
113,566  
142,997  
145,972  
142,999  
144,908  
0  
0  
0  
0  
0  
27,184  
27,138  
28,673  
29,142  
29,612  
0  
0  
0  
0  
0  
42,168  
76,770  
76,770  
73,611  
73,611  
19,427  
13,508  
14,948  
13,869  
15,309  
24,786  
25,581  
25,581  
26,376  
26,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
568,543  
624,305  
649,658  
660,493  
679,376  
444,279  
492,874  
517,277  
526,663  
542,035  
435,077  
482,658  
489,109  
495,595  
507,977  
9,202  
10,216  
28,168  
31,068  
34,058  
124,265  
131,430  
132,381  
133,830  
137,340  
124,265  
131,430  
132,381  
133,830  
137,340  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0