Công ty cổ phần SDP (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
660,493  
679,376  
737,198  
803,432  
813,804  
517,494  
534,467  
589,940  
623,371  
656,928  
35,583  
40,714  
40,916  
47,598  
46,918  
6,209  
2,851  
3,016  
3,016  
5,814  
309,617  
338,133  
387,565  
411,762  
430,161  
148,098  
135,499  
144,076  
142,850  
150,287  
17,988  
17,271  
14,367  
18,144  
23,747  
142,999  
144,908  
147,258  
180,061  
156,876  
0  
0  
0  
0  
0  
29,142  
29,612  
30,088  
30,675  
29,977  
0  
0  
0  
0  
0  
73,611  
73,611  
73,611  
99,827  
82,545  
13,869  
15,309  
16,388  
22,388  
16,388  
26,376  
26,376  
27,171  
27,171  
27,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
660,493  
679,376  
737,198  
803,432  
813,804  
526,663  
542,035  
592,088  
659,802  
658,408  
495,595  
507,977  
555,049  
606,844  
598,059  
31,068  
34,058  
37,038  
52,958  
60,348  
133,830  
137,340  
145,110  
143,630  
155,396  
133,830  
137,340  
145,110  
143,630  
155,396  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0