Công ty cổ phần SDP (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
737,198  
803,432  
813,804  
879,069  
803,117  
589,940  
623,371  
656,928  
715,114  
636,993  
40,916  
47,598  
46,918  
55,756  
62,054  
3,016  
3,016  
5,814  
3,124  
4,297  
387,565  
411,762  
430,161  
491,185  
414,107  
144,076  
142,850  
150,287  
144,684  
128,200  
14,367  
18,144  
23,747  
20,364  
28,334  
147,258  
180,061  
156,876  
163,955  
166,124  
0  
0  
0  
0  
0  
30,088  
30,675  
29,977  
32,696  
33,489  
0  
0  
0  
0  
0  
73,611  
99,827  
82,545  
80,456  
86,482  
16,388  
22,388  
16,388  
16,388  
17,388  
27,171  
27,171  
27,966  
34,416  
28,765  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
737,198  
803,432  
813,804  
879,069  
803,117  
592,088  
659,802  
658,408  
721,068  
646,393  
555,049  
606,844  
598,059  
659,920  
585,445  
37,038  
52,958  
60,348  
61,148  
60,948  
145,110  
143,630  
155,396  
158,001  
156,724  
145,110  
143,630  
155,396  
158,001  
156,724  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0