Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
788,876  
663,625  
733,902  
871,594  
869,694  
622,278  
479,942  
535,725  
698,022  
690,769  
78,258  
11,327  
42,510  
60,038  
74,657  
4,154  
4,533  
4,118  
4,541  
24,541  
392,799  
370,175  
411,414  
507,239  
481,481  
118,687  
77,829  
60,454  
115,750  
101,502  
28,379  
16,078  
17,228  
10,455  
8,588  
166,599  
183,683  
198,177  
173,572  
178,926  
0  
0  
0  
0  
0  
34,289  
21,371  
22,213  
26,698  
28,123  
0  
0  
0  
0  
0  
86,058  
95,736  
95,414  
83,344  
87,275  
17,487  
17,487  
32,142  
33,174  
33,174  
28,765  
49,089  
48,407  
30,355  
30,353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
788,876  
663,625  
733,902  
871,594  
869,694  
633,594  
510,634  
581,158  
724,840  
716,581  
572,747  
447,884  
512,926  
655,732  
645,252  
60,847  
62,750  
68,232  
69,108  
71,328  
155,282  
152,991  
152,744  
146,754  
153,114  
155,282  
152,991  
152,744  
146,754  
153,114  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0