Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
813,804  
879,069  
803,117  
788,876  
663,625  
656,928  
715,114  
636,993  
622,278  
479,942  
46,918  
55,756  
62,054  
78,258  
11,327  
5,814  
3,124  
4,297  
4,154  
4,533  
430,161  
491,185  
414,107  
392,799  
370,175  
150,287  
144,684  
128,200  
118,687  
77,829  
23,747  
20,364  
28,334  
28,379  
16,078  
156,876  
163,955  
166,124  
166,599  
183,683  
0  
0  
0  
0  
0  
29,977  
32,696  
33,489  
34,289  
21,371  
0  
0  
0  
0  
0  
82,545  
80,456  
86,482  
86,058  
95,736  
16,388  
16,388  
17,388  
17,487  
17,487  
27,966  
34,416  
28,765  
28,765  
49,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
813,804  
879,069  
803,117  
788,876  
663,625  
658,408  
721,068  
646,393  
633,594  
510,634  
598,059  
659,920  
585,445  
572,747  
447,884  
60,348  
61,148  
60,948  
60,847  
62,750  
155,396  
158,001  
156,724  
155,282  
152,991  
155,396  
158,001  
156,724  
155,282  
152,991  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0