Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,464  
66,849  
68,772  
75,507  
68,637  
50,958  
51,467  
54,262  
58,632  
51,481  
5,829  
1,470  
4,531  
3,499  
1,970  
2,000  
2,000  
2,000  
6,000  
6,000  
28,332  
29,554  
29,802  
32,583  
26,606  
14,798  
18,443  
17,929  
16,549  
16,904  
0  
0  
0  
0  
0  
13,505  
15,382  
14,510  
16,875  
17,156  
875  
2,370  
806  
2,296  
1,949  
7,283  
7,943  
8,618  
9,293  
9,895  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
328  
50  
67  
267  
293  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,464  
66,849  
68,772  
75,507  
68,637  
28,705  
31,451  
34,791  
40,650  
35,159  
28,088  
29,284  
34,174  
38,561  
33,391  
617  
2,167  
617  
2,088  
1,768  
35,759  
35,398  
33,981  
34,857  
33,478  
35,759  
35,398  
33,981  
34,857  
33,478  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0