Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,637  
71,064  
67,899  
68,356  
67,743  
51,481  
52,745  
50,277  
48,367  
49,507  
1,970  
1,940  
2,162  
2,981  
5,962  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
26,606  
27,543  
26,337  
24,646  
23,134  
16,904  
17,262  
15,777  
14,739  
14,412  
0  
0  
0  
0  
0  
17,156  
18,319  
17,623  
19,989  
18,235  
1,949  
2,201  
1,085  
2,628  
2,238  
9,895  
10,293  
10,526  
11,036  
9,838  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
293  
806  
992  
1,307  
1,140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,637  
71,064  
67,899  
68,356  
67,743  
35,159  
37,390  
35,634  
35,026  
36,820  
33,391  
35,369  
35,017  
32,867  
35,050  
1,768  
2,020  
617  
2,159  
1,769  
33,478  
33,674  
32,265  
33,330  
30,923  
33,478  
33,674  
32,265  
33,330  
30,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0