Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,356  
67,743  
62,343  
67,529  
60,481  
48,367  
49,507  
46,596  
51,983  
45,539  
2,981  
5,962  
5,664  
2,993  
3,849  
6,000  
6,000  
0  
5,700  
6,700  
24,646  
23,134  
27,169  
29,137  
20,624  
14,739  
14,412  
13,751  
14,153  
14,365  
0  
0  
11  
0  
0  
19,989  
18,235  
15,748  
15,547  
14,942  
2,628  
2,238  
1,085  
1,085  
335  
11,036  
9,838  
8,336  
8,242  
8,492  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
112  
0  
0  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
1,307  
1,140  
1,195  
1,200  
1,096  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,356  
67,743  
62,343  
67,529  
60,481  
35,026  
36,820  
30,127  
37,186  
29,456  
32,867  
35,050  
29,491  
36,569  
28,839  
2,159  
1,769  
636  
617  
617  
33,330  
30,923  
32,217  
30,343  
31,025  
33,330  
30,923  
32,217  
30,343  
31,025  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0