Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,616  
68,356  
67,743  
62,343  
67,529  
50,277  
48,367  
49,507  
46,596  
51,983  
2,162  
2,981  
5,962  
5,664  
2,993  
6,000  
6,000  
6,000  
0  
5,700  
26,337  
24,646  
23,134  
27,169  
29,137  
15,777  
14,739  
14,412  
13,751  
14,153  
0  
0  
0  
11  
0  
19,340  
19,989  
18,235  
15,748  
15,547  
2,682  
2,628  
2,238  
1,085  
1,085  
10,526  
11,036  
9,838  
8,336  
8,242  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
112  
0  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
1,112  
1,307  
1,140  
1,195  
1,200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,616  
68,356  
67,743  
62,343  
67,529  
37,351  
35,026  
36,820  
30,127  
37,186  
35,137  
32,867  
35,050  
29,491  
36,569  
2,214  
2,159  
1,769  
636  
617  
32,265  
33,330  
30,923  
32,217  
30,343  
32,265  
33,330  
30,923  
32,217  
30,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0