Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
71,064  
67,899  
68,356  
67,743  
62,343  
52,745  
50,277  
48,367  
49,507  
46,596  
1,940  
2,162  
2,981  
5,962  
5,664  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
0  
27,543  
26,337  
24,646  
23,134  
27,169  
17,262  
15,777  
14,739  
14,412  
13,751  
0  
0  
0  
0  
11  
18,319  
17,623  
19,989  
18,235  
15,748  
2,201  
1,085  
2,628  
2,238  
1,085  
10,293  
10,526  
11,036  
9,838  
8,336  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
112  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
806  
992  
1,307  
1,140  
1,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
71,064  
67,899  
68,356  
67,743  
62,343  
37,390  
35,634  
35,026  
36,820  
30,127  
35,369  
35,017  
32,867  
35,050  
29,491  
2,020  
617  
2,159  
1,769  
636  
33,674  
32,265  
33,330  
30,923  
32,217  
33,674  
32,265  
33,330  
30,923  
32,217  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0