Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,849  
68,772  
75,507  
68,637  
71,064  
51,467  
54,262  
58,632  
51,481  
52,745  
1,470  
4,531  
3,499  
1,970  
1,940  
2,000  
2,000  
6,000  
6,000  
6,000  
29,554  
29,802  
32,583  
26,606  
27,543  
18,443  
17,929  
16,549  
16,904  
17,262  
0  
0  
0  
0  
0  
15,382  
14,510  
16,875  
17,156  
18,319  
2,370  
806  
2,296  
1,949  
2,201  
7,943  
8,618  
9,293  
9,895  
10,293  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
50  
67  
267  
293  
806  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,849  
68,772  
75,507  
68,637  
71,064  
31,451  
34,791  
40,650  
35,159  
37,390  
29,284  
34,174  
38,561  
33,391  
35,369  
2,167  
617  
2,088  
1,768  
2,020  
35,398  
33,981  
34,857  
33,478  
33,674  
35,398  
33,981  
34,857  
33,478  
33,674  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0