Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,493  
75,507  
68,637  
71,064  
67,899  
54,262  
58,632  
51,481  
52,745  
50,277  
4,531  
3,499  
1,970  
1,940  
2,162  
2,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
29,802  
32,583  
26,606  
27,543  
26,337  
17,929  
16,549  
16,904  
17,262  
15,777  
0  
0  
0  
0  
0  
16,232  
16,875  
17,156  
18,319  
17,623  
2,528  
2,296  
1,949  
2,201  
1,085  
8,618  
9,293  
9,895  
10,293  
10,526  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
67  
267  
293  
806  
992  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,493  
75,507  
68,637  
71,064  
67,899  
36,512  
40,650  
35,159  
37,390  
35,634  
34,174  
38,561  
33,391  
35,369  
35,017  
2,339  
2,088  
1,768  
2,020  
617  
33,981  
34,857  
33,478  
33,674  
32,265  
33,981  
34,857  
33,478  
33,674  
32,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0