Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,343  
67,529  
60,481  
64,625  
63,663  
46,596  
51,983  
45,539  
49,896  
49,557  
5,664  
2,993  
3,849  
4,830  
3,728  
0  
5,700  
6,700  
6,700  
6,700  
27,169  
29,137  
20,624  
24,119  
23,521  
13,751  
14,153  
14,365  
14,248  
15,524  
11  
0  
0  
0  
84  
15,748  
15,547  
14,942  
14,729  
14,107  
1,085  
1,085  
335  
335  
335  
8,336  
8,242  
8,492  
9,037  
8,352  
0  
0  
0  
0  
0  
112  
0  
0  
0  
0  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
5,019  
1,195  
1,200  
1,096  
338  
401  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,343  
67,529  
60,481  
64,625  
63,663  
30,127  
37,186  
29,456  
34,086  
33,161  
29,491  
36,569  
28,839  
33,469  
32,404  
636  
617  
617  
617  
757  
32,217  
30,343  
31,025  
30,539  
30,502  
32,217  
30,343  
31,025  
30,539  
30,502  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0